Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 251

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1944 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście
2019 1945 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1678 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Babimost
2019 1660 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Nowym Kramsku
2019 1659 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Babimoście
2019 1661 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1663 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Babimoście
2019 1662 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 1112 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie miasta Babimost
2019 1111 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2019 roku
2019 1114 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2019 1113 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego
2019 1070 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 294 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 295 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2019 175 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
2018 2901 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2902 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2903 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 2873 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 2872 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2875 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 2874 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 2489 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Babimost
2018 2490 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie miasta Babimost
2018 2472 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 2473 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2471 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2469 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów i logopedów
2018 2470 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów
2018 2477 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2478 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe i miasto Babimost
2018 2476 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej
2018 2474 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Babimost
2018 2475 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babimost
2018 1672 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Babimost
2018 1671 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Babimost
2018 1670 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost
2018 1673 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk do siatkówki plażowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1676 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1675 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich i bieżni w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1674 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kręgielni mieszczącej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1120 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
2018 1104 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Biblioteki Publicznej w Babimoście
2018 1103 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1106 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1105 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2018 566 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 565 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Babimost na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 567 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2018 roku
2018 569 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 568 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 368 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Babimost, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 369 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
2018 370 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Babimoście
2017 2780 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2018
2017 2769 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/227/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Babimost
2017 2767 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/226/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Gminie Babimost
2017 2764 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Babimost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2762 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Babimost instrumentem płatniczym
2017 2584 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2583 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 2585 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
2017 2587 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2586 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w obrębie Nowe Kramsko oraz dla przebiegu ścieżki rowerowej w obrębie Kolesin w Gminie Babimost
2017 2222 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Babimoście
2017 1683 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Babimoście
2017 1682 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Babimost, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1685 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Babimost w obrębach geodezyjnych Nowe Kramsko i Kolesin
2017 1684 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Babimost
2017 1186 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/178/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic oraz zmiany nazw ulic w mieście Babimost
2017 1185 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXV/176/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
2017 859 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz niezbędnych dokumentów branych pod uwagę przy rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babimost
2017 858 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2017 857 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 856 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2017 roku
2017 855 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Babimost
2017 608 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 581 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 580 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2017 79 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/152/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2017
2016 2802 2016-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej
2016 2801 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Babimost
2016 2800 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/155/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 2799 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie Gminy Babimost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2435 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babimost w latach 2017 – 2021
2016 2434 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/143/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2433 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/142/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2436 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 1105 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2016 1104 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 970 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/115/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
2016 738 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/113/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz niezbędnych dokumentów branych pod uwagę przy rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babimost
2016 737 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych publicznego gimnazjum branych pod uwagę przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Babimost oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 736 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimostw 2016 roku
2016 379 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/102/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 378 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/101/16 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2016 roku
2016 104 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2016
2015 2469 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2317 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Babimost
2015 2316 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2319 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2318 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 1820 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 1819 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.
2015 1729 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie Gminy Babimost
2015 1728 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście w przedmiocie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2015 r.
2015 1727 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 1372 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Babimost.
2015 1371 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w referendum ogólnokrajowym.
2015 1374 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Babimost na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 1373 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1370 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 1219 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
2015 702 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
2015 701 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2015 695 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2015 696 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich i bieżni w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2015 693 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 694 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kręgielni mieszczącej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2015 699 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 700 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 697 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2015 698 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 146 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/20/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sali fitness i siłowni w ,,Fitness Parku’’ mieszczących się w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2015 145 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/19/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie Gminy Babimost
2015 135 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2015
2014 2100 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 1969 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 1677 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Babimost
2014 1676 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście
2014 1674 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLII/265/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1673 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLII/262/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego
2014 1670 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLII/261/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Babimost
2014 1324 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/256/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost
2014 1323 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/255/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Babimost
2014 1322 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/252/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie gminy Babimost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 980 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/244/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 978 2014-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 977 2014-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2014 797 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Babimost na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 788 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Babimoście
2014 791 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 686 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2014 507 2014-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babimost.
2014 504 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 496 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 497 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 494 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Babimoście
2014 495 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2014 500 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 501 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 498 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
2014 499 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 110 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2014
2013 2746 2013-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 2656 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2013 2655 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2657 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 2659 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost obejmującego tereny w obrębach: Podmokle Wielkie i Nowe Kramsko
2013 2658 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Babimost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2229 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2230 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2013 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 września 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2014 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Babimoście
2013 2015 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Babimost
2013 1705 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2013 1706 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Babimoście
2013 1369 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 1370 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/176 /13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2013 1371 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/177 /13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2013r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1244 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1243 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2013 1245 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1247 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1246 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
2013 953 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/159/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
2013 954 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/160/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Babimost
2013 955 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/162/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście
2013 700 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Babimost.
2013 699 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 698 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost.
2013 703 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost.
2013 702 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Babimost.
2013 701 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/146 /13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babimost.
2013 260 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XxVII/133/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2013.
2012 2881 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost.
2012 2880 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost.
2012 2879 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2012 2882 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 2885 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost.
2012 2884 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babimost.
2012 2883 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 2657 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/123/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
2012 2468 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/122/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2469 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/125/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 2117 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Babimoście.
2012 1988 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1987 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1673 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXII/110/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Babimost oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku.
2012 1656 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/109/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV i lokalizacji stacji transformatorowej 110/15kV w gminie Babimost.
2012 1554 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/101/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2012.
2012 1555 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/104/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Babimoście.
2012 1176 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/96/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
2012 1139 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/100/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost.
2012 968 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XIX/94/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 969 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XIX/95/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Babimost na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 781 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 780 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Babimost.
2012 783 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2012 roku.
2012 782 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 517 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/83/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Babimost.
2012 512 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/82/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 242 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/77/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2012.
2012 194 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/81/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babimost w latach 2012 – 2016.
2012 193 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/80/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 40 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2813 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 2814 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2469 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej.
2011 2335 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/62/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2336 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/63/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2337 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIV/65/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 2167 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/54/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Babimost.
2011 2073 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/50/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Babimost
2011 1761 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/48/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1599 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
2011 1270 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/37/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Babimoście.
2011 1271 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/38/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 1272 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 1260 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 1045 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
2011 1046 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Babimost.
2011 1047 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Babimost.
2011 914 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy – sołectw.
2011 647 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2011.
2011 305 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2010r. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 306 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Babimoście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 307 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2010 1812 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 1618 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/230/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.
2010 1619 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/231/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1620 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/232/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania
2010 1472 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Babimostu.
2010 1460 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/228/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście.
2010 1150 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.
2010 1116 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Babimost i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
2010 864 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 751 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruuchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.
2010 526 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 527 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Babimost