Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 263

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2012 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2013 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu
2019 1599 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 1598 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 1601 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1600 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/103/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty targowej
2019 1353 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Lubsko w 2019 roku
2019 1352 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 1351 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2019 1354 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku
2019 1357 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1356 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 1355 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 860 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 861 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
2019 862 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2019 416 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 417 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
2019 418 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 148 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko
2018 3095 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
2018 3106 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2019
2018 3107 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Lubska
2018 2832 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gopodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2019-2023
2018 2831 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku
2018 2830 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019
2018 2835 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2834 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2833 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" na lata 2019-2023
2018 2145 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/350/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko
2018 2146 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/351/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Lubsko
2018 2035 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVII/345/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Lubsko odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Lubsku, Rady Powiatu Żarskiego, Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz wyborów Burmistrza Lubska
2018 2036 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXVII/346/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1777 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LXV/342/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lubsku
2018 1489 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/333/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko
2018 1490 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/334/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Lubskiemu Domu Kultury
2018 1491 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/339/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubsko w 2018 roku
2018 1345 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/328/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2018 1346 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/329/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, zlokalizowanej przy Placu Jana Pawła II w Lubsku
2018 1347 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/330/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko
2018 1099 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr LIX/322/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 791 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVII/314/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 792 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVII/315/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku
2018 793 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVII/316/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko"
2018 298 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LV/310/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 286/4, położonej w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko
2018 251 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/302/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 252 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/303/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2018 253 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/311/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubsko dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 70 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr LIV/288/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2018
2018 12 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LIV/290/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 13 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LIV/292/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubsko instrumentem płatniczym
2017 2512 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/279/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2017 2511 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/278/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018
2017 2514 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/286/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2017 2513 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/280/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017 2210 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/277/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018
2017 2209 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr LII/268/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2006 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LI/260/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2017 2007 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LI/261/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2008 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr LI/263/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2017 1490 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Lubsku
2017 1264 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko
2017 1263 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat dla dzieci w wieku do 5 lat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2017 881 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat dla dzieci w wieku do 5 lat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2017 738 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
2017 737 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 740 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubsko"
2017 739 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2017 254 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/221/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2017 253 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/220/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lubsku
2016 2818 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/206/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2017
2016 2793 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/217/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubsko
2016 2792 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/211/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku
2016 2791 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/205/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2016 2368 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku
2016 2367 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
2016 2366 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubsko
2016 2365 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania wsparcia przewidzianej Lubskim programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2016 2364 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku
2016 2116 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017
2016 1919 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2016 1803 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/110/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1492 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2016 1493 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1378 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków:od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2016 1263 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXX/165/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1122 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2016 944 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2016 943 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubsko
2016 706 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
2016 425 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 426 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubsko, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 224 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubsko, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 225 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/136/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2785 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2016
2015 2782 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubsko, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 2781 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2015 2780 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2594 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/114/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
2015 2593 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 2139 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/102/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 2120 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/110/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2119 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/109/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
2015 2118 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/108/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2015 2117 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/104/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2016
2015 2116 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/103/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2115 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/100/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Lubsko albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 2114 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/99/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2113 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XXI/98/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
2015 1781 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/96/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 1780 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/89/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku
2015 1700 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Lubsko
2015 1565 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lubsko w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
2015 1405 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/73/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko
2015 1406 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/77/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Lubsku oraz nadania mu statutu
2015 1156 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/67/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lubsko w referendum ogólnokrajowym
2015 986 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr XII/55/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 985 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr XII/54/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lubsku
2015 867 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/49/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 866 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/48/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Lubsku
2015 865 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/45/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 864 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/44/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2015 863 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/43/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
2015 586 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 marca 2015r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego
2015 396 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 394 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/30/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 383 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 190 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/15 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2015 36 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr V/9/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2015
2014 2043 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LVI/348/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
2014 1876 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr LV/342/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubsko
2014 1875 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr LV/340/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 r.
2014 1696 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/335/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Lubsko odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Lubsku, Rady Powiatu Żarskiego, Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz wyborów Burmistrza Lubska
2014 1695 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/333/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2014 1694 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/332/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
2014 1693 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LIV/331/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionoych do udzielania tych ulg
2014 1065 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2014 762 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 761 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. L. Kruczkowskiego
2014 540 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/296/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/187/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
2014 539 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 538 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/294/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2014 – 2018
2014 253 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2014 -2020
2014 254 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej i podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 46 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/281/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2014
2013 2407 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/275/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014r.
2013 2408 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/276/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku
2013 2156 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XL/268/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 16 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
2013 2026 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/12 z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubsko
2013 1949 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2013 1947 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/13 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1948 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2013 1600 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/11 z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2013 1592 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/190/12 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1402 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2013 1403 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1400 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2013 1399 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1166 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko, obejmującego część południową działki o numerze ewidencyjnym 640/1.
2013 1167 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko.
2013 941 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2013 942 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/190/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 43 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2013
2013 44 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów.
2013 45 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2012 2754 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2753 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
2012 2756 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
2012 2755 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2331 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 r.
2012 2170 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 r. na terenie Gminy Lubsko
2012 2166 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2013.
2012 2167 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku
2012 2168 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów.
2012 2006 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/168/12 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 2007 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału GminyLubsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1895 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej działki o nr ewid. 640/1 i działki o nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, gm. Lubsko
2012 1894 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, gmina Lubsko, obejmującego część południową działki o numerze ewid. 640/1
2012 1778 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/168/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1606 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1303 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1252 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/140/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Lubskiego Domu Kultury
2012 1251 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. L. Kruczkowskiego
2012 1164 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubsko.
2012 699 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/216/08 z dnia 16 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2009-2013.
2012 700 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich.
2011 3038 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/118/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2012.
2011 2444 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2011 2443 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 2442 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2012 r.
2011 2445 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r. na terenie Gminy Lubsko
2011 2448 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku
2011 2447 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2446 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
2011 2107 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2108 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Lubsko albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat.
2011 2109 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 1932 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 1813 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2011 1814 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1815 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011
2011 1587 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1588 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko.
2011 1290 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2011r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Mierkowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku
2011 1126 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2011 1125 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Mierkowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku
2011 1128 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2011 1127 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubsku.
2011 592 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania.
2011 543 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 544 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. L. Kruczkowskiego
2011 255 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2011 r.
2011 227 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Lubsko na rok 2011.
2011 114 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2011 115 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011.
2011 116 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 80 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVII/430/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Lubsko
2011 81 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVII/ 431/ 10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację w ramach inicjatywy lokalnej
2011 82 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVII/436/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu na obszarze Gminy Lubsko.
2010 1921 2010-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 maja 2010r.
2010 1701 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LVII/438/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011
2010 1702 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LVII/439 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/421/10 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów
2010 1703 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LVII/443/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 r. na terenie Gminy Lubsko.
2010 1532 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/421/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów
2010 1531 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/420/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2010 1533 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/422/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrebnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.
2010 1535 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/429/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2010 1534 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/428/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011.
2010 1397 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LV/414/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku
2010 1398 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LV/415/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011.
2010 1399 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LV/417/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 września 2010r. w sprawie statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku”.
2010 1366 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej działki o nr ewid. 640/1 i działki o nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, gm. Lubsko
2010 1367 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/381/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, gm. Lubsko, obejmującego część południową działki o numerze ewidencyjnym 640/1
2010 1278 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LIV/403/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsko w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 1037 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/398/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 czerwca 2010r.
2010 914 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LI/391/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 maja 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe.
2010 834 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsko na rok 2010
2010 777 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/2010 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 778 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2010 779 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Lubsku
2010 708 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach Prezydenta RP
2010 709 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w spawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Lubsko
2010 470 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokościniektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2010 316 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2010 132 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2009 2111 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLII/332/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/09 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2009 2113 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLII/334/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2009 2112 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLII/333/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/315/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2010
2009 1987 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LX/321/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Lubsko
2009 1986 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/314/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadó komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 1985 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/310/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. Uchwała Nr XL/310/ 09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu.
2009 1765 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/315/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2010
2009 1766 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/316/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 1767 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2009 1367 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2009 1112 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
2009 1113 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Lubsko.
2009 1071 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 942 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 6 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubsko oraz dalszego postępowania z nimi
2009 822 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/259/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/278/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 10 luty 2006r. i zmienionej uchwałą Nr XLV/329/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2006r. w sprawie sposobu i zasad zapewnienia pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieciom, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej oraz w sprawie określenia warunków odpłatności tj. zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2006-2009
2009 823 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2009 704 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 705 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/315/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko