Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 231

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2129 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XI.63.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
2019 1889 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X.58.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1845 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.59.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Łęknica
2019 1627 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łęknica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1361 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 896 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej usytuowanej na terenie gminy Łęknica
2019 897 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2019 898 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2019 roku
2019 174 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Łęknica
2019 169 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2019 119 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w gminie Łęknica.
2019 99 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łęknica na lata 2019-2024
2019 98 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 101 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 100 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęknica
2018 2781 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2019 rok.
2018 2780 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy
2018 2783 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2782 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości rekultywowanych gruntów po składowiskach odpadów.
2018 2399 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.278.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łęknica
2018 2394 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIX.279.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
2018 2395 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLIX.280.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2015 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.271.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2018 1991 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.273.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Łęknicy
2018 1990 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.272.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy
2018 1993 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.275.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łęknicy
2018 1992 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII.274.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Łęknicy
2018 1539 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prowadzonym przez gminę Łęknica
2018 1540 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łęknica.
2018 1541 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łęknica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1190 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV.255.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica
2018 863 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2018 roku
2018 661 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 660 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 663 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2018 662 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prowadzonym przez Gminę Łęknica
2018 346 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLI.226.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Łęknica
2018 8 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLI.232.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLI.233.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
2017 2651 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XL.224.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2652 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XL.225.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przyznawania nagród dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2264 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.216.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2018 rok.
2017 2265 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.217.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
2017 2260 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.219.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica
2017 2105 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.213.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Łęknica instrumentem płatniczym
2017 1824 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenie przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Łęknica
2017 1619 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2017 1618 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.199.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych w gminie Łęknica
2017 1617 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV.198.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych w gminie Łęknica
2017 1606 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.196.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2017 1607 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.197.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy, z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica, w ramach pomocy de minimis
2017 1319 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.191.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XX-lecia w gminie Łęknica
2017 1322 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.192.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w gminie Łęknica
2017 964 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI.181.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2017 rok
2017 810 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI.180.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 588 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.175.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Łęknica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 582 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.173.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Łęknica
2017 583 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.174.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2017 274 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.170.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2017 106 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII.159.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok Gminy Łęknica
2016 2391 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.156.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2236 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.152.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2017 rok.
2016 2235 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.151.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy
2016 2197 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.149.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
2016 2025 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.144.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 1877 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII.140.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/121/05 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łęknica o statusie miejskim
2016 1491 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI.115.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.
2016 1459 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.117.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
2016 1460 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.118.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w drodze wewnętrznej
2016 1461 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.116.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 963 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII.102.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Łęknica.
2016 949 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.103.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2016 r.
2016 948 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.104.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 624 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII.95.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku
2016 612 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII.99.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2016r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Łęknica.
2016 611 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII.98.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.
2016 279 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI.92.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Łęknica.
2016 278 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI.91.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Łęknica jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
2016 132 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV.79.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 rok Gminy Łęknica.
2015 2774 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV.83.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2015 2773 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV.85.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.73.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2015 2370 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV.73.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2015 2257 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.75.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
2015 2243 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.72.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.67.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.
2015 2242 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.71.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2016 rok.
2015 2241 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.70.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknicy.
2015 2246 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.77.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 2245 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.76.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2244 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.74.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w przedmiocie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 1877 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2015 1878 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.
2015 1590 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII.58.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2015 1247 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI.53.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2015 1242 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI.52.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2015 860 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.41.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Łęknica
2015 849 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęknica
2015 842 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VIII.39.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 645 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII.33.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2015 644 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII.32.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalania stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności
2015 641 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VII.30.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały określającej kryteria drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Łęknica
2015 467 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VI.25.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Łęknica
2015 259 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Łęknica
2015 258 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica.
2015 243 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III.12.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok Gminy Łęknica
2015 242 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.20.2015 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łęknica.
2014 2402 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2398 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II.11.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2014 2002 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX.277.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo Gminy Łęknica oraz zasad jego używania.
2014 1971 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.276.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2015 rok.
2014 1970 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.275.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2014 1633 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.270.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium dla zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica studentów
2014 1631 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.269.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe
2014 1627 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.268.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica
2014 1274 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.262.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.
2014 1263 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII.263.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęknica
2014 1128 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.258.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
2014 1002 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica w ramach pomocy de minimis
2014 993 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.251.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów
2014 732 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.243.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 marca 2014r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii części publicznych dróg gminnych na terenie miasta Łęknica poprzez wyłączenie z użytkowania
2014 724 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.241.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Łęknica
2014 725 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.242.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości rekultywowanych gruntów po składowiskach odpadów.
2014 348 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.236.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
2014 349 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.237.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 350 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.238.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 8 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Łęknica.
2013 2487 2013-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia nowego statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy
2013 2481 2013-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów.
2013 2479 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.226.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 2480 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.227.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2013 2309 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX.212.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2014 rok.
2013 2170 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXX.219.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Łęknicy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2013 2168 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXX.214.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy.
2013 2169 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXX.215.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 października 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2014 rok.
2013 1980 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.208.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części na terenie Gminy Łęknica
2013 1979 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.207.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.
2013 1615 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII.202.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy
2013 1445 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.195.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 897 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.182.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 898 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.183.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.174.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
2013 666 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.174.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
2013 64 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI.165.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Łęknica
2012 2722 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.158.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy
2012 2723 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX.164.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2716 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX.161.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2012 2717 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX.162.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęknica
2012 2718 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX.163.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łęknica
2012 2714 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX.160.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
2012 2303 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2013-2018
2012 2304 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Łęknica
2012 2305 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX.153.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łęknica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęknica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2299 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2013 rok
2012 2298 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.142.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego na 2013 rok
2012 2300 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/284/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów
2012 2302 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica
2012 2301 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.145.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 1336 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęknica.
2012 1337 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII.129.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy
2012 1129 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI.118.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości.
2012 1130 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI.121.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1131 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI.122.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 943 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.110.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 776 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2012 roku
2012 583 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII.98.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2012 584 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII.99.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości rekultywowanych gruntów po składowiskach odpadów.
2012 585 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII.102.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.
2012 114 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.87.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012.
2012 113 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.89.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łęknica.
2012 112 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.88.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3037 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII.74.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2012 rok Gminy Łęknica.
2011 2449 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI.71.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2011 2450 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI.72.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2012 rok.
2011 2451 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI.73.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2285 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X.68.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2286 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X.69.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2179 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.59.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęknica.
2011 1693 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1694 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1695 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1485 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr V.32.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
2011 1487 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica.
2011 1423 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.45.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łęknica
2011 1035 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V.28.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012.
2011 1036 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V.30.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 1037 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V.31.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 778 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV.21.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012.
2011 482 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy
2011 483 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 445 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
2011 439 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica.
2011 280 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
2011 175 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica.
2011 176 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów
2011 177 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 117 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2011 118 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2011 24 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1954 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 1955 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1956 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1624 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2010 1625 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2011 rok.
2010 1279 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 353/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 sierpnia 2010r. w sprawie wydania przepisów porządkowych w związku z zagrożeniem powodziowym.
2010 1280 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1281 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLV/252/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie i transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w Gminie Łęknica.
2010 1056 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim.
2010 752 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2010 680 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica.
2010 553 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Łęknicy
2010 554 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/220/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady gminy.
2009 2161 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2009 1821 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łęknica.
2009 1819 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2009 1822 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2009 1820 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2010r.
2009 1823 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2009 1533 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2009 1534 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
2009 1535 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
2009 1516 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/08 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009r. Gminy Łęknica
2009 1427 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2009 dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica
2009 1377 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 marca 2009r. W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica
2009 1268 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.
2009 1266 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęknicy
2009 1267 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1269 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.
2009 1044 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 maja 2009r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 786 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XVII/87/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Łęknica
2009 785 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łęknica
2009 787 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy
2009 789 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązyjącego w 2009 roku
2009 788 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2009 Rady Miejskej w Łęknicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy