Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 478

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2075 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Gostomie w miejscowości Gościm
2019 1991 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk położonych przy Jeziorze Łubowo w miejscowościach Lubiewo i Zagórze.
2019 1990 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 1992 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko trawiaste przy ul. Okrężnej”
2019 1994 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne w Gościmiu”
2019 1993 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko wielofunkcyjne w Rąpinie”
2019 1980 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2019 roku
2019 1979 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz
2019 1818 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Źródlanym na terenie Nadleśnictwa Karwin
2019 1803 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Źródlanym na terenie Nadleśnictwa Karwin
2019 1804 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Lubowo k. miejscowości Rąpin.
2019 1553 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku i nadania jej Statutu
2019 1552 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej Statutu
2019 1541 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2019 1540 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1543 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 1542 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1212 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2019 1211 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1210 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Drezdenko w roku 2019
2019 1213 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 1216 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 1215 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Drezdenka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2019 1214 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2019/2020
2019 625 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 624 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania
2019 623 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 628 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 627 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 626 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 622 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko
2019 223 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Drezdenko w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 224 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok
2019 225 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2019 roku
2018 2764 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2765 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2766 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2699 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/580/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2019
2018 2573 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXV/565/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Drezdenko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także organów do tego uprawnionych.
2018 2510 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LXVII/576/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Drezdenko
2018 2042 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/560/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2043 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/561/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 2044 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/569/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/397/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
2018 1912 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/558/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej utworzonej na terenie gminy Drezdenko
2018 1913 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/559/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1760 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/548/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Łubowo w miejscowosci Lubiewo
2018 1761 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/549/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Gostomie w miejscowości Gościm
2018 1762 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/550/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Solecko w miejscowości Gościm
2018 1501 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXII/539/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 1502 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXII/543/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów
2018 1319 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LX/530/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze
2018 1312 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LX/531/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drezdenko – Radowo
2018 1313 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LX/532/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 975 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2018 974 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/509/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2018 977 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko
2018 976 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/515/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 637 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVII/496/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko.
2018 575 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/502/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Drezdenko, w tym w obszarze podstrefy Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją
2018 576 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/503/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bagniewo
2018 573 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 574 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/501/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku od roku szkolnego 2018/2019
2018 579 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/506/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubiewo
2018 580 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/508/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Drezdenko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 577 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/504/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goszczanówko
2018 578 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/505/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipno
2018 556 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/497/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2018 roku
2018 338 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/489/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 337 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/487/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania rondu na terenie gminy Drezdenko nazwy "Rondo rotmistrza Witolda Pileckiego"
2018 336 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/486/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzebicz
2018 341 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/495/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 340 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/491/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 339 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/490/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2018 85 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok
2017 2832 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/480/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Drezdenko instrumentem płatniczym
2017 2279 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/446/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz
2017 2278 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/445/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2017 2277 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/444/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/426/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 września 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931
2017 2282 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/465/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
2017 2281 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/460/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2017 2280 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/459/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 2071 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/430/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2017 2072 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/431/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2017 2069 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/428/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2017 2070 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/429/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2017 2075 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/434/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko – obręb geodezyjny Radowo
2017 2076 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/435/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów
2017 2073 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/432/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2017 2074 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/433/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiewo
2017 2061 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr L/436/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2062 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr L/437/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej
2017 1931 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/426/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1772 2017-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych dróg zamiejskich, wewnętrznych
2017 1616 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drezdenko na lata 2017-2021
2017 1614 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Drezdenko.
2017 1615 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko.
2017 1613 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/412/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 1371 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 1370 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/398/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta i gminy Drezdenko
2017 1369 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/397/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2017 1374 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania
2017 1373 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/404/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko
2017 1372 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/403/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 1139 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/383/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiewo
2017 1138 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/382/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatów
2017 1141 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/385/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Modropole
2017 1140 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marzenin
2017 1137 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/381/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipno
2017 1134 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kijów
2017 1133 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Karwin
2017 1136 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/380/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kosin
2017 1135 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Klesno
2017 1148 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz Nowy
2017 1147 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/391/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzebicz
2017 1150 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/394/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zielątkowo
2017 1149 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/393/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zagórze
2017 1146 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/390/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Bielice
2017 1143 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/387/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osów
2017 1142 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/386/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niegosław
2017 1145 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rąpin
2017 1144 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przeborowo
2017 1125 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Grotów
2017 1124 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Górzyska
2017 1123 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/374/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gościm
2017 1122 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/373/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanówko
2017 1121 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowo
2017 1120 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczanowiec
2017 1119 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Drawiny
2017 1118 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Czartowo
2017 1117 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bagniewo
2017 1089 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/365/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
2017 920 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 921 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 842 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/351/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni
2017 841 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 844 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/361/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko
2017 843 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko
2017 574 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2017/2018 .
2017 573 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 576 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2017 r.
2017 575 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2017 310 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko
2017 283 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2017 284 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2017 285 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 154 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok
2017 143 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej Statutu
2017 142 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 141 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 39 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/395/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Drezdenko
2017 40 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2680 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Drezdenko.
2016 2679 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
2016 2678 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2016 2683 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/432/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 8 października 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej Statutu
2016 2682 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 2681 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania.
2016 2339 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2016 2338 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2340 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 2342 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2341 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko
2016 2271 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 2272 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
2016 2282 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2016 1950 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/281/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 1937 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/283/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych dróg zamiejskich, wewnętrznych
2016 1923 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 1922 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drezdenko dotyczących projektów statutów sołectw
2016 1925 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 1924 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/279/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1585 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym - spalinowym na obszarach wodnych na terenie gminy Drezdenko
2016 1501 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania
2016 1260 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z jezior do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych.
2016 929 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 930 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 928 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022
2016 926 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2016 roku
2016 927 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko
2016 931 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm
2016 935 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/236/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 936 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Drezdenko
2016 934 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 932 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 933 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2016 672 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
2016 673 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2016 roku
2016 435 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 434 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
2016 433 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko
2016 438 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 437 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko
2016 436 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 256 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko
2016 255 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.
2016 254 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 102 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2016 103 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
2016 79 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok
2016 65 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/191/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej
2016 66 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVI/192/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko
2015 2563 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Karwin
2015 2562 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/161/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Grotów
2015 2561 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/160/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Górzyska
2015 2564 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/163/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Kijów
2015 2567 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/166/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Lipno
2015 2566 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/165/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Kosin
2015 2565 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Klesno
2015 2556 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/155/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Drawiny
2015 2555 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/154/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Czartowo
2015 2554 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Bagniewo
2015 2557 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/156/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Goszczanowiec
2015 2560 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/159/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Gościm
2015 2559 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/158/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Goszczanówko
2015 2558 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/157/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Goszczanowo
2015 2577 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/176/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Trzebicz
2015 2576 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/175/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Stare Bielice
2015 2575 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/174/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Rąpin
2015 2578 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/177/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Trzebicz Nowy
2015 2581 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/180/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy placu Wileńskiego w miejscowości Drezdenko
2015 2580 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Zielątkowo
2015 2579 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/178/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Zagórze
2015 2570 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Marzenin
2015 2569 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/168/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Lubiewo
2015 2568 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/167/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Lubiatów
2015 2571 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/170/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Modropole
2015 2574 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/173/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Przeborowo
2015 2573 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/172/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Osów
2015 2572 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/171/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Drezdenko -Sołectwa Niegosław
2015 2538 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2015 2539 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 2537 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko
2015 2535 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2536 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2543 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych
2015 2544 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/152/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko
2015 2542 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 2540 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2541 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/148/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1998 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej opłaty targowej
2015 1997 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok
2015 1996 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębie Drezdenko
2015 1833 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 1832 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
2015 1831 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z budową szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu-Programu operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)”
2015 1812 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1811 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1810 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 1809 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1808 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2015 1807 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Drezdenko
2015 1806 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2015 1805 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko
2015 1804 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1803 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2015 1513 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej Statutu
2015 1512 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1511 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko
2015 1510 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1509 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania rondu na terenie miasta Drezdenka nazwy Rondo NSZZ „Solidarność”
2015 1508 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody
2015 1507 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 1331 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Drezdenko na lata 2012 - 2016
2015 1330 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1236 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1235 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2015 1207 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli w miejscowości Lubiewo znajdującego się na terenie Gminy Drezdenko
2015 1206 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2015 1209 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1208 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli w miejscowości Zagórze znajdującego się w Gminie Drezdenko
2015 956 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/177/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa
2015 955 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębach Lubiatów i Grotów.
2015 848 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko
2015 847 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2015 846 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko
2015 845 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm
2015 844 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV
2015 740 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2015r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2015 547 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 277 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXX/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2015 276 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
2015 275 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drezdenko
2015 274 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/423/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu.
2015 273 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
2015 180 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok
2015 48 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 47 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 46 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko
2015 45 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko
2014 2469 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Drezdenko
2014 2446 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko
2014 2074 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/434/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drezdenko
2014 2075 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/438/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/423/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu
2014 2076 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok
2014 1845 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr LVII/432/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 8 października 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej statutu
2014 1710 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LVI/422/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów gmina Drezdenko
2014 1705 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr LVI/424/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1692 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/429/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko
2014 1691 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/423/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu
2014 1513 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LIV/416/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Drezdenko.
2014 1512 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LIV/415/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych Gminy Drezdenko.
2014 1400 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/394/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm
2014 1399 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2014 1398 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/392/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2014 1401 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/395/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Drezdenko
2014 1405 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/411/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko
2014 1404 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/410/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1403 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1031 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz
2014 813 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 812 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Drezdenko
2014 815 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko – obręb Radowo
2014 814 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Drezdenko
2014 338 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/358/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 337 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/357/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 336 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 341 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz
2014 340 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/360/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
2014 339 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2791 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok
2013 2792 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2793 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
2013 2519 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2512 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/332/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2013 2513 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/333/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 2514 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2013 2314 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/329/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2013 2262 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/331/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drezdenko.
2013 2010 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXX/324/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2013 1768 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niegosław
2013 1671 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
2013 1634 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
2013 1635 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej
2013 1636 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko.
2013 1432 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1424 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2013 1352 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Drezdenko
2013 1353 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1346 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko
2013 1347 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 1348 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2013 1197 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1198 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2013 1195 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Drezdenko
2013 1196 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.
2013 1199 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 1202 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1203 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1200 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2013 1201 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko
2013 1034 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1033 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
2013 1036 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko
2013 1035 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 945 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 944 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz.
2013 943 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko.
2013 946 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie Drezdenko
2013 949 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 948 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko
2013 947 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko
2013 799 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2013 800 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2013 715 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok.
2013 712 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 713 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 714 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jelenie Bagna” położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko.
2013 339 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2012 2809 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm
2012 2808 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 2811 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2012 2810 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2012 2415 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 2416 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 2413 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2012 2414 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2417 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2420 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2421 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2013 rok
2012 2418 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Drezdenko.
2012 2419 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 1883 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1884 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Drezdenko na stałe okręgi wyborcze
2012 1885 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.
2012 1559 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze
2012 1560 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok
2012 1561 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminów korzystania z Miejsc Wykorzystywanych do Kąpieli w miejscowości Zagórze i Lubiewo znajdujących się w Gminie Drezdenko
2012 1436 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drezdenku
2012 1232 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko.
2012 1233 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 1234 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Drezdenka
2012 846 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 133 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
2011 3020 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2011 3019 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2011 3021 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2012 rok
2011 3023 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia regulaminu targowiska
2011 3022 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/119/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drezdenko na lata 2012-2016
2011 2546 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2011 - 2014, z perspektywą na lata 2015 - 2018"
2011 2547 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko
2011 2467 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2011 2468 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2011 2424 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2011 2423 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2422 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2425 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 2428 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2011 2427 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2426 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 2306 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 2307 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2011
2011 1900 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania na terenie miasta Drezdenko
2011 1901 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1876 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2011 1590 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1482 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2010 rok
2011 1364 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drawiny
2011 1363 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Długiej w miejscowości Drezdenko
2011 1365 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2011 1367 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niegosław
2011 1366 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2011 1309 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice
2011 1033 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Drezdenko ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2011 1034 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Drezdenka
2011 999 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kopernika w miejscowości Drezdenko
2011 1000 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Okrężnej w miejscowości Drezdenko
2011 875 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011r. uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok
2011 692 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok
2011 693 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2011 83 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/404/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko
2011 47 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/401/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 listopada 2010r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok
2010 1966 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010r. ustalenia regulaminu targowiska
2010 1967 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LVII/397/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010r. nadania Statutu Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
2010 1774 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVI/388/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 września 2010r. nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
2010 1775 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVI/392/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 września 2010r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Drezdenku
2010 1257 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LV/385/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010r. ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Drezdenko
2010 1256 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010r. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2010 1176 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIII/367/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Drezdenko
2010 1175 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIII/366/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010r. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko
2010 1174 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIII/365/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010r. zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego ,,Nad Goszczanowskim stawem’’
2010 1197 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/375/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010r. zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Drezdenko
2010 1195 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/370/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Drezdenko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należnościpieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych
2010 1196 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/373/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy i innych
2010 1140 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2010 1139 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2010 1141 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2010 1143 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko
2010 1142 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2010 1129 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLV/300/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2010 rok
2010 805 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/346/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Drezdenku
2010 806 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/347/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy Drezdenko
2010 491 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2010 490 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku
2010 496 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2010 492 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko
2010 495 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/316/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne w Gminie Drezdenko
2010 494 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/315/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 493 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2009 2106 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Lubiatów
2009 1810 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Drezdenko dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1417 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2009 1416 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody skupiska drzew z gatunku modrzew rosnących na terenie Nadleśnictwa Smolarz
2009 1419 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach dla których Gmina Drezdenko jest organem prowadzącym
2009 1418 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1205 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku
2009 1206 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drezdenko
2009 954 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 930 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2009 734 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierjących azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Drezdenko ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 735 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 września 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 537 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Drezdenka
2009 540 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2009 380 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad umieszczenia reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2009 343 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drezdenko limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
2009 344 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko
2009 345 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2009 138 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2009 139 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/215/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian uchwały Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego