Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 222

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1750 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
2019 1751 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1266 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis
2019 1267 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 1253 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2019 977 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim
2019 895 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019
2019 876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
2019 877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie górnych stawek opłat za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 878 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis
2019 797 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 r.
2019 583 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 584 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2019 95 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gubinie
2019 70 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.
2019 71 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019  - 2023”
2018 2655 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.314.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Gubinie
2018 2584 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII.309.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2571 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.308.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gubin o statusie miejskim
2018 2330 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.297.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy amfiteatrowi.
2018 2331 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.298.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w 2018 roku
2018 2332 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.299.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną wchodzących w skład pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim
2018 2059 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV.286.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2018 2058 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV.285.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Gubin o statusie miejskim
2018 2061 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV.291.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XLIV.284.2018 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gubina
2018 2060 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV.287.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 1958 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV.293.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1959 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1456 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIV.284.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gubina, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1361 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.270.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1117 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII.265.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Chopina
2018 1118 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII.266.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy placu w Gubinie
2018 998 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.255.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim oraz nadania mu statutu.
2018 997 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.254.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2018 996 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.253.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2018
2018 1001 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.258.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1000 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.257.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 999 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI.256.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gubinie
2018 244 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.244.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego
2018 245 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX.248.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2018 126 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r.
2017 2673 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.231.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2017 2674 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.232.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gubin o statusie miejskim
2017 2506 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.228.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Gubin o statusie miejskim
2017 2507 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.229.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2182 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII.204.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Gubina"
2017 2155 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.211.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 1909 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII.201.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli
2017 1331 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.185.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Findera
2017 1332 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.183.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Fornalskiej.
2017 1330 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Buczka
2017 1328 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.193.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Obrońców Pokoju
2017 1329 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.184.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej.
2017 1336 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.188.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Nowotki.
2017 1337 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.190.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Sawickiej.
2017 1335 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.189.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Marszałka Żymierskiego
2017 1333 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.186.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego.
2017 1334 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX.187.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy Krasickiego.
2017 1256 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX.192.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gubinie
2017 1255 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX.191.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego
2017 513 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.173.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 512 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII.171.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2017
2017 273 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI.168.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XII.73.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2016 2810 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.158.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Gubina
2016 2811 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.160.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.67.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2812 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV.163.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 r.
2016 2777 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016r. zmianiająca uchwałę w/s opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim
2016 2149 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI.136.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 października 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2134 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI.138.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 1804 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX.129.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim instrumentem płatniczym
2016 1802 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX.125.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 września 2016r. zmieniająca uchwałę w/s opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim
2016 1801 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX.123.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 września 2016r. w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1274 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX.118.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2016 1273 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX.117.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gubin o statusie miejskim
2016 1272 2016-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX.116.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1111 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.108.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2016 414 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV.91.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2016 415 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV.92.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2016 416 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV.94.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2016
2016 266 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Gubin o statusie miejskim
2016 89 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2016 r.
2015 2423 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.76.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.67.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2417 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.77.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 2416 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.75.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr X.65.2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2415 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2414 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2015 2413 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.69.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 1944 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X.67.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1943 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X.66.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 1936 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr X.65.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 1935 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2015r. W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gubina.
2015 1615 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr IX.53.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 września 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu odrębnego
2015 1135 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1127 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Gubin o statusie miejskim w referendum ogólnokrajowym
2015 1126 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
2015 581 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV.27.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 582 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV.28.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 306 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III.17.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w noclegowni dla bezdomnych w Gubinie
2015 307 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III.18.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie: środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2015 305 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III.15.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie : utworzenia Gubińskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2015 51 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2015 r.
2014 2244 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LVII.310.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie statutu Gminy Gubin o statusie miejskim
2014 2241 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LVII.311.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 2212 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII.317.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXI.167.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 2211 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII.316.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1839 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LVI.297.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejskiego programu "Rodzina 3+"
2014 1838 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LVI.301.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 1829 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVI.299.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Gubinie.
2014 1821 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVI.295.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 1336 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII.278.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1330 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr L.259.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
2014 1331 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LII.268.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2014 1302 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LIII.277.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2014 1255 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIII.276.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis
2014 1254 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIII.275.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1253 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIII.274.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2014 820 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.263.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 821 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.262.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2014r. zmianiająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 342 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX.255.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałe w/s miejskiego programu "Rodzina 3+"
2014 80 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII.246.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VII.38.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2014 56 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII.253.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2014 r.
2014 57 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII.247.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich
2013 2883 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.250.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.
2013 2772 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII.241.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: miejskiego programu "Rodzina 3+"
2013 2544 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV.235.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2545 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV.236.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013-2018
2013 2546 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV.237.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLII.218.2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2013 2321 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII.231.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 października 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gubin o statusie miejskim.
2013 2322 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII.232.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2090 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII.215.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Gubina"
2013 2091 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII.218.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2013 2092 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII.222.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2076 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII.216.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2013 1841 2013-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI.210.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2013 1293 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.199.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2013 1077 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.192.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2013 1044 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.193.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1041 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.194.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXIV.180.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2013 501 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.185.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXIV.180.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2013 324 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV.183.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 r.
2013 205 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.180.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2012 2519 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.173.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 2472 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.171.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2471 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.170.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
2012 2474 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.174.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXI.167.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2473 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.172.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Gubin o statusie miejskim
2012 2318 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.166.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 2317 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.165.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2324 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.162.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 2319 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 1761 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.156.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2012r. w sprawie : podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1762 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.157.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1500 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII.154.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2012 1304 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.143.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w/s opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2012 1305 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.144.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1244 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.130.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2012
2012 871 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 4 września 2003r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego
2012 390 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI.122.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 389 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI.118.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gubinie
2012 323 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XX.113.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 r.
2012 266 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII.91.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego
2012 267 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX.109.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego
2012 268 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX.110.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2011 3025 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII.93.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych stanowiących podstawę do obliczania wysokości dodatków mieszkaniowych
2011 2982 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX.103.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2981 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX.102.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2826 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2549 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr IX.51.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części "Starego Miasta" miasta Gubin.
2011 1957 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII.74.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Zarządu Miasta Gubina w/s utworzenia obwodów głosowania
2011 1958 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII.75.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 1896 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.69.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie:podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłków w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 1757 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X.60.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy parkowi.
2011 1756 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X.57.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2011 1759 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X.64.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Gubin o statusie miejskim
2011 1758 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X.61.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1250 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX.47.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gmine Gubin o statusie miejskim
2011 1251 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX.48.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/216/2004 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2011 1252 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX.49.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/433/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia -Domu Dziennego Pobytu
2011 957 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII.38.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2011 958 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII.39.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gubin o statusie miejskim
2011 513 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2011r.
2011 258 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III//10/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: regulaminu określającego wysokośc oraz szczegółowe warunki przyznawania dadatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2011 259 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 201 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/570/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w sprawie realizacji i współfinansowania procesu dokumetacyjnego przebudowy dróg wojewódzkich
2011 202 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/573/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad korzystania z Wyspy Teatralnej
2011 203 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/575/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad,sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg .
2011 102 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę NR II/6/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 55 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/562/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2011 54 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/561/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
2011 57 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/572/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 56 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr L/571/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
2010 1840 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1841 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Gubin o statusie miejskim
2010 1782 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/556/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Gubinie w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.
2010 1344 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLVII/533/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Gubinie.
2010 1345 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLVII/538/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 1346 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLVII/539/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 września 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2010 833 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/485/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2010 rok
2010 753 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLII/513/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gubinie
2010 609 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLII/515/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2010 295 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/486/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała w/s regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2010 296 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/492/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzen infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 305 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/502/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
2010 244 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/467/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby wydawania w roku 2010 nowych licencji wykonywania transportru drogowego taksówką
2010 245 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/468/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 151 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/476/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w/s cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2010 68 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/465/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin
2009 2075 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/455/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 2074 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/454/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 1915 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/461/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1935 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/464/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/461/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1886 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/453/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich.
2009 1643 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/445/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gubinie.
2009 1642 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/444/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2009 1371 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/433/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Domu Dziennego Pobytu
2009 783 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/397/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2009 693 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/380/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego
2009 694 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/382/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2009 695 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/383/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie miasta Gubina
2009 466 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/369/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2009 467 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/372/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2009 468 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/373/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej