Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 225

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2209 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez gminę Dobiegniew.
2019 1881 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Dobiegniew.
2019 1880 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2019 1890 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1883 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
2019 1876 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie Dobiegniew.
2019 1877 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 1878 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/256/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1815 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/186/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na obszarze wodnym Jeziora Osiek, Żabie, Ogardzka Odnoga, Lipie zlokalizowanych na terenie Gminy Dobiegniew.
2019 1693 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie.
2019 1679 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Dobiegniew.
2019 1680 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobiegniew w roku 2019.
2019 1394 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew.
2019 1069 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2019 roku.
2019 306 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
2019 230 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie na Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie oraz nadania nowego statutu.
2019 229 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 234 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/277/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie oraz nadania mu statutu.
2019 233 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2019 235 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2018 3097 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3098 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 3099 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2706 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/271/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2696 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/277/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie oraz nadania mu statutu.
2018 2697 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2018 2698 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
2018 2679 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2445 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/2003 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dobiegniew
2018 2446 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobiegniewie
2018 2122 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobiegniew
2018 2123 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2124 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/264/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu bądź poza miejscem sprzedaży a także odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Dobiegniew
2018 2083 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLV/259/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1596 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew na lata 2018-2022
2018 1556 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 1557 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1558 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobiegniew w roku 2018
2018 1306 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobiegniew
2018 1133 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/245/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobiegniew
2018 1134 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/244/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 887 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/236/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 888 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/237/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2018 roku
2018 889 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/241/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2018 455 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/230/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2018 454 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/229/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobiegniew
2018 457 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/232/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2018 456 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/231/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobiegniew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 158 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018
2017 2848 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2624 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
2017 2623 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 2625 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych w miejscowości Radęcin, gmina Dobiegniew
2017 2627 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobiegniew
2017 2626 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2081 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2017 2080 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz logopedy i pedagoga
2017 2083 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 2082 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2017 1826 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV.191.17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Dobiegniew
2017 1293 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII.186.17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na obszarze wodnym Jeziora Osiek, Żabie, Ogardzka Odnoga, Lipie zlokalizowanych na terenie Gminy Dobiegniew
2017 1151 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXX/178/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dobiegniew
2017 1116 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dobiegniew
2017 939 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2017 roku
2017 938 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 941 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 940 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobiegniew
2017 256 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/153/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dobiegniew
2016 2807 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2017
2016 2396 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/139/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
2016 2395 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/138/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
2016 2226 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 2200 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2016 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2199 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty w Dobiegniewie
2016 1561 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
2016 1164 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobiegniewie
2016 1163 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2016 1162 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
2016 729 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/100/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2016 roku
2016 730 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/101/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobiegniew
2016 731 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/103/16 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
2015 2769 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2016
2015 2714 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie utraty mocy w całości Uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XII/66/15 z dnia 27 listopada 2015r.
2015 2713 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/80/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2015 2716 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2715 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 2550 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 2422 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
2015 2265 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2015 2264 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
2015 2263 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
2015 2268 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2267 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2266 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1824 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2015 1823 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
2015 1382 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 1190 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
2015 1189 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/146/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie Gminy Dobiegniew
2015 1155 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
2015 887 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV
2015 613 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 612 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola/przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobiegniew oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów
2015 57 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2015
2014 2494 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/296/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012 r.
2014 2493 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew
2014 2152 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LVI/322/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
2014 1733 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LIII/315/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Dobiegniew
2014 1622 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LII/311/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2014 1273 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/307/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2014 1149 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany treści aktu założycielskiego pod nazwą „Orzeczenie o organizacji przedszkola”
2014 1124 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/304/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków
2014 995 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie
2014 990 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r.
2014 982 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Radęcinie
2014 832 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 833 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Dobiegniew
2014 294 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 293 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego
2014 296 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 295 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 2788 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2014
2013 2782 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2781 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2765 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXIX/279/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. i w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXVIII/261/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
2013 2763 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2375 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLII/250/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2369 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII/246/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
2013 2370 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII/249/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2371 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII/251/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXIX/279/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. i w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXVIII/261/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
2013 1838 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2013 1599 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników wydatków do obliczenia dodatków mieszkaniowych
2013 1596 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1597 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew
2013 1594 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1535 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/168/2004 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
2013 1518 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
2013 934 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 923 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 924 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów.
2013 914 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew.
2013 369 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 181 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2013.
2012 2604 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
2012 2605 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/164/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej  w Dobiegniewie.
2012 2146 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/179/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2147 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 2138 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/178/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2132 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/173/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie.
2012 2133 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/174/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe okręgi wyborcze.
2012 2134 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/175/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2012 1792 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Dobiegniewie dotyczących utworzenia Celowego Związku Gmin „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu.
2012 1640 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/35/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie.
2012 1639 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany treści aktu założycielskiego pod nazwą „Orzeczenia o organizacji Przedszkola w Dobiegniewie”.
2012 1638 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/36/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Radęcinie.
2012 1537 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego – Jezioro Wielgie.
2012 1417 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz logopedy i pedagoga.
2012 1416 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym  na terenie Dobiegniew.
2012 1419 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/35/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie.
2012 1418 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/36/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Radęcinie.
2012 1065 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew.
2012 832 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew w latach 2012-2016”.
2012 679 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie.
2012 678 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XXII/117/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia  29 czerwca 2011 roku w sprawie: poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego  i od nieruchomości, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz obszaru działania.
2012 469 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/113/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: utworzenia zamiejscowego oddziału w Radęcinie oraz zmiany aktu założycielskiego Przedszkola w Dobiegniewie.
2012 468 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/110/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radęcinie w filię Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września – Woldenberczyków w Dobiegniewie.
2012 237 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/100/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy na rok 2012.
2012 131 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew.
2012 43 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu międzygminnego związku pod nazwą „Puszcza Drawska” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/146/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Celowego Związku Gmin o nazwie: „Puszcza Drawska” i przyjęcia jego statutu.
2011 3024 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
2011 2971 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie.
2011 2887 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIX/97/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2855 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2889 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIX/99/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2888 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIX/98/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2823 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2011 2824 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2825 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2160 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/79/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz logopedy i pedagoga.
2011 2039 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 2040 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 1841 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/65/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego do prowadzenia przez Gminę Dobiegniew Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 5 w Dobiegniewie.
2011 1843 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz logopedy i pedagoga.
2011 1844 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobiegniew.
2011 1823 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie.
2011 1679 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów.
2011 1680 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
2011 1681 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 1401 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 81, 82, 83, 84, 86, 87 w obrębie Mierzęcin.
2011 1091 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
2011 766 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany granic sołectw Mierzęcin i Słonów oraz w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Dobiegniew.
2011 246 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 230 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr V/21/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2011.
2011 131 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr V/15/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 132 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr V/16/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 67 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 1524 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1222 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 10 sierpnia 2010r. zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Dobiegniew
2010 1223 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej utworzenia sołectwa Rolewice.
2010 1224 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej przyłączenia miejscowości Nowy Młyn do Sołectwa Słonów.
2010 1184 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
2010 1164 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLV/309/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 186/4 w obrębie Mierzęcin.
2010 902 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie: określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobiegniew.
2010 759 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Dobiegniew
2010 760 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobiegniew.
2010 457 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2010 458 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/281/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 459 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/286/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 153 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew.
2010 1 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.
2009 2044 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2009 z dnia 26 listopada 2009r. Uchwała nr XXXVIII/262/2009 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Dobiegniew lub jej jednostkom organizacyjnym.
2009 2045 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2009 z dnia 26 listopada 2009r. Uchwała nr XXXVIII/263/2009 w sprawie utworzenia użytku ekologicznego.
2009 2043 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2009 z dnia 26 listopada 2009r. Uchwała nr XXXVIII/258/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/247/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 01 października 20009 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie.
2009 1847 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości
2009 1846 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości
2009 1845 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1844 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1432 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1242 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2009 1241 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wzniesienia Pomnika Woldenberczyka.
2009 1244 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Dobie gniewie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz obszaru działania.
2009 1243 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uznania pomnika przyrody.
2009 1013 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 28 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 1014 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych