Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1586 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 1585 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 1587 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2020
2019 1589 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w zarządzie Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim
2019 1588 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000 r.
2019 889 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 888 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania
2019 891 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
2019 890 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2019 872 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 858 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019 171 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2019 rok
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ośno Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 3140 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 3141 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2752 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 2745 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2018 2746 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 2747 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów, promocji oraz wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2291 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/ 263/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie
2018 2276 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/262/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Ośna Lubuskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji
2018 1794 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/252/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2017 r.
2018 1720 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim przy jeziorze Reczynek
2018 1721 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Konwaliowej i Kościuszki
2018 1638 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1639 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2018 1636 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów, gmina Ośno Lubuskie
2018 1637 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ośno Lubuskie w miejscowości Trześniów
2018 1640 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 1643 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze wodnym na terenie gminy Ośno Lubuskie
2018 1644 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2009 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie
2018 1641 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2018 1642 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 1039 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2018 1032 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 901 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 900 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 899 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2018 roku
2018 904 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2018 903 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVIII/190/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
2018 902 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVII/226/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/216/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2018 rok
2017 2714 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/208/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2017 2669 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/203/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2668 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/202/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2017 2671 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/206/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2670 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/205/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2017 2042 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008 r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny Lenki”
2017 2043 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Smogóry, Grabno i Połęcko
2017 2044 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Ośno Lubuskie
2017 1437 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Ośno Lubuskie
2017 1414 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2016 r.
2017 1413 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Słonecznikowa w mieście Ośno Lubuskie
2017 1412 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2017 942 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2017 883 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 882 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/165/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 885 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2017 884 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2017 roku
2017 415 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/151/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 września 2013 r. nr XXIII/193/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2017 416 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/153/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2017 413 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/149/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 414 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/150/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu szkolnego do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 417 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/155/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
2017 420 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/163/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 421 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/164/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2017 418 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/157 /2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 419 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/162/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2016 2815 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2017 rok
2016 2739 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2016 2381 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 2380 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2379 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2016 2384 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2016 2383 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2382 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 1974 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze wodnym na terenie gminy Ośno Lubuskie
2016 1584 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/119/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Smogóry w gminie Ośno Lubuskie
2016 1583 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/118/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek
2016 1477 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/123/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2015 r.
2016 1021 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr X/110/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2016 1020 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr X/109/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
2016 1023 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr X/113/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej
2016 1022 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr X/111/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2016 r.
2016 489 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr IX/100/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 2618 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2016 rok
2015 2616 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2610 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2611 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2015 2612 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2015 1969 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1858 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 1857 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2015 1856 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2015 1855 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 1854 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1853 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 1602 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1600 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 września 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2015 1185 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2014 r.
2015 1130 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/52/ 2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1129 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu ośrodka wczasowo-wypoczynkowego nad Jeziorem Reczynek”
2015 1128 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Zachodniej i Lawendowej
2015 1115 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na Jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim
2015 1114 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 1113 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2015 1112 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 497 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 marca 2015r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2015 496 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 495 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 marca 2015r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 493 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Ośnie Lubuskim
2015 292 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/ 26/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie
2015 74 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 2495 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2015 rok
2014 2436 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2014 2437 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2431 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2014 2430 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek
2014 2433 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2014 2432 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2014 2191 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie
2014 2119 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2118 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2014 2121 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2014 2120 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 2114 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2014 2113 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2014 2112 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 1816 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 1815 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Lubień w gminie Ośno Lubuskie
2014 1541 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie
2014 1542 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie
2014 1343 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1157 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
2014 1145 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Piaskowej, Podgórnej, Gronowskiej, Zachodniej i Słubickiej
2014 1141 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ośno Lubuskie
2014 753 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2014 604 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2014 601 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 353 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Radachowskiej w Ośnie Lubuskim
2014 352 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie
2014 343 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 344 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 345 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1471 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
2013 1470 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/145/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1461 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2013 1462 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1463 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2011 2952 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2011 2953 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2701 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 2700 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2699 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2704 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2703 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
2011 2702 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2390 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 października 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2249 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1752 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2011 1277 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r., z późń. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2011 1278 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
2011 1279 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic 11 Listopada i Bolesława Chrobrego
2011 1066 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 883 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 884 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 804 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 525 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
2011 228 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2011 rok.
2010 1805 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku.
2010 1804 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 1807 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 1806 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2011 rok.
2010 1179 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ośno Lubuskie oraz jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1180 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Ośno Lubuskie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 758 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z póź. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2010 756 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/199/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na obwody głosowania.
2010 757 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/191/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze
2010 678 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2010 rok
2009 2047 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: opłat za usługi świadczone przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2009 2046 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2048 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 2049 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2009 1988 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 1989 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2010 rok.
2009 1990 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 1560 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/153/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ośno Lubuskie na 2009r.