Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 335

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2127 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2019 2128 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 1820 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie
2019 1770 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2019 1771 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2019 1656 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1657 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 1658 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie - "Mój Rynek"
2019 1372 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2019 1373 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie i ustalenia jego statutu
2019 1314 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1313 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Skwierzyna publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2019 1315 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
2019 1317 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie - "Mój Rynek"
2019 1316 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2019 846 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 727 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
2019 726 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Kręta" na ulicę "Poziomkową"
2019 357 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2019 88 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna
2019 87 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 86 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2019 97 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna
2019 90 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2019 rok
2019 89 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków .
2019 68 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2019 30 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 31 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 3052 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 2797 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2018 2493 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/408/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna
2018 2492 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/405/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2018 2494 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/411/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna
2018 2496 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/415/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej na terenie gminy Skwierzyna
2018 2495 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/412/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2018 2481 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/404/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2018 2133 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/396/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowymlub krajowym
2018 2135 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/395/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1731 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/380/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 1732 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/383/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skwierzyna
2018 1733 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/384/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu a także odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Skwierzyna
2018 1067 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LI/366/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Skwierzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1056 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/367/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej na terenie gminy Skwierzyna
2018 732 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/361/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Skwierzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 733 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/362/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
2018 672 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/351/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018-2022
2018 641 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
2018 640 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna w rejonie Pól Międzyrzeckich
2018 642 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Skwierzyna publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2018 644 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania parkowi znajdującemu się pomiędzy ulicami Garnizonową, Parkową i Grunwaldzką nazwy " Park Króla Przemysła II"
2018 643 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2018 626 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/330/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2018 rok
2018 216 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu
2018 217 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2018 132 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLV/334/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Skwierzyna instrumentem płatniczym
2018 133 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XLV/335/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2018 23 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/324/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 22 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/323/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2018 25 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2018 24 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/325/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Skwierzyna, dla których Gmina Skwierzyna jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2017 2570 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie i nadania jej statutu
2017 2343 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/310/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2017 2342 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/309/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2017 2341 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/307/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2017 2340 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej na terenie gminy Skwierzyna
2017 2339 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/302/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 1986 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/295/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Skwierzyna
2017 1985 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/294/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Skwierzyński Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Skwierzynie i utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie oraz nadania mu statutu
2017 1988 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/298/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "9 Maja" na ulicę " 8 Maja"
2017 1987 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XLI/297/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1572 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XL/280/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2017 1450 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna
2017 1449 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
2017 1440 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1238 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1217 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1203 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Osiedla Ludowego Wojska Polskiego na Osiedle Wojska Polskiego
2017 1202 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Waszkiewicza" na ulicę " Garnizonowa"
2017 1201 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skwierzyna
2017 1200 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2017 1199 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna.
2017 1046 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
2017 936 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 937 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 614 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2017 rok
2017 596 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 595 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skwierzyna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 594 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 593 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2017 372 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Skwierzyna.
2017 373 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 374 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 117 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Skwierzyna”
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
2017 29 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych
2016 2632 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2631 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2016 2425 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 2424 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w spawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2016 2334 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
2016 2332 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2331 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 2330 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2016 2329 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior -Wigor" w Skwierzynie
2016 2328 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior - Wigor" w Skwierzynie.
2016 2327 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2016 1878 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 8 września 2016r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu „Skwierzyńska Karta Seniora”.
2016 1849 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Skwierzyna na rok 2016
2016 1806 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1578 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Skwierzyna
2016 1577 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1576 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1575 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2016 1574 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna.
2016 1573 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2016 1226 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu
2016 1225 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2016 1031 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/140/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna na rok 2016
2016 816 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2016 725 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia „ Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skwierzyna w latach 2016 –2020”
2016 463 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2016 rok
2016 98 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2016 97 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Skwierzyna jest organem prowadzącym.
2015 2549 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2521 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 1791 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2015 1792 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/100/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Skwierzyna.
2015 1789 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu.
2015 1790 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna
2015 1793 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 1796 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 1797 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 1794 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2015 1795 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2015 1634 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1256 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/76/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 1255 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/75/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/106/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2015 1254 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/70/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 989 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 988 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2015 789 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 498 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2015 rok
2015 314 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 187 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
2015 188 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XII/112/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2177 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/426/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/202/12 z dn. 27 września 2012r. Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna, nagród za ich osiągniecia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
2014 2176 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/424/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie Regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna
2014 2175 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/423/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2014 1824 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/419/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2014 1823 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/416/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1822 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/415/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy znajdującego się w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2014 1603 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LVI/409/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2014 1570 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LVI/410/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych nr 14 i nr 15 oraz zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 3 w Gminie Skwierzyna
2014 1475 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LV/406/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinków drogi stanowiących uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3, w granicach administracyjnych gminy Skwierzyna
2014 1474 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LV/405/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie gminy Skwierzyna.
2014 1382 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LIV/389/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2014 1381 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LIV/388/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 955 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr LII/385/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2014 829 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/374/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 830 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/376/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2014 831 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/377/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie
2014 605 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/372/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna
2014 606 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2014 409 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/361/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2014 rok
2014 397 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Skwierzyna w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
2014 398 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2014 399 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna.
2014 396 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2014 395 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z programu w zakresie dożywiania
2013 2884 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne.
2013 2848 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
2013 2847 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2013 2850 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie
2013 2849 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2013 2362 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/334/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2013 2361 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/333/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2013 2363 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/335/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2013r. w spawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2013 2366 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/343/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Waszkiewicza w mieście Skwierzyna
2013 2364 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/337/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
2013 2074 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2013 1760 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
2013 1759 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skwierzyna oraz określenia granic obwodów szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Skwierzyna.
2013 1758 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
2013 1763 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy części ulicy Waszkiewicza w mieście Skwierzyna i dokonanie podziału geodezyjnego
2013 1762 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 1761 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2013 1258 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Murzynowie poprzez likwidację Filii w Świniarach Szkoły Podstawowej w Murzynowie.
2013 1259 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1260 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji 2 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1178 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1177 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie
2013 1179 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1181 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie likwidacji Filii w Świniarach Szkoły Podstawowej w Murzynowie
2013 1180 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2013 1058 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1057 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2013 1056 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2013 1061 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1060 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 1059 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna.
2013 645 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 367 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2013 331 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Murzynowo
2013 332 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gościnowo
2013 56 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 55 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 54 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna”.
2013 57 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 60 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2013 rok uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2013 rok
2013 59 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2013 58 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2607 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/225/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Skwierzyna
2012 2594 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2013 - 2017
2012 2595 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/222/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna
2012 2596 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/223/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skwierzyna
2012 2104 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr X/105/11 z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna. przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 2105 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
2012 2066 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Skwierzyna.
2012 2103 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 września 2012r. w sprawie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
2012 2108 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XII/112/11 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 2109 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Skwierzyna na rok 2013
2012 2106 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2012 2107 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2012 1376 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna
2012 1377 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2012 1064 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skwierzyna oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów.
2012 822 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 823 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna” na rok 2012
2012 565 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2012 434 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 332 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/152/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Skwierzyna
2012 311 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/146/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 312 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/147/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.
2012 51 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2012 50 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania.
2012 49 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna
2011 2805 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Skwierzyna na 2012 rok
2011 2804 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/131/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2011 2807 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 2806 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2011 2274 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo
2011 2275 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Murzynowo
2011 2276 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 października 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
2011 2099 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2008 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1873 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu Statutu
2011 1846 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/105/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 1847 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2011 1848 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/107/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna
2011 1781 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia w Świniarach szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Murzynowie
2011 1782 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1779 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie
2011 1780 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
2011 1783 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna
2011 1786 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/102/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2011 1787 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr VIII/66/11 z dnia 19 maja 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1784 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2011 1785 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1344 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1343 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1346 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie
2011 1345 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
2011 1213 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1198 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych.
2011 1070 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Krobielewko
2011 1069 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murzynowo na lata 2011-2019
2011 1068 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 1073 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zwrotu bonifikaty
2011 1072 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych.
2011 1071 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw dla nowo powstałych ulic w mieście Skwierzyna
2011 851 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna
2011 757 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 621 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna
2011 620 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
2011 623 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/43/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Skwierzynie
2011 622 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2011 97 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzebiszewo
2011 140 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1778 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii „D” projektowanej publicznej drogi gminnej w m. Skwierzyna.
2010 1777 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIII/349/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w mieście Skwierzyna.
2010 1780 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIII/363/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkola Integracyjnego "Gromadka Misia Uszatka prowadzonego przez Gminę Skwierzyna w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową
2010 1779 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIII/361/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg ,w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1750 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/372/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Skwierzyna na rok 2011.
2010 1707 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2011.
2010 1708 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/371/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku.
2010 1709 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/373/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2010 1589 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2010 1525 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 1420 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Skwierzyna
2010 1313 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna
2010 1206 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/341/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2010 1207 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/342/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw, parków i skwerów na terenie gminy Skwierzyna
2010 1205 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/339/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Skwierzyna.
2010 1203 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krobielewko
2010 1204 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie
2010 942 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary
2010 941 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiejce.
2010 940 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krobielewko
2010 945 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrojewo.
2010 944 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Statutu Gościnowo.
2010 943 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. uchwalenia Statutu Sołectwa Murzynowo.
2010 646 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z dożywiania.
2010 647 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna
2010 488 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2010 487 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości komunalnych oraz ich wydzierżawiania, zamiany, oddawania w trwały zarząd, użyczenie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata
2010 497 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2010 489 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Skwierzyna
2010 241 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2009 2088 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Skwierzyna
2009 2089 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler w Skwierzynie
2009 2090 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie
2009 1923 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2010 i zwolnienia od tego podatku
2009 1924 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomosci na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2009 1718 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 1717 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2010 i zwolnienia od tego podatku
2009 1720 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2009 1719 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2009 1675 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1423 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna
2009 1257 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXi/239/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Skwierzyna
2009 1106 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/234/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Kijewickie Kerki"
2009 1107 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/235/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 1108 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/236/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2009 935 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skwierzyna
2009 855 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 852 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Skwierzyna na lata 2009-2012
2009 850 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna
2009 851 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na 7 czerwca 2009r.
2009 854 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości komunalnych oraz ich wydzierżawiania, zamiany, oddawania w trwały zarząd , użyczenie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata
2009 853 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
2009 729 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009r. Miasta i Gminy Skwierzyna
2009 534 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2009 533 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Skwierzyna i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2009 536 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości komunalnych oraz ich wydzierżawiania, zamiany, oddawania w trwały zarząd, użyczenie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata
2009 535 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie