Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 261

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1838 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sława
2019 1603 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/92/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1604 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sława
2019 1393 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku.
2019 1398 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2019
2019 1335 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 1336 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1010 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/66/03 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Sława
2019 1011 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sława
2019 1012 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sława w 2019 roku.
2019 764 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2019.
2019 731 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 732 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 733 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXX/172/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
2019 320 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sława w prawo własności tych gruntów
2019 319 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 318 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
2019 323 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
2019 322 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 321 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3085 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie użytku ekologicznego „Myszkowskie Bagno”
2018 3084 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 3087 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sława.
2018 3086 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2019
2018 2742 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
2018 2352 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LIV/336/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sława
2018 2197 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/337/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany do załącznika Statutu Biblioteki Publicznej w Sławie
2018 2198 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/339/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad i trybu korzystania z zadaszonego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu i Krzepielowie oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie i Szkole Podstawowej w Ciosańcu.
2018 2199 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/340/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2018 1953 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/329/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Lipinkach
2018 1952 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/328/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława
2018 1951 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/326/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1954 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/330/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Radzyń
2018 1957 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/335/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2018 1956 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/334/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2018 1955 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/331/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Radzyń
2018 1606 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LI/314/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2018 1607 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LI/315/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2018 1314 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2018 1315 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława
2018 1137 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława
2018 1138 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2018
2018 852 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława.
2018 851 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sława w 2018 roku.
2018 854 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 853 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 532 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 514 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Sława
2018 513 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r.w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2018 516 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad i trybu korzystania z zadaszonego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie.
2018 515 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2018.
2018 191 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLV/266/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/248/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXV/152/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sława
2018 192 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLV/267/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
2018 193 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych , prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustaleniatrybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 2800 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2018.
2017 2801 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2018.
2017 2528 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2017 2529 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/156/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2017 1817 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/235/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo –Krajobrazowego „GAJ WANDY”
2017 1466 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1410 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Radzyń gmina Sława
2017 1253 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2017
2017 1252 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1100 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/212/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 860 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów, Gmina Sława
2017 834 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów Gmina Sława
2017 833 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzepielów
2017 830 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sława w 2017 roku.
2017 805 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława.
2017 806 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 807 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół , prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 222 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 221 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława
2017 224 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/302/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sława
2017 223 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia parkingów płatnych, stawek opłat i opłaty specjalnej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2016 2723 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2017.
2016 2722 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Sława
2016 2721 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława
2016 2715 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXX/171/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej
2016 2348 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/168/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji dla Gminy Sława
2016 2347 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/174/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2344 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/171/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej.
2016 2343 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/169/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016 2346 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/173/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2345 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/172/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej.
2016 2128 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r.w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2016 2127 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2016 1897 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2016 1712 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 1416 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława
2016 1402 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 1079 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/140/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Sława konsultacji społecznych w sprawie Sławskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy na 2017 rok
2016 1078 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXV/139/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2016
2016 749 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 748 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomoności zwierząt na terenie Gminy Sława w 2016 roku.
2016 747 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2016 752 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie
2016 751 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 lutego 2015r. nr V/21/15 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa – od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 750 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Sława
2016 420 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/109/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Sława u zbiegu ulic Powstańców Śl. i Wiejskiej
2016 419 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/108/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubogoszcz
2016 418 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sława
2016 417 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/104/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/315/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr ew. 3098/1, na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Stare Strącze w oddziale 98ax opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 30 czerwca 2014r., poz. 1286
2015 2726 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Sławy za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sława.
2015 2727 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2016.
2015 2662 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości
2015 2663 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku rolnego.
2015 2664 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku leśnego
2015 2196 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/83/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku rolnego
2015 2162 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/82/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości
2015 2161 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/81/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2015 2160 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVII/80/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej
2015 2152 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/79/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 2151 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2150 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/76/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2016 roku i latach kolejnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2015 2149 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/75/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustanowieniapomnika przyrody – głaz narzutowy o nazwie „GŁAZ ANDRZEJA” zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnymTarnów Jeziernyna działce nr geod. 3035 na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Tarnów Jezierny w oddziale 35a.
2015 2148 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/84/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku leśnego
2015 1836 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/70/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2015r. W sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych.
2015 1835 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/68/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów Gmina Sława
2015 1482 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 sierpnia 2015r. W sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Sława do kategorii dróg gminnych
2015 1292 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława
2015 1278 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/56/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Sława.
2015 1277 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/55/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie: zmiany § 84 ust. 1 Statutu Gminy Sława
2015 992 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 listopada 2013r. nr XLI/273/13 w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2015 991 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/45/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2015
2015 678 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 677 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXII/151/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2015 676 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława
2015 404 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa - od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 403 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2015 -2019
2014 2472 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2015
2014 2343 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 1945 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/336/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 marca 2008r. nr XXII/149/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 1944 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/333/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały XXXIX/259/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2014 1947 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/339/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława na lata 2015 - 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 1946 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/337/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2014 1611 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów - gmina Sława.
2014 1610 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny, i Lipinki - gmina Sława.
2014 1287 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 listopada 2013r.nr XLI/273/13 w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2014 1286 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr geod. 3098/1, na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska w leśnictwie Stare Strącze w oddziale 98ax.
2014 1132 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2014
2014 940 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2014 941 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sława.
2014 942 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XVLI/303/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanej pod warunkiem zwrotu.
2014 543 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/183/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 542 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/182/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 283 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 284 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 2868 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII/279/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2014
2013 2805 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/280/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic i dróg wewnętrznych na ternie miasta Sława
2013 2806 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/281/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej miejscowości Spokojna
2013 2538 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/276/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIX/140/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława
2013 2537 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/274/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2536 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/273/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2013 2535 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/272/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalania stawek i zasad poboru opłaty miejscowej
2013 2534 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/271/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku
2013 2533 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/270/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2216 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/265/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 1911 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa - od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1912 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Radzyń.
2013 1386 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2013
2013 1387 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2013 1176 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) zlokalizowanego w gminie Sława w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Głogowska na działce nr geod. 3143 – oddział 153h Leśnictwo Świętobór Nadleśnictwo Sława Śląska.
2013 931 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały z dnia 27 marca 2008r. Nr XXII /149/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2013 674 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2013 675 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kuźnica Głogowska.
2012 2843 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2013.
2012 2844 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/216/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku buk pospolity (Fagus silvatica) zlokalizowanego w gminie Sława obręb Tarnów Jezierny działka nr geod. 3049/13 – oddział 49f Leśnictwo Tarnów Nadleśnictwo Sława Śląska.
2012 2479 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 2449 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku 2013
2012 2448 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2450 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 2452 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalania stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.
2012 2451 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2012 1715 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie.
2012 1716 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 1653 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10 września 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława
2012 1623 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1300 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
2012 1301 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1302 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1168 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2012
2012 1169 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sława
2012 962 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2012 924 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Sława
2012 892 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008 r. nr 132, poz. 2045
2012 547 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława
2012 546 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Sława
2012 355 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sława.
2012 168 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2012.
2012 85 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2011r. W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława.
2012 84 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/120/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. W sprawie nadania nazw ulic miejscowości Lubogoszcz
2012 31 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2897 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów- od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2636 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 2637 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2011 2634 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2635 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalania stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.
2011 2638 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 2641 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/113/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku rolnego
2011 2642 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/114/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku leśnego
2011 2639 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości
2011 2640 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku 2012.
2011 2324 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 października 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 2197 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XII/89/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
2011 2166 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 1911 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XXV/152/05 z 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sława.
2011 1912 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2011 1913 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.
2011 1698 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1699 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmującym stanowiska kierownicze
2011 1700 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w mieście Sława oraz w miejscowościach: Krzepielów, Krążkowo i Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych
2011 1643 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012.
2011 1644 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 1413 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2011
2011 1140 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/177/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie
2011 1141 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2011 1142 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/216/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie gminy Sława przez inne podmioty, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2011 1107 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/338/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2010 - 2014 opublikowanej Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 Nr 63 poz. 874,
2011 829 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 771 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sława.
2011 302 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2011 303 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Radzyń.
2011 304 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011.
2011 286 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr LV/371/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno i Łupice – gmina Sława.
2011 287 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr LV/372/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów - gmina Sława.
2011 284 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/369/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny i Lipinki - gmina Sława.
2011 285 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława.
2011 91 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. W sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2011.
2010 1214 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/359/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2010 1215 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/360/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2010 1216 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/363/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Sława do kategorii dróg gminnych.
2010 1077 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/361/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r.
2010 1031 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LII/356/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sława w obrębach:Stare Strącze, Przybyszów i Lipinki.
2010 932 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2010 933 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr L/345/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława o inne formy wychowania przedszkolnego.
2010 934 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr L/346/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Sława na stałe okręgi wyborcze
2010 874 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/338/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2010 -2014
2010 853 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/337/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2010 725 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/312/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2009r. W sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2010.
2010 616 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu.
2010 615 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/216/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Sława przez inne podmioty, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2010 3 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLV/313/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/241/01 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych
2009 2182 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/291/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Sławie
2009 2181 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/290/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
2009 2030 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/295/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 2029 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale nr XLIII/294/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1925 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1926 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1839 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sława na rok 2009
2009 1522 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sławy
2009 1498 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/274/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława o inne formy wychowania przedszkolnego.
2009 1499 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/275/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Sława do kategorii dróg gminnych.
2009 1500 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/276/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Łupice do kategorii dróg gminnych.
2009 1130 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/266/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/249/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2006r. (Dz.U.Woj.Lub. z 2006r. Nr 49, poz. 1128)
2009 1063 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmującym stanowiska kierownicze
2009 1062 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1061 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 821 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Obiektów Turystycznych w Sławie
2009 820 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 143 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr XXXI/214/08 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości