Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 274

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1649 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1650 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022
2019 1425 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2019 1063 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2019 1062 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2019 1061 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2019.
2019 1066 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2019 1065 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1064 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 363 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/6/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 364 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Gospodarczej i drogi krajowej DK 27 w Żarach.
2019 81 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 2760 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2018 2761 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach.
2018 2314 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/94/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w mieście Żary oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 2313 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/93/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia cen urzędowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i bagażu.
2018 2312 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/92/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Żarach
2018 2315 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/95/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2018 2318 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/100/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2018 2317 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/99/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 2316 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/98/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 2300 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/90/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2018 2301 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/91/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Żarach
2018 1914 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/83/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/136/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2018 1915 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/89/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1608 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/70/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 1407 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/50/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2018 1409 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/53/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 1410 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/54/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 1159 2018-04-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.4.2018.MCH Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 1139 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/36 /18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żary o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1140 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/37/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzew zlokalizowanych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2018 1141 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/47/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2018 948 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/22/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2018.
2018 949 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/23/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żary o statusie miejskim na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 950 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/32/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Żarach
2018 534 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/13/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 533 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/10/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie GminyŻary o statusie miejskim
2018 531 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/9/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 537 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/18/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów centrum miasta w Żarach.
2018 536 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/17/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest przez Gminę Żary o statusie miejskich
2018 535 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/14/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2018 210 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/3/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 50 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 49 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/163/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2018 46 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 2654 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/145/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych zobowiązań podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Żary o statusie miejskim
2017 2595 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/143/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 2594 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2017 2596 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/144/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2017 2598 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/157/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2017 2597 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/146/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2291 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/131/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2274 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów Centrum miasta w Żarach
2017 2273 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/136/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 2272 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/135/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „gen. Józefa Hallera"
2017 2240 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/132/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 1990 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/120/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1989 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/115/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Żary o statusie miejskim instrumentem płatniczym
2017 1992 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/130/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 1991 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/121/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "9 Maja" na "Parkowa"
2017 1610 2017-07-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.3.2017 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Trzebiel przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 1609 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/108/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zagospodarowania majątkiem gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim.
2017 1571 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/101/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2017 1570 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/100/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1569 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/99/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1568 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/98/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1567 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/97/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1566 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/96/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1565 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/95/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Żymierskiego gen." na "siostry Marii Edelburgis"
2017 1564 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/94/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Mariana Buczka" na ulicę "Śródmiejską"
2017 1563 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/93/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „9 Maja” na ulicę „Parkowa”
2017 1562 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/90/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 1171 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/60/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Żarskiemu Domowi Kultury w Żarach
2017 951 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Żarach
2017 924 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim na rok szkolny 2017/2018
2017 925 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/44/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2017 922 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/36/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2017.
2017 923 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/42/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 928 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/53/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia I zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów centrum miasta w Żarach.
2017 929 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/54/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żary o statusie miejskim
2017 926 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/45/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 927 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/47/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 498 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/29/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 500 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/34/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 499 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/32/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu Żarska Karta Seniora
2017 275 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/28/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2017 267 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/6/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2017 266 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017- 2022
2017 166 2017-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.5.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Łęknica przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 165 2017-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.3.2016 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy wiejskiej Żagań przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2017 25 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2017 24 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2017 23 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/133/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2016 2447 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2016 2212 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2172 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016 2171 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2016 2170 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 1838 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/74/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2016 1837 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/73/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu Żarska Karta Seniora
2016 1839 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/75/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1841 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/96/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2016 1840 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XXI/83/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 września 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2016 1319 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/63/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1318 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/62/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1081 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/46/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Żary o statusie miejskim
2016 1080 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVII/44/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Żary o statusie miejskim.
2016 896 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/39/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 895 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/32/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Żarach
2016 894 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/31/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
2016 899 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/43/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2016 898 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/42/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim
2016 897 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/40/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 kwietnia 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2016 702 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/27/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 marca 2016r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary.
2016 701 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/23/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2016.
2016 389 2016-02-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.1.2016.PD Rady Miejskiej w Żarach z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2016 384 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/18/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy placowi
2016 383 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/4/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żlobkach miejskich prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2016 147 2016-01-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.5.2015 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Łęknica przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2016 36 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 37 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/170/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach
2015 2344 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/142/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2343 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/141/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2015 2348 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/149/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2015 2347 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/146/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 2346 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2345 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/143/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2019 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1991 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 1884 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2015 1885 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/124/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 1886 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/125/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Żary o statusie miejskim.
2015 1645 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2015 1644 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 września 2015r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach
2015 1471 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 1470 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 1469 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/91/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów.
2015 1416 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2015 1417 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim w referendum ogólnokrajowym.
2015 1118 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów
2015 1117 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1116 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2015 898 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2015 897 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Miasta Żary
2015 896 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia cen za przewozy taksówkami oraz określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2015 707 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Odziałami Integracyjnymi w Żarach i nadania Statutu
2015 706 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim.
2015 705 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 460 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/13/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Żarach oraz nadania jej statutu
2015 459 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/12/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2015 461 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/15/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2015 463 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych
2015 462 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2015 185 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/4/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 184 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/2/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 106 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2353 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenów centrum Miasta w Żarach
2014 2135 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII/86/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 1851 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/72/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2014 1850 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLI/71/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 1635 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/68/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 11 września 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 1634 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XL/63/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 11 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1359 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest przez Gminę Żary o statusie miejskich
2014 1358 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2014 1357 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/47/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1150 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/35/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2014 835 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/26/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2014 836 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/27/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014r.
2014 640 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/4/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Statutu Gminy Żary o statusie miejskim.
2014 645 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/15/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2014 646 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/19/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów
2014 159 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 90 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/124/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2014 91 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2011-2016
2014 92 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/126/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 2628 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/104/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2627 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/121/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły i placówki wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Żary o statusie miejskim
2013 2629 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/105/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2013 2631 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/120/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi
2013 2630 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/118/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomosciami stanowiacymi mienie komunalne miasta Żary
2013 2188 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/89/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2189 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/90/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia terminów płatności i zwolnień z tej opłaty
2013 2190 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/91/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Żarach Nr VI/35/03 z dnia 24.04.2003r.
2013 2011 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXX/88/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1663 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/65/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2013 1426 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 975 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/33/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2013 976 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/36/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach działajacego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2013 829 2013-03-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ROŚ.031.1.2013 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2013 690 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/22/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w organizacji w Żarach.
2013 689 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/20/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach.
2013 688 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/27/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2013 693 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/26/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2013 692 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/25/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach
2013 691 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/24/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 155 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego
2013 156 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiacymi mienie komunalne miasta Żary
2013 157 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2013 130 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2012 2328 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/101/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2329 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/99/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia z dnia 15 kwietnia 2009 r.
2012 2330 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/100/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2012 1971 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/82/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Żary uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2012 1886 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXI/98/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
2012 1887 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXI/81/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2012 1744 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/76/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 1583 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XX/75/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26.05.2011r.
2012 1354 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/48/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Żary o statusie miejskim na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1353 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/71/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom.
2012 1356 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/69/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2012 1355 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/65/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2012 1017 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/36/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Żarach
2012 840 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/19/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2012 513 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/16/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi
2012 514 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/15/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2012 241 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/299/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 54 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/293/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarach.
2012 53 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/291/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.
2012 52 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/297/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 20 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/316/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 26.05.2011r.
2012 21 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/314/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie stosowania zasad przy zawieraniu umów dzierżawy za grunty
2012 22 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/315/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Żarach nr X/129/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
2011 2835 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/279/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2836 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/280/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2837 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/294/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2349 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/274/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 2350 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/275/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011r. w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego w formie jednostki budżetowej
2011 2351 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/276/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Żarach
2011 2200 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/237/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2011 - 2016
2011 1928 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/224/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Żary o statusie miejskim.
2011 1927 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/223/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1926 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/222/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2011 1931 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/228/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu
2011 1930 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/226/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011 r.
2011 1929 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/225/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
2011 1673 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/130/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
2011 1674 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/133/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim.
2011 1675 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/134/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1378 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu żłobka Gminy Żary o statusie miejskim
2011 1379 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2011 1380 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Żary.
2011 1196 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/89/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot . ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów.
2011 1197 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/91/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 885 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/71/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2011 651 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/1/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 421 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/5/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rocznego program współpracy Gminy Żary o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
2011 422 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1616 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/203/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2010 1617 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 1494 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLV/201/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 września 2010r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Żary.
2010 1495 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLV/202/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1247 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/145/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2010 1246 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/144/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim.
2010 1248 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/146/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2010 1250 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/161/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi
2010 1249 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/160/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary.
2010 1177 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/100/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Żary
2010 1178 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/101/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Żary.
2010 1019 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 802 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/97/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Żary na stałe okręgi wyborcze
2010 801 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/96/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2010 804 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/99/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 803 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/98/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Żary
2010 467 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/2/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
2010 243 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu pobierania odpłatności
2009 1980 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2009 1933 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1934 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1758 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych przy ul. Żagańskiej w Żarach
2009 1669 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1670 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2010