Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 56

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2091 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Drzewce i Małe Drzewce
2019 2095 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Drzewce
2019 2096 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszanów
2019 2071 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górczyna
2019 2070 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gola
2019 2069 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dryżyna
2019 2074 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamysłów
2019 2073 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalewo
2019 2072 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychowice
2019 1827 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1829 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2019 1830 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2019 1570 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szlichtyngowa.
2019 1571 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szlichtyngowa.
2019 1557 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2019-2023.
2019 1556 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
2019 1559 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szlichtyngowa.
2019 1558 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 928 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa.
2019 929 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku.
2019 466 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 232 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
2018 2981 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019r.
2018 2980 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2018 2979 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego.
2018 2984 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Szlichtyngowa.
2018 2983 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2018 2982 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Szlichtyngowie.
2018 2977 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2978 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2424 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2018 2425 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szlichtyngowa.
2018 2050 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szlichtyngowa.
2018 2051 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Szlichtyngowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1820 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/261/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 1390 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r.
2018 1391 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r.
2018 1392 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 1373 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
2018 929 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/238/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2018 roku.
2018 928 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/237/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szlichtyngowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 931 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/240/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
2018 930 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/239/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2018 449 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/236/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szlichtyngowa na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 385 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/228/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 387 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/230/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 123 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
2017 2667 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 2665 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/03
2017 1974 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2017 1219 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 989 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/162/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 990 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/163/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 991 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/165/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2017 roku.
2017 637 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2016 2287 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa.