Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 246

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1765 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 0007.49.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1478 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 1479 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 0007.40.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kargowa w 2019 roku
2019 1274 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.32.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kargowa oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku
2019 1273 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.31.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1275 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.33.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kargowa oraz określenia granic obwodu placówki.
2019 1277 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.36.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 1276 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kargowa
2019 823 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2019 824 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2019.
2019 825 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2019 roku
2019 476 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2019 rok
2019 213 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.17.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie miasta i gminy Kargowa
2018 3004 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.7.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3003 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.5.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3006 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.9.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023
2018 3005 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.8.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 2398 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 0007.286.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa
2018 2392 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 0007.287.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2393 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 0007.289.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa
2018 2147 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2018 2149 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.278.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2018 2151 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.285.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2018 1880 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.269.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
2018 1879 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.268.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kargowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1882 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.275.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2019 rok
2018 1881 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.270.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kargowa
2018 1542 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.260.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 1543 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.263.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kargowa na rok 2018
2018 1365 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 0007.256.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kargowa
2018 1148 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.243.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kargowa oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku
2018 1147 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kargowa lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 1150 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kargowa
2018 1149 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.244.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 725 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.226.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Kargowej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa
2018 726 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.227.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2018
2018 723 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.224.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2018 roku
2018 724 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.225.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2018 729 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.231.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 730 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.240.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Kargowa
2018 727 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.229.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa
2018 728 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.230.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 201 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr 0007.221.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kargowa, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 2748 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.211.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2018 rok
2017 2749 2017-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 2475 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 0007.205.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +” w Kargowej
2017 2476 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 0007.207.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Nagrody Burmistrza Kargowej w ramach lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
2017 2441 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr 0007.197.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie Nagrody Burmistrza Kargowej w ramach lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
2017 2324 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.192.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Kargowej
2017 2323 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.191.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Kargowej
2017 2322 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.190.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2017 2327 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.200.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 2326 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.199.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kargowa
2017 2325 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.194.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 1760 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr 0007.185.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Kargowa
2017 1320 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 0007.171.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kargowa instrumentem płatniczym
2017 1062 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.170.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Kargowa
2017 1061 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.166.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na 2017 rok.
2017 1059 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Kargowa
2017 659 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.157.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2017 roku
2017 660 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.159.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Kargowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 661 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.160.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kargowa wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 444 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007.150.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kargowa, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 2657 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.141.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Kargowej
2016 2656 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.139.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2016 2655 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.136.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2017 rok
2016 2658 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.142.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Kargowa
2016 2661 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.146.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej
2016 2660 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.145.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2659 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.143.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Smolnie Wielkim
2016 2303 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.132.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2302 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.131.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej
2016 2301 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.130.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2016 2300 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.129.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa
2016 2299 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 0007.124.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia rodzaju świedczeń przyznawanych w ramch pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 1962 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 0007.115.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2016 1291 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 0007.108.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kargowa
2016 1290 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr 0007.106.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 905 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.96.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2016 - 2020
2016 904 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 0007.94.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 903 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr 0007.93.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kargowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 462 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.88.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2016-2020
2016 452 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Kargowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 451 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.79.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2016 roku
2016 453 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.85.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 455 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.89.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2016 454 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.86.2016 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2647 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2016 rok
2015 2648 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kargowa
2015 2649 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr 0007.77.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Kargowa
2015 2127 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 0007.59.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2015 2126 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 0007.58.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych na terenie gminy Kargowa
2015 2111 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.67.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kargowa oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 2110 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.62.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 2109 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.57.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa
2015 2108 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.56.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2107 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.55.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015 1708 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 0007.53.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 1706 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1703 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 0007.51.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kargowa oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 1702 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 0007.49.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2015 1154 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 0007.41.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Kargowa
2015 810 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kargowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 811 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Kargowej
2015 812 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.32.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 550 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 0007.24.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Kargowej
2015 549 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których Gmina Kargowa jest organem prowadzącym
2015 401 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 0007.18.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kargowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 103 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 0007.8.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2015 rok
2015 70 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 0007.13.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2014 2185 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 0007.371.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa, obejmującego tereny w obrębie miasta Kargowa
2014 2182 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 0007.372.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2014 2181 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 0007.370.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
2014 1797 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr 0007.368.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa
2014 1562 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.357.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1557 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 0007.358.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Kargowa.
2014 1558 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 0007.359.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa.
2014 1212 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007.355.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1211 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr 0007.353.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie nagrody Burmistrza Kargowej w ramach lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
2014 1111 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr 0007.345.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1112 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr 0007.346.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.174.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 823 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 0007.330.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.
2014 489 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.316.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 482 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.307.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 481 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.306.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020
2014 483 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.308.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 485 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.311.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 484 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.310.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2014 105 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 0007.301.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2014 106 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 0007.302.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
2014 107 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 0007.303.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2013 2811 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2014 rok
2013 2804 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 0007.299.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
2013 2221 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.278.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Kargowej
2013 2222 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.281.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.259.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 sierpnia 2013 roku
2013 2214 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.277.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie zasad używania hejnału Kargowej
2013 2215 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.
2013 2062 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 0007.269.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 1897 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.260.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2013 1896 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.259.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk w Smolnie Wielkim
2013 1542 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 0007.250.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2013 1375 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa
2013 901 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 0007.236.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2013 634 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.229.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa
2013 616 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.224.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2013 615 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.221.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa
2013 618 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.228.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 617 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.225.3013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2013 612 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 0007.223.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2013 613 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 0007.232.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenów położonych w obrębach: Chwalim, Smolno Wielkie, Dąbrówka i Karszyn
2012 2830 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.212.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2013 rok
2012 2669 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 0007.211.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie gminy Kargowa
2012 2310 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 0007.199.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych na terenie gminy Kargowa
2012 2309 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 0007.198.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie gminy Kargowa
2012 2312 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 0007.202.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
2012 2311 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 0007.200.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2012 1662 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr 0007.182.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej
2012 1615 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr 0007.181.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa
2012 1589 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 0007.187.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
2012 1582 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr 0007.188.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2012r. zmieniającą Uchwałę Nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa.
2012 1279 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 0007.173.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1280 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 0007.174.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1281 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 0007.176.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
2012 1012 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr 0007.160.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” i ,,Zasłużony dla Gminy Kargowa” oraz przyjęcia regulaminu nadawania tych tytułów
2012 994 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 0007.157.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Zamieście
2012 995 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Górna Kargowa
2012 996 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 000.159.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Dolna Kargowa
2012 816 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 0007. 135. 2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa
2012 806 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Kargowa
2012 786 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 0007.154.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2012 roku
2012 539 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007. 136. 2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych – osiedli
2012 538 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007.134.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów
2012 301 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.124.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Górna Kargowa
2012 300 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.123.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie podziału miasta Kargowa na osiedla
2012 299 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.118.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2012 rok
2012 302 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dolna Kargowa
2012 305 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.129.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 304 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.128.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2012 303 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.126.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zamieście
2012 81 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.113.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów.
2012 80 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.111.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej
2012 79 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.103.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2012 78 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.102.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
2012 77 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.101.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2011 2884 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.105.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2011 2885 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.114.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/150/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
2011 2573 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Kargowej
2011 2574 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 0007.87.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Marchlewskiego w Kargowej
2011 2575 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 0007.88.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej
2011 2494 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miany uchwały nr III/12/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2495 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.85.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/150/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
2011 2492 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2493 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.83.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2011 2496 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.91.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2499 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.99.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa w przedmiocie zmiany granic.
2011 2500 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.100.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa i wsi Wojnowo w przedmiocie zmiany granic
2011 2497 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.93.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2011 2498 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.98.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 2253 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.74.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa w przedmiocie zmiany granic.
2011 2254 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.75.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa i wsi Wojnowo w przedmiocie zmiany granic.
2011 2119 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.66.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Kargowej
2011 2118 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.64.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kargowa w przedmiocie utworzenia w mieście jednostek pomocniczych – osiedli
2011 2117 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.63.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej
2011 2122 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.72.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej
2011 2121 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Marchlewskiego w Kargowej
2011 2120 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej
2011 2096 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 0007.65.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych – osiedli
2011 2097 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 0007.69.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Kargowej
2011 1941 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 0007.58.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej
2011 1718 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 0007.49.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
2011 1717 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 0007.46.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa
2011 1720 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa
2011 1719 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 0007.51.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa
2011 1516 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 0007.38.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1274 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.36.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2011 1273 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.34.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 1276 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.42.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 1275 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.37.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa
2011 1081 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
2011 748 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/7/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2011 rok
2011 489 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Kargowej oraz uchylenia uchwały
2011 204 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 110 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 111 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
2011 58 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2010 1961 2010-12-29 uchwała Uchwała nr XXXV/223/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1962 2010-12-29 uchwała Uchwała nr XXXV/228/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Kargowa nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich
2010 1867 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa.
2010 1526 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
2010 1527 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie gminy Kargowa
2010 1528 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1496 2010-10-22 uchwała Uchwała nr XXXV/220/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustelenia stawek podatku od nieruchomości
2010 913 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
2010 687 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2010 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2010r. zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kargowa
2010 575 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok.
2010 552 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2010 148 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2010 147 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 146 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009r. opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kargowa.
2010 150 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2010 149 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2009 2212 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2009 1230 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2009 1231 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej
2009 668 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/149/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 595 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kargowa na rok 2009