Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 411

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1919 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 63/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 89/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1918 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 62/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 311/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1923 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 67/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
2019 1920 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 64/8/X/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr 129/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1612 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 54/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1597 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 52/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
2019 1469 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr 48/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
2019 1456 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 47/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1457 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 49/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 164/3/XXXVIII/02 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1117 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 36/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2019 1118 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 42/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej oraz nadanie statutu Centrum Kultury w Iłowej
2019 1119 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 43/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański
2019 574 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 32/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2019 374 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 30/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019  GMINY IŁOWA
2019 117 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 25/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 118 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iłowa i jej jednostkom organizacyjnym
2018 2970 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 2969 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 10/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2018 2968 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2018 2971 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2018 2974 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 18/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2973 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 16/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2018 2972 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2677 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 422/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa
2018 2664 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 415/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
2018 2665 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 416/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa
2018 2663 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 414/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2661 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 412/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2662 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 413/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2018 2669 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 420/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmiany uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2018 2670 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 421/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iłowa
2018 2668 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 419/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2666 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 417/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2667 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 418/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 402/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2263 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 402/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2264 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2018 2243 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 404/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2244 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 405/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2038 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr 396/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2018 1598 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr 388/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby zezwoleń na terenie gminy Iłowa
2018 1034 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
2018 731 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 368/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2018 450 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 365/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 451 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 364/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 203 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 356/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2018 202 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 355/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 205 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 359/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 204 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
2018 185 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr 354/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 134 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 350/7/XLVI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 GMINY IŁOWA.
2017 2834 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 343/7/XLV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
2017 2835 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 346/7/XLV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2017 2540 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 339/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa
2017 2541 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 340/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2017 2542 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 341/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2017 2330 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 331/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2329 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 330/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
2017 2331 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 332/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2333 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 335/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy i zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iłowa
2017 2332 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 334/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Iłowa
2017 2077 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr 316/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 2068 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 314/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2017 2067 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 313/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2017 2066 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 312/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2017 2065 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 311/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2063 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 309/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa
2017 2064 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr 310/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1747 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 304/7/XLI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2017 1746 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr 303/7/XLI/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy
2017 1602 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr 299/7/XL/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1527 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr 301/7/XL/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Iłowa
2017 1526 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr 300/7/XL/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
2017 1342 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 290/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym
2017 1276 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 289/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2017 1277 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 291/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2017 1271 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 287/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 1270 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 292/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2017 1269 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr 286/7/XXXVIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2017 820 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 268/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 784 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 265/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 783 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 263/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2017 785 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 267/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2017 787 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 270/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 786 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr 269/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 520 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
2017 506 2017-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2017 491 2017-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
2017 468 2017-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2017 464 2017-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2017 460 2017-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2017 452 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
2017 451 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 450 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
2017 449 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
2017 448 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2017 447 2017-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2017 434 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 428 2017-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2017 197 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 232/7/XXXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY IŁOWA
2016 2813 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr 227/7/XXXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2016 2614 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 225/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 2610 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 223/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
2016 2609 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 221/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2016 2608 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 220/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021
2016 2607 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr 219/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2016 2318 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 210/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2016 2317 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 207/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2016 2319 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 211/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 2321 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 213/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2016 2320 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 212/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2016 2123 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 200/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2016 2124 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 201/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2117 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 199/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2110 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 196/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
2016 2112 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 197/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
2016 2115 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 198/7/XXIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
2016 2065 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 195/7/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 października 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
2016 2063 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 194/7/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 października 2016r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2016 2061 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 193/7/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2016 1934 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr 191/7/XXVII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1835 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 177/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czerna, gmina Iłowa
2016 1834 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 176/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów
2016 1833 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 175/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa
2016 1826 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 172/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1825 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 170/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2016 1828 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 174/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2016 1827 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 173/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
2016 1818 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 169/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 1813 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr 168/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1812 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr 167/7/XXVI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 6 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1646 2016-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2016 1642 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr 164/7/XXV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2016 1641 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr 163/7/XXV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
2016 1445 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
2016 1385 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 155/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2016 1386 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 156/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy
2016 1387 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 159/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2016 1129 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 147/7/XXII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2016 1130 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 150/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 842 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 139/7/XXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 kwietnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 841 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 137/7/XXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów
2016 659 2016-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2016 635 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2016 607 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 134/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2016 606 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 131/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
2016 605 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 130/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 604 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr 129/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 365 2016-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 364 2016-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 358 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2016 351 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr 110/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu
2016 349 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 348 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 347 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 346 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 114/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście
2016 342 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 113/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 331 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 118/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
2016 330 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 117/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 329 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 116/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2016 328 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 115/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2016 327 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
2016 326 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 111/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa na lata szkolne 2016/2017-2018/2019, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 168 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 102/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY IŁOWA
2016 69 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 105/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa
2016 68 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 104/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Kowalice, gmina Iłowa
2016 70 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr 106/7/XVIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2015 2636 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 96/7/XVII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalenia ich liczby oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa
2015 2637 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 97/7/XVII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu
2015 2638 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 98/7/XVII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2015 2467 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 92/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2466 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 93/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2465 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 91/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2464 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 90/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2463 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 89/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2462 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 88/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów
2015 2461 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 87/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2460 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 86/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2015 2459 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 85/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2015 2033 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 78/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 2032 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 77/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2015 2024 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 76/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2023 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 75/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2015 2022 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 74/7/XV/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 1741 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 68/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
2015 1740 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 67/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 1739 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 65/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2015 1737 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr 64/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 1736 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 63/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2015 1734 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 60/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Zesłańców Sybiru" terenowi w Iłowej
2015 1308 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 55/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1305 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 54/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Iłowa, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 1293 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 52/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2015 1291 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 51/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów
2015 1290 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 50/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2015 1289 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 49/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 1282 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 48/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 994 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 39/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2015 976 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 38/7/VIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2015 703 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr 37/7/VII/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa w roku szkolnym 2015/2016, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 448 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 13/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 GMINY IŁOWA
2015 200 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 16/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2015 165 2015-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 164 2015-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 161 2015-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2015 160 2015-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 144 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 142 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 22/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2015 143 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 23/7/V/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 49 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 17/7/IV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego
2014 2146 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 334/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2014 2140 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 338/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1878 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr 332/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 1873 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr 329/6/XLI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 października 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2014 1718 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 317/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1717 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 318/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1716 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 319/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1715 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 320/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2014 1714 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 321/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa
2014 1713 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 322/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 1707 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 323/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2014 1706 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr 324/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej
2014 1346 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 304/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2014 1338 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 302/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Klików i Kowalice, gmina Iłowa
2014 1339 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 303/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Żaganiec, gmina Iłowa
2014 985 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 295/6/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Św. Jana Pawła II" terenowi w Iłowej
2014 824 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 289/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 801 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 292/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 802 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 293/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 619 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych
2014 573 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 574 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
2014 567 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2014 568 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 569 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 565 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej
2014 566 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2014 250 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 278/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2016
2014 251 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 279/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2016
2014 245 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 277/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2016
2014 195 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 275/6/XXXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY IŁOWA
2013 2698 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 266/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
2013 2699 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 267/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2014 roku
2013 2298 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 255/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2299 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 256/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych
2013 2300 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 258/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2294 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 254/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 2281 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 252/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
2013 2282 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 253/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2013 2159 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 247/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2160 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 248/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2158 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 243/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2013 2157 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 239/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2013 1719 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 231/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy
2013 1720 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 236/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1721 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 237/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1395 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1238 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 224/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2013 1239 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 225/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 828 2013-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2013 816 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 214/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 815 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 213/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Za Kowalem”
2013 818 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 218/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2013 817 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 216/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej
2013 807 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 206/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Buk miłości”
2013 808 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 207/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb Elegancik”
2013 805 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 204/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 806 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 205/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2013 809 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 208/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb guzowaty”
2013 812 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 211/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab z jamą”
2013 813 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 212/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Olsza przy łące”
2013 810 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 209/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb w Borowym”
2013 811 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 210/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab przy kamienisku”
2013 798 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 203/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych
2013 593 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dęby Szczepanowskie"
2013 592 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk"
2013 591 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy"
2013 596 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł"
2013 595 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta"
2013 594 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czerną"
2013 584 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2013 585 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej"
2013 586 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda"
2013 566 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 200/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2013 567 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 201/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 568 2013-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015
2013 335 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 188/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY IŁOWA
2013 259 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2012 2812 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 184/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2012 2681 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 174/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2012 2660 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 176/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2659 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 175/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2662 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 178/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2661 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 177/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2287 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 165/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czerną”
2012 2288 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 166/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta”
2012 2289 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 167/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł”
2012 2283 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 162/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy”
2012 2284 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 163/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk”
2012 2285 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 164/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dęby Szczepanowskie”
2012 2275 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 156/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2013 roku
2012 2274 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 155/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2273 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 154/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Iłowej
2012 2278 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 161/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda”
2012 2277 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 160/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
2012 2276 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2012 1877 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 148/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2012 1878 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 149/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1740 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 144/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów
2012 1739 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 143/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1738 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 142/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 1743 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 147/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1742 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 146/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1741 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 145/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2012 1603 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2012 1604 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2012 1601 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015
2012 1340 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 130/6/XIV/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iłowa
2012 1119 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 129/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012r. w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1094 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr 128/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012r. w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 744 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 116/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego
2012 638 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 117/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej
2012 639 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 118/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Iłowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 640 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 119/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iłowa na rzecz dotychczasowych najemców
2012 564 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY IŁOWA
2012 260 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 112/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
2012 261 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 113/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2012 262 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 114/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 42 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 105/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia zasad korzystania z gminnych placów zabaw
2012 37 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr 92/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny
2012 38 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr 93/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2012-2016
2011 2910 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr 94/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 2781 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 99/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2780 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 98/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2782 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 100/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2784 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 102/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów
2011 2783 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 101/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2012 roku
2011 2556 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2011 2557 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 84/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania
2011 2558 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 85/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2011 2420 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 2421 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 83/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015
2011 2123 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 63/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
2011 2124 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 68/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna
2011 2125 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 70/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej
2011 2086 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 65/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2011 2087 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 66/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2088 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 67/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1839 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
2011 1547 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 51/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2011 1548 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 52/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1549 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 53/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1074 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 35/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1075 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2011 828 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY IŁOWA
2011 672 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 31/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 673 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 674 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 33/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”
2011 267 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 15/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 248 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 10/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 268 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 16/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 270 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 27/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”
2011 269 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr 17/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2011 41 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 383/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2010 1748 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 384/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1749 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 385/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1384 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 363/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2010 1385 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 364/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2010 1383 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 362/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 1381 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 360/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
2010 1382 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 361/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1389 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 368/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 268/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miejscowości Wilkowisko, gmina Iłowa
2010 1390 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 369/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w Iłowej w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1388 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 367/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie pozbawienia części dróg kategorii publicznych dróg gminnych, utworzenia nowych publicznych dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Szczepanów, gmina Iłowa
2010 1386 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 365/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym
2010 1387 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 366/5/XLI/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ustalony czas, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest gmina Iłowa
2010 1097 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr 348/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Iłowa
2010 797 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr 331/5/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Iłowa
2010 748 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 308/5/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY IŁOWA
2010 399 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr 316/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2010 397 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr 314/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 398 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr 315/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Iłowa
2010 72 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 293/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 74 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 302/5/XXXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2010 70 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 291/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Miejskim w Iłowej w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2010 71 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 292/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
2010 75 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 303/5/XXXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej
2010 76 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 304/5/XXXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej
2009 2014 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 289/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2007 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 285/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie: określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi.
2009 2006 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 279/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2009 1744 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 282/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2009 1743 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 281/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
2009 1746 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 284/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1745 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 283/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1571 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr 268/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Wilkowisko, gmina Iłowa
2009 1573 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr 270/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie przebiegu dróg gminnych na terenie miejscowości Borowe, gmina Iłowa
2009 1572 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr 269/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czyżówek, gmina Iłowa
2009 1385 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 263/5/XXXI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
2009 1386 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 264/5/XXXI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Borowe, gmina Iłowa
2009 1278 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 257/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1279 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 258/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1280 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 259/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
2009 775 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 238/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
2009 565 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 233/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Iłowej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Iłowa
2009 564 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 563 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 230/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2009 566 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 234/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2009 569 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 237/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu stałych obwodów głosowania
2009 568 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 236/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2009 567 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 235/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2009 286 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 224/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa