Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 200

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1076 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2019 roku
2019 605 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 606 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasteczko.
2019 359 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 358 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 360 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 362 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowe Miasteczko.
2019 361 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2018 2949 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2018 2950 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2951 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2656 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2019 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 2642 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2018 1853 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2018 1850 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2018 1824 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1825 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/173/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko
2018 1816 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/154/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych
2018 1609 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2018 910 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2018
2018 842 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/268/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 843 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/270/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko.
2018 844 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/271/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko
2018 630 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Gołaszyn
2018 631 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Miłaków
2018 628 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Borów Wielki
2018 629 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Konin
2018 632 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nieciecz
2018 635 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Szyba
2018 636 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Żuków
2018 633 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Popęszyce
2018 634 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Rejów
2018 597 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Borów Polski
2018 561 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 562 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowe Miasteczko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 563 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 542 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2018 roku
2017 2682 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2017 2681 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2680 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2018 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2017 2675 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2676 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2677 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2017 2588 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 2220 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Nowym Miasteczku
2017 1676 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 1254 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XXXI/172/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone do stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2017 1064 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic
2017 970 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 968 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2017 roku
2017 967 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasteczko na lata 2017 – 2026”.
2017 719 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2017 479 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2017 385 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasteczko na rok 2017
2017 118 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2017 119 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nowe Miasteczko
2017 120 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu oraz Oddziałach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko.
2016 2571 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2516 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2016 2517 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2017 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016 2513 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1973 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowe Miasteczko
2016 1640 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2016 1639 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.
2016 1281 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian do uchwały nr XXIV/134/12 dotyczącej ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2016 1280 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXI/172/09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 718 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2016 717 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2016 709 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2016 708 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2016 roku
2016 707 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXIV/134/12 dotyczącej ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2016 297 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasteczko na rok 2016.
2016 203 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Miasteczku
2016 54 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
2015 2740 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 2741 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: utraty mocy uchwały Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłat od posiadania psów
2015 2431 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 2424 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
2015 2299 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowe Miasteczko
2015 2298 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2016 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015 2297 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2015 2296 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2295 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1701 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 1699 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian do Uchwały nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2015 1560 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Miasteczko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 1558 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2015 807 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 760 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko.
2014 2416 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2014 2415 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2014 2414 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2014 2189 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku, w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
2014 2187 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 1832 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Przemysłowej i ulicy Marchlewskiego w Nowym Miasteczku
2014 1820 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian do Uchwały Nr X/54/2003 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej nadania Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
2014 1819 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w gminie Nowe Miasteczko
2014 1817 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w gminie Nowe Miasteczko
2014 1682 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian do uchwały nr XLIV/264/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim prowadzone przez Gminę Nowe Miasteczko
2014 1681 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały nr 5/21/2003 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej nadania Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2014 1661 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Nowe Miasteczko
2014 1583 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Zespole Nr 1 w Nowym Miasteczku i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim prowadzone przez Gminę Nowe Miasteczko
2014 1553 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 1555 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2014 933 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/247/14 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXII/140/04 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku.
2014 934 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/248/14 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
2014 463 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/14 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
2013 2726 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2682 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2013 2680 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2013 1886 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej szkole ponadgimnazjalnej - technikum w Nowym Miasteczku.
2013 1884 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej szkole zawodowej w Nowym Miasteczku.
2013 1877 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXI/175/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2013 1878 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010 roku dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania psów, oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 1879 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
2013 1874 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej szkole ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Miasteczku.
2013 1875 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu publicznej szkole policealnej w Nowym Miasteczku.
2013 1876 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/161/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Miasteczku.
2013 1795 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/157/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły policealnej w Nowym Miasteczku.
2013 1794 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/161/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Miasteczku.
2013 1796 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/158/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły zawodowej w Nowym Miasteczku.
2013 1798 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/160/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku.
2013 1797 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/159/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - technikum w Nowym Miasteczku.
2013 1774 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2013 1775 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/162/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w sprawie założenia internatu w Nowym Miasteczku
2013 1660 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/172/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2013 1555 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały X/54/2003 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2013 1433 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły zawodowej w Nowym Miasteczku
2013 1434 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - technikum w Nowym Miasteczku
2013 1427 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Miasteczku
2013 1421 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły policealnej w Nowym Miasteczku
2013 1422 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Nowym Miasteczku
2013 1414 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie założenia internatu w Nowym Miasteczku
2013 1187 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/144/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2013 614 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/143/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi w 2013r.
2013 562 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Nowe Miasteczko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 315 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty
2012 2806 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Nowe Miasteczko na okręgi wyborcze,  ustaleniu ich numerów i granic.
2012 2671 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2012 2670 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 2673 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2012 2672 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2012 2667 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2012 2214 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania.
2012 2215 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowe Miasteczko na okręgi wyborcze,  ustaleniu ich numerów i granic.
2012 2206 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/119/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Nowe Miasteczko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 2207 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XII/71/11 Rady Miejskiej  w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011 roku ustalenia  wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2012 1796 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/119/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 17 września 2012r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Nowe Miasteczko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1576 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/157/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1577 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 876 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XV / 86 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi w 2012 r
2012 851 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/ 92 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010 roku dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości,rolnego,leśnego i opłat od posiadania psów,oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2012 854 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI / 89 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolego prowadzonym na terenie Gminy Nowe Miasteczko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 853 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI / 88 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 852 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI / 87 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Nowym Miasteczku.
2011 2672 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 73 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2011 2671 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 71 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2011 2674 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 75 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2011 2673 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII / 74 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2011 2404 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI / 59 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 października 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Nowym Miasteczku do Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku
2011 2405 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI / 63 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VII/ 38 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 czerwca 2011 roku dotyczącej uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi w 2011 r
2011 2190 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X / 52/11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Nowym Miasteczku
2011 2191 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X / 53 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2192 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X / 54 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2011r. w sprawie: Pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2011 1636 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII / 42 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Nowym Miasteczku
2011 1495 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi w 2011 r
2011 892 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI / 27 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 893 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI / 28 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 878 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V / 20 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Nowe Miasteczko
2011 618 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V / 15 /11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 133 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/4/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2010 1872 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2010 1873 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2010 1853 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/254/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010 1854 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLI / 268 / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowe Miasteczko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2010 1876 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawieustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty od posiadania psów.
2010 1877 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego leśnego i opłat od posiadania psów, oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2010 1874 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
2010 1875 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2010 1732 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI / 256 /2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy 22 Lipca - miasto Nowe Miasteczko.
2010 1132 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 1099 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2010 956 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIII/190/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009 roku dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia.
2010 791 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2010 792 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2010 656 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 237 /2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko.
2010 613 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2010 614 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 218 /2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
2010 88 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXII/182/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2009 roku dotyczącej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2009 2219 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/125/08 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2008r. dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
2009 2218 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/194/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 2084 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2009 1949 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty od posiadania psów
2009 1948 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania psów oraz ustalenia wysokosci wynagrodzenia inkaso
2009 1950 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2009 1953 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1952 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek w podatku od nieruchomości
2009 1951 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1707 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko,dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1708 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowe Miasteczko