Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 236

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1974 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Rzepin
2019 1621 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Kowalów
2019 1458 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2019 1459 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rzepin
2019 1414 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru leżącego przy ul. Północnej i ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie
2019 1359 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/345/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzepin oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 1241 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków oraz opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1007 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna drodze wewnętrznej w Kowalowie.
2019 1008 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ogrodowa drodze wewnętrznej w Kowalowie.
2019 1009 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2019r.
2019 963 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 367 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 344 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Samorządowy w Rzepinie.
2019 345 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Sułów
2019 146 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Rzepinie i nadania mu statutu
2019 48 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2019.
2018 3114 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2877 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
2018 2878 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2018 2879 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2806 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
2018 2807 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2018 2234 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie Statutu Gminy Rzepin
2018 2216 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/348/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych, w tym schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 2025 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2026 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/345/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rzepin oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1276 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rzepin
2018 884 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 885 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 613 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2018r.
2018 614 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rzepin, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2018 271 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2018 270 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzepin oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 272 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/301/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Rzepin jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 274 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/305/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Czesława Miłosza drodze wewnętrznej w Rzepinie.
2018 273 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/304/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Władysława Reymonta drodze wewnętrznej w Rzepinie.
2018 21 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2018
2017 2817 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2017 2716 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
2017 2653 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.
2017 2078 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rzepin instrumentem płatniczym
2017 2079 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego drodze wewnętrznej w Rzepinie.
2017 1657 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin
2017 1656 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin oraz zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1475 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Marcelego Nowotki w Rzepinie
2017 1474 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Rzepinie
2017 1476 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Rzepinie
2017 1478 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bohaterów Radzieckich w Rzepinie
2017 1477 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Walki Młodych w Rzepinie
2017 1343 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 18/2, położonej w Drzeńsku, gm. Rzepin.
2017 1318 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2017 962 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 527 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2017r.
2017 113 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2017.
2017 109 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzepin w latach 2017-2021
2016 2648 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2016 2636 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2016 2635 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 2634 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 2633 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2547 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2548 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskiego klubu kultury
2016 2054 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 października 2016r. w sprawie Statutu Gminy Rzepin
2016 2053 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2016 2052 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 października 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 1647 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnianych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin.
2016 1123 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 887 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin.
2016 886 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepin, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2016 727 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2016.
2016 724 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2016 722 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2016r.
2016 721 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskiego klubu kultury
2016 720 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Rzepinie i Kowalowie.
2016 151 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzepin
2015 2367 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
2015 2217 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2216 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2218 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Rzepinie i w Kowalowie oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne
2015 2220 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2219 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009 r.
2015 1735 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rzepin
2015 1732 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2015 1458 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r.
2015 1218 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
2015 1007 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Rzepinie i w Kowalowie, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarzy oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne
2015 954 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 953 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 44 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2015.
2014 2184 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/391/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzepin
2014 1990 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 1991 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/390/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
2014 1987 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1988 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/388/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2014 1989 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin.
2014 1844 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/382/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych u zbiegu ul. Ośniańskiej, Słowackiego, Konopnickiej w Rzepinie
2014 1791 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLV/381/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2014 1746 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/377/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1535 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/372/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin
2014 1536 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/373/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1317 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Rzepin działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2014 1318 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepin .
2014 1319 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/364/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 889 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin
2014 628 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Rzepin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 629 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/347/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Fryderyka Chopina
2014 196 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 99 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 917/84 i 917/151, leżących w rejonie ul. Bolesława Prusa w Rzepinie
2014 77 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014
2014 72 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin
2013 2523 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
2013 2255 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2013 2256 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2257 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych i  transportu nieczystości ciekłych
2013 2244 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2105 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.
2013 1945 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1946 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzepin.
2013 1570 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1571 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzepin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1572 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskiego domu kultury
2013 1391 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/277/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2013 1392 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin.
2013 1385 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1208 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Słonecznej w Kowalowie
2013 1193 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/234/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin.
2013 1194 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 938 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie
2013 939 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rzepin
2013 940 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 662 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radów
2013 654 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubiechnia Wielka
2013 653 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubiechnia Mała
2013 652 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzepin i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 657 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rzepin.
2013 656 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Starków
2013 655 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Serbów
2013 647 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kowalów
2013 648 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Starościn
2013 649 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sułów
2013 635 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 636 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Drzeńsko
2013 637 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gajec
2013 625 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2013 307 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2013.
2013 78 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 79 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2734 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2012 2646 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie  z dnia 26 października 2012 r.
2012 2647 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2648 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
2012 2641 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2012 2642 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2643 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2013 rok
2012 2633 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/33/2000 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29.06.2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu CZG-12
2012 2634 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 1940 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1939 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.
2012 1942 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe okręgi wyborcze
2012 1941 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin.
2012 1709 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Rzepin w zakresie projektów nowych statutów sołectw
2012 1708 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin
2012 1711 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Rzepinie.
2012 1710 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych przy Zespole Szkół w Kowalowie.
2012 1283 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Rzepin.
2012 1282 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2012 1196 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 1140 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 971 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru " Nad Ilanką", leżącego w sąsiedztwie ul. Moniuszki i ul. Poznańskiej
2012 967 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 917/129, 917/130, 917/131, położonych przy ulicy H.Sawickiej w Rzepinie
2012 939 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XXX/59/2005 z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu sportowego i parkingu wokół SP w Kowalowie
2012 728 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie
2012 725 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzepin w 2012 roku ".
2012 319 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 910/95, położonej przy ul. Morelowej w Rzepinie
2012 313 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012.
2012 13 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.
2012 14 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzepin w latach 2012 – 2016 .
2012 16 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2011 3008 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w Rzepinie w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami i działkami niezabudowanymi stanowiącymi mienie gminy Rzepin oraz ustalania wysokości bonifikaty przy zbywaniu lokali mieszkalnych.
2011 2958 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin
2011 2957 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2659 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
2011 2658 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2011 2657 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin
2011 2662 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2661 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2660 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
2011 2385 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
2011 2412 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rzepinie
2011 2202 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej ,dla których zarządcą jest Gmina Rzepin
2011 2014 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic H. Sawickiej, Kolejowej, J. Słowackiego w Rzepinie - działki nr ewid. 917/129, 917/130, 917/131
2011 1992 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin
2011 1642 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzepin.
2011 1405 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Słubickiej w Rzepinie
2011 1249 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Rzepin.
2011 1132 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzepin.
2011 1133 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzepin
2011 888 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 887 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rzepin
2011 889 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 891 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy Ronda Papieża Jana Pawła II
2011 890 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Rzepin
2011 861 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.
2011 827 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2011.
2011 593 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 457 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie
2010 1597 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/73/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: stawek opłaty targowej na terenie Gminy Rzepin.
2010 1596 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/68/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Łąkowej położonej w Rzepinie.
2010 1595 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/62/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za dodatkowe zajęcia świadczone przez przedszkola Gminy Rzepin.
2010 1600 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/76/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 1599 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/75/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1598 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/74/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
2010 1221 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/47/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie wzniesienia pomnika.
2010 1220 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/46/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Rzepin.
2010 1181 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XVLVI/45/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2010 1163 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/43/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic H. Sawickiej, Kolejowej, J. Słowackiego w Rzepinie
2010 931 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLV/40/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Rzepin.
2010 788 2010-06-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami i działkami niezabudowanymi, stanowiącymi mienie Gminy Rzepin oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy zbywaniu lokali mieszkalnych.
2010 442 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010
2010 353 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/11/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały XXI/53/2008 z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy dotyczących nieruchomości niezabudowanych stanowiących przedmiot umowy dzierżawy zawartej na okres do trzech lat.
2010 354 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/13/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rzepinie
2010 254 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/92/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie Rzepin.
2009 1856 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/81/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków tansportowych na terenie gminy Rzepin.
2009 1855 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/80/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2009 1854 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/79/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości.
2009 1710 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/62/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XVI/9/2004 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2009 1449 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/56/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 1402 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/48/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Rzepin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2009 1403 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/49/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w tych placówkach, oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2009 1045 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2009 957 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/22/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rzepinie w rejonie ul. Słubickiej.
2009 1011 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/31/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 816 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/21/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w Rzepinie
2009 815 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/20/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Rzepin
2009 818 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/25/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kowalowie
2009 817 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy