Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 229

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 913 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 37/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Grzmiąca
2019 914 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 38/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Kłopot
2019 915 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 39/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzesin
2019 910 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 34/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Białków
2019 911 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 35/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Bieganów
2019 912 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 36/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Drzeniów
2019 920 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 44/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Sądów
2019 921 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 45/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Urad
2019 919 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 43/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Rąpice
2019 916 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 40/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Maczków
2019 917 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 41/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Mielesznica
2019 918 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 42/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Radzików
2019 893 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Cybinka instrumentem płatniczym
2019 894 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2019 r.”
2019 316 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały II/10/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
2018 3150 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3149 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/250/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cybinka
2018 3152 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cybinka” na lata 2019–2023
2018 3151 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 2739 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2018 2740 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2741 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
2018 2414 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Cybinka
2018 2088 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cybinka
2018 2089 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, w tym schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2090 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi
2018 1374 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Cybinki za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2018 1209 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII236/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cybinka
2018 1070 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/231/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2018 1071 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/232/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1072 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/233/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 703 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Cybinka oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 702 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2018 r.”
2018 704 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Senior+ w Cybince
2018 706 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 705 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 207 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2018 69 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2018 r.
2017 2849 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2017 2850 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Seniora w Cybince
2017 2524 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok
2017 1452 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów w placówkach oświatowych znajdujących się na trenie Gminy Cybinka
2017 1198 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/176/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego
2017 1197 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/175/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ZBoWiD ( Związek Bojowników o Wolność i Demokrację) na ulicę Kombatantów RP w Cybince
2017 1196 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/174/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 maja 2017 r. zmiany nazwy ulicy 2 Lutego w Cybince
2017 718 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Cybinka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 695 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 694 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka.
2017 693 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2017 696 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2017 699 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Kaliska
2017 698 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Cybinka
2017 697 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2017 r.”
2017 211 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłatza korzystaniez wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2017 30 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2017 r.
2016 2508 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2016 2509 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
2016 1861 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru na terenie miasta i gminy Cybinka
2016 1860 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2016 1859 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Cybinka
2016 1858 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2016 1683 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/128/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie określenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2016 1235 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cybinka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2016 1024 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z obiektów gminnych wchodzących w skład zasobu Gminy Cybinka
2016 996 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2016 997 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Cybinki za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2016 777 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/105/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince
2016 776 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/104/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince
2016 775 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/102/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2016 r.”
2016 774 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/98/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za pobraną opłatę według gospodarki odpadami komunalnymi
2016 307 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/88/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 306 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/87/16 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2016 110 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2016 r.
2016 34 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok
2016 35 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2016-2020
2015 2385 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka
2015 2384 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/66/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2015 2387 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji
2015 2386 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru na terenie miasta i gminy Cybinka
2015 1763 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2015 1762 2015-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 15 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka
2015 1173 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji
2015 1132 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok
2015 1131 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Cybinki za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2015 870 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cybinka, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 598 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest gmina Cybinka
2015 597 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cybinka, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 86 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2015 r.
2014 2467 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok
2014 2193 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr L/321/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka
2014 1888 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka
2014 1887 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2014 1784 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Cybinka organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1685 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych
2014 1684 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/304/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Cybinka organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1680 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 września 2014r. w sprawie zaliczenia ulic Kościelnej, Szkolnej i ZBOWiD w Cybince do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2014 1655 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Radzików, gmina Cybinka
2014 1451 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy
2014 1450 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Cybinka organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1449 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 1228 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLV/290/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cybinka
2014 999 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka
2014 1000 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Cybinka
2014 1001 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych numer 2, 3 oraz 15 miasta i gminy Cybinka
2014 596 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/266/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2014 597 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/265/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Cybinka
2014 598 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/263/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2014 299 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 298 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 301 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie  warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 300 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Cybinka w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 109 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2014r.
2013 2816 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2013 2817 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 2815 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Cybinka
2013 2812 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2013 2813 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 2814 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2013 2462 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2013 2463 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2460 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok
2013 2461 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 2464 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2467 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2013 2468 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2465 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 2466 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 2046 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie ewidencyjnym Sądów
2013 2044 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka
2013 1917 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka
2013 1918 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Cybinka” oraz przyjęcia regulaminu nadawania tego tytułu
2013 1547 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru na terenie miasta i gminy Cybinka
2013 1174 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 973 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/195/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 958 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/193/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 957 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/192/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 956 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/191/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2013 959 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/194/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2013 962 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/200/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011- 2015
2013 961 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/199/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka
2013 960 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/196/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 408 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2013 379 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 380 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 381 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka
2013 222 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2013 r.
2013 127 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka
2013 128 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Cybinka
2012 2899 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektów gminnych wchodzących w skład zasobu Gminy Cybinka
2012 2525 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych
2012 2526 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince
2012 2524 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 2522 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2012 2523 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2012 2527 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cybinka
2012 2531 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Cybinka
2012 2532 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2012 2530 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok
2012 2528 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince
2012 2529 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2012 2099 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2012 2098 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2012 2100 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2102 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2012 2101 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2037 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na stałe okręgi wyborcze
2012 2038 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Cybince do Zespołu Szkół w Cybince
2012 1902 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince
2012 1903 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Cybinka
2012 1690 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 1691 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 września 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
2012 1494 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 1495 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/120/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cybinka
2012 1006 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Cybince do Zespołu Szkół w Cybince
2012 1007 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/108/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2012 819 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/96/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cybinka
2012 818 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/95/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Cybince.
2012 821 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/98/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Cybinka
2012 820 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/97/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011-2015
2012 807 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/92/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cybinka przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 808 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/94/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Cybinka
2012 336 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2012 r.
2012 290 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/83/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cybinka
2011 2541 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka.
2011 2540 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2011 2539 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2011 2544 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.
2011 2543 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji.
2011 2542 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Cybinka.
2011 2402 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 2149 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 września 2011r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Cybinka.
2011 2098 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 1995 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka
2011 1264 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cybinka na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza.
2011 1265 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 maja 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011-2015.
2011 807 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji.
2011 806 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2011 808 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
2011 810 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 809 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka.
2011 650 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/7/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2011 r.
2011 572 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/11/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 573 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/12/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 35 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 287/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych i użytkowych.
2011 34 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 286/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cybinka.
2011 36 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 288/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów i logopedów w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Cybinka.
2011 38 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 290/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy.
2011 37 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 289/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 99/XIV/96 Rady Miasta i Gminy w Cybince z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Cybince.
2010 1938 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 291/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 39/V/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cybinka.
2010 1745 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 282/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2010 1746 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 283/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka.
2010 1747 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 284/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w sołectwach Gminy Cybinka, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1477 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 265/XLI/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Cybinka.
2010 1476 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 264/XLI/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Cybinka.
2010 1055 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr 259/XL/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.
2010 1054 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr 254/XL/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka.
2010 776 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka.
2010 775 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cybinka
2010 727 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 218/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cybinka na 2010 rok.
2010 97 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr 224/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad utrzymywania psów na terenie Gminy Cybinka.
2010 78 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 226/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i towarzyszących w obrębie ewidencyjnym Cybinka.
2009 1960 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 207/XXXII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 października 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka.
2009 1815 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2009 1818 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka.
2009 1817 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXIII/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Cybinka.
2009 1816 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2009 1361 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr 198/XXIX/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Cybinka w ramach pomocy de minimis.
2009 910 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2009 637 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/173/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zaliczenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy w Cybince do kategorii dróg gminnych