Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 198

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1192 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2019 roku.
2019 1193 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański oraz określenia granic ich obwodów.
2019 659 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały ws: ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu
2019 637 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański
2019 638 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029.
2019 639 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bytom Odrzański
2019 612 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 613 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2018 2960 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2018 2959 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2018 2958 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 2963 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański.
2018 2962 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2961 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2019
2018 2727 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański
2018 2721 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 2450 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytom Odrzański
2018 2449 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański
2018 2452 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański
2018 2451 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański
2018 1930 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
2018 1931 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i  gminy Bytom Odrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1662 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1663 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2018 1183 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bytom Odrzański instrumentem płatniczym
2018 1182 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2018 1184 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1186 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 1185 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 1181 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 448 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 441 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bytom Odrzański
2018 440 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom Odrzański
2018 439 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański
2018 444 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 443 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 442 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2018 roku
2017 2815 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/200/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok
2017 2756 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/195/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wierzbnica Gmina Bytom Odrzański
2017 2742 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XX/198/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2018
2017 2741 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XX/196/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 2410 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 2409 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 2408 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2017 2149 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2145 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2144 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu prowadzonym przez gminę Bytom Odrzański
2017 1493 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2017 1494 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy XXV Lecia PRL
2017 685 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 431 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/159/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2017 roku
2017 430 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/158/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej na wolne miejsca dzieci spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria
2016 2771 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok
2016 2698 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2016 2699 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański
2016 2388 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych
2016 2378 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Bytom Odrzański
2016 2373 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2016 2372 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2374 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 2376 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2016 2375 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 1892 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/128/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytom Odrzański
2016 1891 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/124/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański
2016 1678 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/120/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 1134 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/109/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bytom Odrzański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1133 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/103/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1136 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/115/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Bytom Odrzański
2016 1135 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr X/110/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 20 maja 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2016 roku
2016 368 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr IX/94/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria
2016 40 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2016 17 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu gminy Bytom Odrzański
2015 2098 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2078 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 2077 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 2076 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/76/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2075 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 2074 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2073 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1956 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bodzowa, Sobolic i Kropiwnika w zakresie projektów statutów sołectw: Bodzów i Sobolice
2015 1723 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/70/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim
2015 1722 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/67/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bytomiu Odrzańskim
2015 1721 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Bodzów
2015 1409 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bodzów w przedmiocie podziału sołectwa
2015 1052 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Bytom Odrzański
2015 1051 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 1050 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2015 1049 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1048 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 322 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/33/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2015 318 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/32/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 317 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr III/31/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 23 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 2232 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w gminie Bytom Odrzański
2014 2226 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 2196 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 2195 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 2192 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 1973 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Bytom Odrzański
2014 1962 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 1961 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2014 1948 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 1409 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański
2014 1408 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1407 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1406 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na nowo projektowanym osiedlu budownictwa mieszkaniowego w Byczu
2014 789 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 790 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 780 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim
2014 696 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok
2014 392 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/257/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 390 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 391 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 387 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 2779 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2780 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Wierzbnica gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2778 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Popowo gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2774 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bycz gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2773 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bonów gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2775 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Drogomil gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2777 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Małaszowice gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2776 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Królikowice gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2766 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 2767 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w Bytomiu Odrzańskim do kategorii dróg gminnych
2013 2768 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bodzów gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2374 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2356 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2357 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 2358 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim
2013 2353 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 1714 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
2013 1715 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2013 1708 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bytomiu Odrzańskim
2013 1709 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu
2013 747 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim
2013 748 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytomiu  Odrzańskim
2013 737 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy Bytom Odrzański.
2013 738 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 717 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
2013 72 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 73 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2013 74 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2012 2791 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawiewieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2013-2018.
2012 2786 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 2678 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
2012 2679 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
2012 2217 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących  w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2012 2216 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2218 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 2220 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2012 2219 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2012 2211 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 2212 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim
2012 1809 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1429 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1428 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1431 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/126/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 1430 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę  Bytom Odrzański albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 1170 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 1028 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym.
2012 919 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XII/111/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzański
2012 920 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XII/107/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 914 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/110/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański
2012 915 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/109/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2012 275 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytom Odrzański i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2012 276 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bytom Odrzański na lata 2007-2012
2012 277 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 2843 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2011 2842 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 2841 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2011 2846 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 2845 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2844 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 1616 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2011 1615 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1618 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych warunków funkcjonowania.
2011 1617 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 1498 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Bytom Odrzański.
2011 1497 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
2011 1496 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim
2011 1501 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom Odrzański.
2011 1500 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański"
2011 1499 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzański
2011 874 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2011 rok
2011 656 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: podatku od środków transportowych
2011 657 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1851 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Bytomia Odrzańskiego.
2010 1542 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2010 1541 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1543 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2010 1545 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2010 1544 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1130 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2009 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2010 rok
2009 2216 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2009 1661 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1660 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2009 1663 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2009 1662 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów