Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 250

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2186 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1832 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1833 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1834 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1575 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1576 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.
2019 979 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku.
2019 978 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 981 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2019
2019 980 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2020 rok
2019 779 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 467 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 428 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2019 427 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 152 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok
2019 132 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubniewice.
2018 2853 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 2852 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2018 2855 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 2854 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2401 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2402 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 2245 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLIV/323/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice
2018 1894 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice
2018 1895 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok
2018 1811 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
2018 1664 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018
2018 1547 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018
2018 1548 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/304/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2018 1549 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1522 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok
2018 1521 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice
2018 1524 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/308/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 1523 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice
2018 1288 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubniewice w roku 2018
2018 1289 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska położonego przy plaży miejskiej w Lubniewicach
2018 1167 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad naboru wniosku na finansowanie zadania pod nazwą „Ratownictwo na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubniewice”
2018 1170 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice
2018 739 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2018 roku
2018 740 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 741 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 417 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 418 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 419 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2018 131 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 rok
2017 2361 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2017 2360 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy Lubniewice
2017 2350 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2017 2349 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2352 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2351 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w okresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1771 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017 - 2020
2017 1753 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze zjeżdżalni Balbina w Lubniewicach
2017 1752 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 1749 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2017 1748 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1357 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia obiektowi wielofunkcyjnemu w Lubniewicach
2017 1358 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr L/341/2014 z dnia 10 września 2014 w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”
2017 1248 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu wielofunkcyjnego w Lubniewicach
2017 1204 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1183 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2017 1182 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2017 643 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2017 642 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2017 641 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 646 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017 645 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2017 – 2021”
2017 644 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2017 roku
2017 389 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 390 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych o nazwach „Rogi” oraz „Torfowiska Rogi”
2017 391 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 2707 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok
2016 2706 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2016 2705 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2016 2393 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2392 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
2016 2166 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 2165 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2016 1708 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 1710 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania boiska sportowego w Lubniewicach przy ul. Harcerskiej
2016 1473 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Gminie Lubniewice
2016 1472 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 1474 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2016 1476 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice
2016 1475 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen za wywóz nieczystości płynnych obowiązujących na terenie Gminy Lubniewice
2016 1377 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem motorowym na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
2016 1040 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2016 1039 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice
2016 1034 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1033 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2016 714 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubniewicach
2016 403 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 402 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 401 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2016 400 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2016 239 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2016 238 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 236 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 stycznia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym
2015 2639 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok
2015 2629 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2015 2628 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym
2015 2631 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 2630 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
2015 2405 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż
2015 2404 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i nr 24 w obrębie Rogi
2015 2224 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2015 2225 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 2223 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2221 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2015 2222 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2015 2229 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2230 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2228 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
2015 2226 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2227 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1765 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej w Lubniewicach
2015 1606 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie zniesienia zakazów na działce o nr ewid. 308/5 zlokalizowanej na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”
2015 1605 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubniewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1104 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z jeziora Lubiąż w Lubniewicach
2015 1103 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015r.
2015 1084 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubniewice
2015 1083 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
2015 1082 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Gminie Lubniewice
2015 593 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice
2015 594 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych
2015 592 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 332 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 331 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2015 330 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 329 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 53 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015 rok
2015 50 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice
2014 2387 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2014 2384 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2014 2378 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice
2014 2379 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 2380 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 2139 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LIII/357/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2014 2110 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 1649 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr L/341/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 września 2014r. w sprawie trybu i zasad przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”
2014 1648 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr L/340/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2014 1523 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Lubniewice, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1522 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez Gminę Lubniewice
2014 1216 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2014 1215 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie trybu i zasad przyznawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubniewice
2014 1214 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 740 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Kulturalnej Burmistrza Lubniewic
2014 486 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLII/304/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 182 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 180 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI /289/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 175 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.11.2013 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2014 173 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2014 172 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 33 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 rok
2014 16 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/282/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 15 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/281/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2014 18 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/284/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2014 17 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/283/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 12 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 11 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2014 14 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2014 13 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2578 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2013 2555 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2013 2556 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2013 2419 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2420 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 2418 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1853 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w Gminie Lubniewice.
2013 1849 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia herbu i flagi Gminy Lubniewice
2013 1850 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2013 1662 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2013 1658 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 1514 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1511 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2013 1512 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1513 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1372 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1365 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lubniewice
2013 1366 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubniewice
2013 1363 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2013 1205 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2013 1204 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Leśną i Gorzowską w Lubniewicach
2013 1207 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1206 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1071 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenu położonego w Jarnatowie, nr ewidencyjny działki 133
2013 1069 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2013 1070 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Świerczewskiego w Lubniewicach
2013 845 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice, zmienioną uchwałą Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice.
2013 846 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXIII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 847 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 831 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 732 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubniewicach
2013 549 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 lutego 2013r.
2013 505 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XIX/165/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach i nadania Statutu zmienionej uchwałą Nr XXXII/182/2009 z dnia 8.07.2009 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubniewicach i nadania Statutu.
2013 237 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 238 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rok
2013 233 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 232 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/152/2012 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2013 235 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 234 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr NR XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2573 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice .
2012 2574 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice .
2012 2575 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2012 2434 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2012 2435 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
2012 2436 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2012 2427 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2012 2426 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Glisno w rejonie jez. Lubniewsko
2012 2425 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2430 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2429 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2428 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 1699 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/ 125/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2012 1700 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe okregi wyborcze
2012 1341 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2012 1342 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2012 1093 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Lubniewicach
2012 912 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 734 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2012 – 2016”.
2012 735 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2012 736 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2012 677 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Lubniewic
2012 417 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2012 rok
2012 236 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
2012 229 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice
2012 227 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2012 228 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2012 – 2016.
2012 48 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2012 47 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Lubniewice
2011 2829 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 2828 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 2827 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 2832 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2012roku.
2011 2831 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 2830 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice .
2011 1763 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubniewice
2011 1627 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVI/202/05 z dnia 21 września 2005r. w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 1238 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
2011 1048 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2011 1049 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r.
2011 648 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2011 rok
2011 252 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 253 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
2011 254 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminnego Przedszkola w Lubniewicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach.
2010 1998 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2010 1997 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2010 1999 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2010 2001 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2010 2000 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice .