Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 169

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1986 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich.
2019 1985 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2019 1984 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1983 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie
2019 1982 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1560 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
2019 1002 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019 – 2023.
2019 1003 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2019.
2019 961 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 962 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie, w obrębie ewidencyjnym gruntów Strzelce Krajeńskie.
2019 570 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 438 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2019 roku.
2019 437 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie
2019 440 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 439 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 3013 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3014 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2018 3015 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 2379 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 2378 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie.
2018 2368 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2369 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
2018 2370 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
2018 2174 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2018 2176 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
2018 2168 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2167 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1575 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
2018 1576 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
2018 1296 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1213 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/253/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Danków
2018 1212 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/252/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich
2018 1211 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/251/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie al. Wolności i ul. ks. Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach Krajeńskich
2018 1216 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/256/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2018.
2018 1215 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/255/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 1214 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/254/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie
2018 782 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 781 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 783 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 785 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2018 roku.
2018 784 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2018 690 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLI/226/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2018 ROK
2018 326 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIIi/235/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2018 327 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/236/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2017 2736 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskich
2017 2632 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/222/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
2017 2606 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/224/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie
2017 2196 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2017 2197 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich.
2017 2198 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2092 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2017 2093 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy oraz nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Długie, gmina Strzelce Krajeńskie.
2017 2094 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2017 1604 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2017 1605 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gen. Karola Świerczewskiego, położonej na terenie miejscowości Lipie Góry, w obrębie geodezyjnym 12 – Lipie Góry, na ulicę Strzelecką
2017 1278 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Strzelce Krajeńskie nazwy „Plac im. Jerzego Bywalca”
2017 1279 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/172/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1070 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy Tęczowa ulicy projektowanej oraz nazwy Planetarna drodze wewnętrznej, położonym na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie, w obrębie ewidencyjnym gruntów 17 - Strzelce Krajeńskie.
2017 902 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 901 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 903 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2017 905 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2017.
2017 904 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2017 roku
2017 433 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2017 432 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020
2017 311 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/150/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 grudnia 2016 r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2017 ROK
2017 216 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie.
2016 2684 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/155/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2016 2311 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2312 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
2016 1905 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich
2016 1904 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Katedralnej, Północnej oraz Sienkiewicza w Strzelcach Krajeńskich
2016 1903 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.
2016 1902 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2016 1599 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta Strzelce Krajeńskie
2016 1548 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie.
2016 1264 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
2016 1115 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/119/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
2016 1113 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/120/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
2016 1112 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy Zakątek ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Lipie Góry, w obrębie geodezyjnym 12 – Lipie Góry
2016 742 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/107/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2016 743 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/108/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2016 roku
2016 744 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/109/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2016
2016 600 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/89/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2016
2016 442 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIX/105/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2015 2658 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 2659 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/97/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 2300 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/84/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie”.
2015 2189 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/83/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
2015 2188 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/82/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2186 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/80/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2187 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XVI/81/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 1863 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/71/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1862 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/70/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2015 1864 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny
2015 1866 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2015 1865 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej w miejscowości Długie
2015 1265 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Długie
2015 1248 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2015 1091 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
2015 1090 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy Księżycowa ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie w obrębie geodezyjnym 17 - Strzelce Krajeńskie
2015 1089 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2015
2015 1088 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na 2016 rok
2015 599 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na 2016 rok.
2015 386 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2015 150 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok
2015 81 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
2014 1872 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/409/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2014 1867 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr LIV/410/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 października 2014r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie, a także wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2014 1577 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/400/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2014 1578 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIII/403/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 sierpnia 2014r. przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2014 1174 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/390/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie
2014 1173 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne solectwa
2014 1175 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/393/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
2014 1177 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/396/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie przeniesienia pomnika
2014 1176 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LI/395/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałego okręgu wyborczego utworzonego na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
2014 954 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L/385/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy na 2015 rok.
2014 767 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/376/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania utworzonego na terenie miasta Strzelce Krajeńskie.
2014 660 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2014
2014 302 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 108 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLV/355/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok
2013 2795 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 2561 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
2013 2560 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2013 – 2018
2013 2563 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie
2013 2562 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2191 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2048 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XLI/334/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 1890 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/329/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Krajeńskie.
2013 1891 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/330/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy Gwiaździsta ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie w obrębie geodezyjnym 17 – Strzelce Krajeńskie
2013 1548 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Krajeńskie.
2013 1549 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2013 1550 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 986 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2013 985 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 988 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2013.
2013 987 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 646 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 487 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 488 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 341 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2013 ROK
2012 2869 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2854 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2012 2853 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2855 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2857 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku do wymiaru podatku rolnego
2012 2856 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2012 2849 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2850 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
2012 2851 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich
2012 2389 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2390 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013’’.
2012 2391 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2012 2069 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Długie
2012 2068 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
2012 2070 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/230/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2082 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Strzelce Krajeńskie: „Rynek Miejski im. Tadeusza Federa”.
2012 2071 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1963 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe okręgi wyborcze.
2012 1910 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2012 1611 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie
2012 1284 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1122 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/202/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2012
2012 991 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 712 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku.
2012 708 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 381 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/163/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Bobrówko, gmina Strzelce Krajeńskie.
2012 382 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w administrowanie sołectwom Gminy Strzelce Krajeńskie nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2012 294 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 grudnia 2011r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2012 ROK