Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 213

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2245 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jst organem prowadzącym.
2019 2242 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/97/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jasieniu z dnia 25 marca 1983 roku w sprawie ustalenia nazw ulic w mieście Jasień
2019 2243 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 1807 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1776 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2019 roku
2019 1408 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jasień
2019 804 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 803 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2019 806 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 805 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień.
2019 799 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2019 roku
2019 451 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
2019 292 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jasień instrumentem płatniczym
2018 3104 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
2018 3105 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla części drogi wojewódzkiej nr 287 stanowiącej obwodnicę miasta Jasienia.
2018 2826 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023
2018 2825 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2827 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 2829 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019
2018 2828 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2743 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/ 5 /2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasień.
2018 2334 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/286/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019
2018 2335 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/287/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasień
2018 2336 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/ 288/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2018 2118 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIV/284/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/278/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Jasień.
2018 2107 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LIII/278/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Jasień
2018 2103 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIII/279/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/270/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budziechów
2018 1804 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/270/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Budziechów
2018 1649 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr L/266/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jasień” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu jego nadania
2018 1463 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1462 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/340/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasień
2018 1465 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1464 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2018 1083 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasień na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1084 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jasień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1014 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej
2018 1015 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 247/1 w obrębie ewidencyjnych Wicina
2018 483 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2018 roku
2018 259 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2018
2018 260 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Budziechów
2018 61 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/143/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasień, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2684 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2388 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
2017 2175 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XL/206/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych
2017 1896 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2017 1895 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Jasień oraz zasad jego używania
2017 1898 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu ewidencyjnego Zabłocie
2017 1897 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2017 1502 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/31/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasieniu
2017 873 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Jasień dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium
2017 872 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 871 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2017 roku
2017 876 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 875 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Jasień Programu "Jasień przyjazny Seniorom"
2017 874 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 529 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 530 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 218 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2017
2016 1819 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasień, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1126 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1125 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
2016 1128 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1127 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 712 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2016 roku
2016 711 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego "Bagienko"
2016 427 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/51/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2016 398 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2016 399 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasień
2016 223 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2016 42 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 41 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2016
2015 2454 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2368 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2369 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2360 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2015 1899 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XV/64/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 października 2015r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2015 1655 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 1654 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla którychj Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2015 1653 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1652 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 1589 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/351/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
2015 1537 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XII/51/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiatu godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2015 1215 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/46/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień
2015 1201 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 938 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr IX/35/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 937 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 830 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu
2015 585 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Jasień oraz ustalenia granic ich obwodów
2015 583 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/9/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2015
2015 573 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wicinie w filię Szkoły Podstawowej im H.Sienkiewicza w Jasieniu
2015 572 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr VII/22/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Golinie w filię Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Jasieniu
2015 442 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/16/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 441 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/15/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 440 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/13/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej
2014 2161 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/357/2014 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
2014 2070 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2069 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/353/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2071 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/358/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jasień na lata 2014 – 2017”
2014 2073 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/361/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2014 2072 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/360/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1858 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XL/351/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2014 1708 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1700 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1699 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasień
2014 1698 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2014 1307 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasień
2014 1306 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jasień i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 1094 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Okrzei, Ogrodowej, Tartacznej, Budowlanych i Żytniej w Jasieniu
2014 1095 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Wicina
2014 811 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/311/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 758 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 757 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Jasieniu
2014 760 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 759 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 462 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 450 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 449 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 451 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2014 453 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2014 452 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 130 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień
2014 129 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
2014 131 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
2014 133 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania
2014 132 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 116 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2014
2013 2617 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
2013 2618 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2013 2199 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2194 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jasień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2195 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
2013 2196 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Jasienia
2013 2016 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2013 2017 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jasień i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień
2013 1584 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin
2013 1581 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/351/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
2013 1582 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia w Wicinie parku kulturowego pn. „Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie"
2013 1575 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów najmu lub dzierżawy dotyczących nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot umowy najmu lub dzierżawy zawartej na okres do trzech lat
2013 892 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
2013 893 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 886 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jasień"
2013 887 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 882 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów absolwentom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych w Gminie Jasień
2013 883 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2005 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 lutego 2005r. nadającej Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
2013 182 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/198/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2013
2013 68 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
2013 49 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 48 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
2013 50 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 52 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 51 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2464 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/168/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2465 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/169/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2466 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2443 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/167/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
2012 2442 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/178/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie miasta Jasień.
2012 2445 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/171/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/72/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Jasień
2012 2444 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/18/2007 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania
2012 1637 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2012 1636 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowdowych komisji wyborczych
2012 1635 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/154/08 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień.
2012 1313 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/140/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
2012 1314 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1315 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/145/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 867 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/119/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
2012 500 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/111/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Jasienia.
2012 502 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/106/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Kazimierza Górniaka kładce przez rzekę Lubsza łączącej ulicę Żeromskiego z ulicą Rzeczną.
2012 501 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasień na lata 2012-2016
2012 365 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasień na rok 2012.
2011 2860 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2859 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
2011 2862 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2011 2861 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2272 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2011 2273 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jasień
2011 2053 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2011 1664 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXII/154/08 rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień.
2011 1665 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1333 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łączącego ulice Kolejową i Parkową w Jasieniu.
2011 1335 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jasień.
2011 1336 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łączącego ulice Kolejową i Parkową w Jasieniu.
2011 1101 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Jasieniu
2011 1100 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1103 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jasień i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 1102 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: trybu udzielania rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Jasień
2011 786 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2011 575 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XLIX/351/10 z dnia 28 października 2010 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień.
2011 563 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasień na rok 2011
2011 6 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
2011 7 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Jasieniu dnia 26 marca 2009r.
2010 1658 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2010 1659 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1517 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Jasieniu
2010 1312 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okregi wyborcze do Rady Miejskiej w Jasieniu
2010 1271 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1149 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty.
2010 1088 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLV/317/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu
2010 820 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/314/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Jasień.
2010 821 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okregi wyborcze do Rady Miejskiej w Jasieniu
2010 819 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Jasień
2010 723 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/286/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasień na rok 2010.
2010 590 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2010 589 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLII/300/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 391 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI / 287 /10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie dożywiania dzieci do lat 7, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz w sprawie odpłatności i zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2010-2013
2010 11 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XL/278/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/268/09 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2032 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2009 1956 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/08 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasień na rok 2009
2009 1918 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1916 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zrządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2009 1917 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1715 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VI/17/2007 rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 marca 2007r.
2009 1716 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu
2009 1466 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr X/53/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie opłaty targowej