Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 265

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2222 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 1930 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 0007.64.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
2019 1915 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 0007.61.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 1579 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2019 1580 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 0007.53.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Płoty.
2019 1155 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 0007.43.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 1156 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 0007.44.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
2019 828 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2019 829 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.41.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 720 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.32.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku.
2019 719 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.30.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 717 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 718 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 722 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.36.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
2019 721 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2019 690 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 0007.25.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Czerwieńsk instrumentem płatniczym
2019 691 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 0007.26.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
2019 663 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie
2019 50 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019.
2019 51 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.14.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Czerwieńsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 40 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk na zadania służące poprawie jakości powietrza
2018 2550 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.325.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 2549 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.324.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 2548 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.323.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2018 2553 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.328.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2018 2552 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.327.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu
2018 2551 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.326.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2018 2155 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.314.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Leśniów Wielki, Gmina Czerwieńsk
2018 2154 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.310.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 2153 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.309.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk
2018 2160 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.318.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku
2018 2159 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.317.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu
2018 2157 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.316.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Płoty
2018 1563 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.296.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 1564 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.297.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
2018 1565 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.300.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńska
2018 1472 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXX/307/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwieńsk
2018 1128 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.281.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i  opłaty targowej
2018 1127 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.286.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej i wyłączenia z użytkowania
2018 1129 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.282.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1131 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.285.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 1130 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.284.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zagórze, Gmina Czerwieńsk
2018 807 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 0007.275.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 808 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 523 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.263.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2018 roku
2018 524 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.264.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
2018 522 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.262.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
2018 520 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.260.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 521 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.261.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
2018 525 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.265.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 529 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.271.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 530 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.272.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 528 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.269.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
2018 526 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.266.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 527 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.267.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2018 178 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 0007.257.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
2018 31 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.240.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
2018 11 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2005 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr 0007.214.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 1504 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 0007.203.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk
2017 1505 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 0007.204.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Czerwieńsk
2017 1506 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 0007.205.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1292 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 0007.194.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 1080 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.186.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1081 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.187.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 1079 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.185.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Czerwieńsk
2017 688 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.182.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 687 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.179.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu oraz barw Gminy Czerwieńsk
2017 686 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.178.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2017 roku
2017 456 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.172.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2016 2809 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017
2016 2453 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.159.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2441 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.160.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
2016 2440 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2439 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.157.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2438 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 0007.156.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2016 1938 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 0007.146.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1939 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 0007.147.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2016- 2020
2016 1940 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 0007.148.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
2016 1413 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.134.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
2016 1412 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.132.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 1411 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.131.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
2016 1410 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.130.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
2016 1409 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.129.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1408 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.128.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2016 1391 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.118.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czerwieńsk
2016 1392 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.119.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Laski w Gminie Czerwieńsk
2016 1390 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.117.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Będów w Gminie Czerwieńsk
2016 1388 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.115.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Będów, Nietkowice, Bródki, Laski, Nietków, Wysokie i Czerwieńsk
2016 1389 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.116.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
2016 1396 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.126.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 1397 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.127.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1395 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.122.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków w Gminie Czerwieńsk
2016 1393 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.120.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Nietkowice i Bródki w Gminie Czerwieńsk
2016 1394 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 0007.121.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk
2016 962 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.110.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 961 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.109.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 960 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.108.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
2016 959 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr 0007.104.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwieńsk
2016 300 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/94/16 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Płoty
2016 299 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 298 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy
2016 33 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy
2016 20 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2016
2015 2800 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/78/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1828 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwieńsk na lata 2015 - 2018"
2015 1802 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 1801 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
2015 1800 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 1799 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1798 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2015 1633 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2015 1188 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1187 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert
2015 861 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
2015 427 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk
2015 377 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwieńsku
2015 376 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Czerwieńsk
2015 216 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 183 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwieńsku
2015 148 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 107 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/08/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2015
2015 42 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2014 1906 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
2014 1537 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/319/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 1538 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2014 1428 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2014 1259 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/313/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach dla, których Gmina Czerwieńsk jest organem prowadzącym
2014 1258 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/312/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Polnej w Czerwieńsku
2014 1257 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/310/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Czerwieńsk
2014 1256 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/309/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Płoty
2014 1186 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2014 1182 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1183 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 1184 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 939 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice
2014 937 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Czerwieńsk
2014 935 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2014 537 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk
2014 536 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 212 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 213 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 214 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 211 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 64 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/270/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice
2014 24 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/265/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2014.
2013 2254 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
2013 2240 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2013 2051 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy matrialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
2013 2052 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Czerwieńsk
2013 1613 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/231/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czerwieńsk, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 1614 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXI/234/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Płoty
2013 1184 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/219/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk.
2013 1185 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/221/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Płoty
2013 1186 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/222/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk.
2013 1183 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/218/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miejscowości Płoty
2013 1173 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XX/217/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Czerwieńsk
2013 667 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/208/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Czerwieńsk
2013 663 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/205/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk oraz zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Czerwieńsk
2013 230 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2013.
2012 2112 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/168/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty
2012 2067 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/166/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Sudoł
2012 2050 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/178/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
2012 2051 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 2041 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/173/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2012 2040 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/172/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 2043 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/177/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2042 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2001 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zagórze
2012 1749 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/164/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2012- 2016
2012 1291 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIV/154/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 1112 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/145/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zagórze
2012 1111 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/144/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysokie
2012 1110 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/143/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sycowice
2012 1109 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/142/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sudoł
2012 1107 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/140/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nietków
2012 1108 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/141/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płoty
2012 1106 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/139/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nietkowice
2012 1105 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/138/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leśniów Wielki
2012 1104 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/137/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leśniów Mały
2012 1103 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/136/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Laski
2012 1102 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/135/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobrzęcin
2012 1101 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/134/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bródki
2012 1099 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/129/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 1100 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/133/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Będów
2012 1098 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/126/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 580 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/119/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwieńsk w 2012 roku.
2012 581 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/120/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2012 582 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/122/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2012 578 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/115/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2012 579 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XII/116/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 136 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2012.
2011 2968 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk.
2011 2969 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/98/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
2011 2970 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 2904 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty.
2011 2905 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2011 2906 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr VIII/85/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze.
2011 2685 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2281 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2011 2282 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/90/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk.
2011 2153 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk.
2011 2154 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
2011 2155 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 1887 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.
2011 1888 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty
2011 1869 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
2011 1804 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze.
2011 1676 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2011 1677 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk.
2011 1678 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty.
2011 1215 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk osobom fizycznym, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 1214 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk.
2011 1216 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk.
2011 1218 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
2011 1217 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk.
2011 1200 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 709 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2011 541 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 542 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk.
2011 92 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/09/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2011.
2010 1958 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1959 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty.
2010 1960 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
2010 1868 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/06/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2010 1813 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1814 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/306/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
2010 1714 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2010 1715 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2010 1582 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwieńsk za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza.
2010 1269 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwieńsk
2010 1057 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1058 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Czerwieńsk.
2010 818 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
2010 728 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok
2010 693 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozbudowy "Pomnika Pamięci" w Czerwieńsku.
2010 692 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 401 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/262/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Czerwieńsk na stałe okręgi wyborcze
2010 402 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/263/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Czerwieńsk na stałe obwody głosowania
2010 232 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 161 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk
2010 160 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2010 162 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Czerwieńska.
2010 47 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów.
2009 2042 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/09 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2009 2041 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/09 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie regulaminu przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Czerwieńsk
2009 1752 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 18 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010
2009 1753 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1713 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 21 października 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2009 1659 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 21 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010
2009 1568 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/218/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej i wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Czerwieńsk
2009 1543 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/204/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.
2009 1489 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/219/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2007-2011
2009 1294 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXII/202/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2009 988 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/194/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
2009 958 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/192/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/192/09 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
2009 1007 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/193/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/193/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2009 445 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/179/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2009 446 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/180/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2009 447 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/181/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk
2009 156 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/160/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nietków