Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 336

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2098 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 0007.123.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sulechów
2019 1758 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.108.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 w placówkach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2019 1759 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.110.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1760 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.116.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2020 rok
2019 1685 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 0007.102.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1505 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.97.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1504 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.93.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 1226 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2019 1225 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.80.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
2019 1228 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bagno Buków” na terenie gminy Sulechów.
2019 1227 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.83.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 0007.69.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nowy Świat
2019 843 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2019 844 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów
2019 845 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.77.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2019 rok
2019 548 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 0007.47.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 371 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok
2019 188 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na terenie Gminy Sulechów
2019 189 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy terenowi położonemu w obrębie 2 miasta Sulechów
2019 46 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.22.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sulechów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2018 3077 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.26.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2018 3049 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.18.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2018 3050 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2018 3051 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 2567 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007.590.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2018 2568 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007.591.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2569 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007.592.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów
2018 2512 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 0007.586.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Sulechów
2018 2491 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 0007.581.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2408 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.582.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2407 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.577.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2409 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.583.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 2411 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.585.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sulechów
2018 2410 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.584.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2130 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr 0007.562.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
2018 2131 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr 0007.567.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Sulechów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2018 1900 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.554.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów
2018 1899 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.553.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów
2018 1901 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.556.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2018 1903 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.559.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1902 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.558.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Sulechów na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 1788 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr 0007.548.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów
2018 1773 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.543.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2018 1774 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.544.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych dochód budzetu Gminy Sulechów instrumentem płatniczym
2018 1775 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.546.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2019 rok
2018 1514 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.535.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa
2018 1515 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.537.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa i części terenów w obrębie 1 miasta Sulechów
2018 1516 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.539.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów
2018 1269 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 0007.517.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 1262 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 0007.520.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania i opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1263 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 0007.521.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Sulechów
2018 1050 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.509.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Obłotne
2018 1049 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.508.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1052 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.514.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Sulechów
2018 1051 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.511.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 736 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.499.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 735 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.498.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2018 738 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.501.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sulechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 737 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.500.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2018 rok
2018 452 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007.489.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 153 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.481.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 152 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.473.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Sulechów w roku 2018 oraz sposobu ustalania tych opłat w latach następnych
2018 155 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.483.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2018 154 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 0007.482.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 19 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.462.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 2783 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.468.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat w gminie Sulechów
2017 2450 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.441.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły
2017 2451 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.443.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów
2017 2425 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.444.2107 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2424 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.439.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły i części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Sulechów
2017 2426 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.453.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2017 2428 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.455.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2017 2427 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.454.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2017 2177 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 0007.434.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów
2017 2178 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr 0007.435.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Obłotne
2017 2031 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 0007.414.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa
2017 2032 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 0007.416.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo
2017 1915 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007.407.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 1916 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 0007.409.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1785 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.393.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Głogusz
2017 1784 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.392.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Górki Małe
2017 1786 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.394.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Kruszyna
2017 1788 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.396.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Karczyn
2017 1787 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.395.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Krężoły
2017 1780 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.388.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Buków
2017 1779 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.387.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Brzezie k. Sulechowa
2017 1781 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.389.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Brody
2017 1783 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.391.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Górzykowo
2017 1782 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.390.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Cigacice
2017 1795 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.403.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Nowy Świat
2017 1794 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.402.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Mozów
2017 1796 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.404.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Obłotne
2017 1798 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.406.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Pomorsko
2017 1797 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.405.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Okunin
2017 1790 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.398.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Klępsk
2017 1789 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.397.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Kalsk
2017 1791 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.399.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Kije
2017 1793 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.401.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Łęgowo
2017 1792 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 0007.400.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu sołectwa Leśna Góra
2017 1693 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 0007.380.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Obłotne i części terenów w obrębie geodezyjnym Krężoły
2017 1469 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.367.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko, Mozów i Górki Małe
2017 1468 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.366.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko i Brody
2017 1467 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.365.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 1470 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.368.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice
2017 1473 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.372.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Brzezie k. Sulechowa
2017 1472 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.371.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2017 1471 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.369.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
2017 1229 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.356.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2018 rok
2017 1052 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.344.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2017 705 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 0007.339.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sulechowie
2017 704 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 0007.338.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2017 rok
2017 692 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr 0007.337.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 524 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.333.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Krężoły
2017 494 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 0007.332.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 3 miasta Sulechów
2017 493 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 0007.330.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sulechów
2017 492 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 0007.329.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria
2017 189 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 0007.321.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w obrębie 2 miasta Sulechów
2017 188 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 0007.320.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia nad dziećmi w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2017 187 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr 0007.319.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2017 28 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.311.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2017 rok
2016 2732 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr 0007.302.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2016 2733 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr 0007.303.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2735 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr 0007.306.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wysokosci i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2016 2333 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 0007.286.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2016 2070 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 0007.280.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sulechów i nadania jej statutu
2016 2069 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 0007.278.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie programu "Sulechowska Rodzina 3+" na terenie Gminy Sulechów
2016 2068 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 0007.277.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2067 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2016 1911 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 0007.266.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2016 1901 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 0007.261.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Sulechów i nadania jej statutu
2016 1698 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr 0007.259.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Sulechów
2016 1497 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 0007.244.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 lipca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2016 1494 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2016 1495 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 0007.246.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1446 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 0007.234.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Pomorsko i Brody
2016 1349 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.243.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1331 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.232.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2016 1327 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr 0007.242.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1102 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr 0007.221.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy gminnej drodze wewnętrznej położonej w obrębie 1 miasta Sulechów
2016 1001 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 0007.216.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Sulechowie
2016 900 2016-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulechów
2016 703 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 0007.201.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2017 rok
2016 619 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 0007.197.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulechów
2016 618 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 0007.196.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów
2016 617 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr 0007.195.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
2016 362 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 0007.190.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 186 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 0007.175.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 stycznia 2016r. zmieniająca Statut Gminy Sulechów
2016 29 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 0007.174.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2015 2599 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 0007.165.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów na wolne miejsca dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria
2015 2597 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2016
2015 2596 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 0007.161.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulechów
2015 2583 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.159.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2015 2584 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 0007.163.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 2096 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 0007.142.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Sulechów na lata 2015-2018
2015 2086 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.147.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.128.2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2015 2085 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.144.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie
2015 2088 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.150.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu Sulechowska Karta Seniora
2015 2087 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 0007.148.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2015 1773 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.135.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 1772 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.134.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2015 1771 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.129.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2015 1770 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.128.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2015 1769 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.127.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów
2015 1768 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr 0007.126.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2015 1608 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 0007.116.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 1607 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 0007.115.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r.
2015 1410 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.95.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sulechów w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.
2015 1121 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.93.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2015 1120 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.90.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
2015 1119 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.85.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok
2015 970 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.75.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
2015 969 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 968 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.72.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2015 967 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 831 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 0007.65.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat i w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów
2015 651 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z Basenu Miejskiego w Sulechowie
2015 609 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 0007.61.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Kalsk
2015 579 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.51.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2015 578 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.46.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów
2015 577 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 0007.44.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.
2015 372 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 356 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.38.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2015 355 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.37.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca Statut Gminy Sulechów
2015 353 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
2015 354 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.36.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu „Sulechowska Rodzina 3+” na terenie Gminy Sulechów
2015 345 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.34.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2015 344 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.33.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sulechów
2015 257 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Piastów” w Sulechowie
2015 215 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr 0007.25.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów
2015 116 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2015
2015 112 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 0007.11.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2014r. uchylająca uchwałę zmieniającą Statut Gminy Sulechów
2015 64 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 0007.4.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca Statut Gminy Sulechów
2014 1939 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 0007.465.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Brzezie k. Sulechowa
2014 1940 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 0007.466.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie nadania nazwy osiedla w obrębie Brzezie k. Sulechowa
2014 1893 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.469.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 1892 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.462.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów
2014 1891 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.461.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2014 1890 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 0007.460.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 1679 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.448.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2014 1678 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.446.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1675 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.445.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1227 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 0007.435.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sulechów
2014 1102 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 0007.423.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2014 1103 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 0007.426.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na terenie Gminy Sulechów
2014 1104 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 0007.427.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2014 923 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 0007.419.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 915 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 0007.413.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 723 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.409.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo
2014 505 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 0007.405.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 lutego 2014r. zmieniająca Statut Gminy Sulechów
2014 506 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 0007.407.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 219 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.392.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 218 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.391.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 220 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.393.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 222 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.395.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2014 221 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.394.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 48 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 0007.387.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
2014 49 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 0007.388.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr 0007.384.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2013 2839 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.376.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat
2013 2838 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.374.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo
2013 2841 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.385.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014
2013 2840 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.383.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie programu „Sulechowska Rodzina 3+” na terenie Gminy Sulechów
2013 2728 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 0007.372.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2014
2013 2447 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.362.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 2446 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.361.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2448 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.364.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2014
2013 2450 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.367.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 2449 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.365.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2014
2013 2435 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 0007.360.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat
2013 2350 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007.357.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów
2013 2351 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 0007.358.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie
2013 2165 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 0007.354.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Głogusz
2013 2163 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 0007.352.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Świat
2013 1562 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.335.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2013 1438 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 0007.323.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Brzezie k. Sulechowa i części obrębu 1 miasta Sulechów
2013 1423 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 0007.326.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 1162 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 0007.315.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 1159 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.320.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulechów na lata 2013-2018
2013 1153 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.313.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Brzezie k. Sulechowa
2013 865 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.311.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 857 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.306.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2013 858 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.310.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2013 658 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 0007.290.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 638 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.289.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 639 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.291.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2013 626 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.277.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat.
2013 627 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.288.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
2013 628 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.287.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2863 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr 0007.271.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2013
2012 2864 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr 0007.264.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia
2012 2367 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.247.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2013
2012 2366 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.246.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2013
2012 2368 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.251.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie"
2012 2370 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.254.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Sulechów w roku 2013
2012 2369 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.252.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej pn. "Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 2365 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
2012 1960 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 0007.224.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej pn."Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2012 1876 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr 0007.233.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Krężoły
2012 1733 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 0007.209.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1734 2012-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 0007.1.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulechów
2012 1681 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.218.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
2012 1682 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 0007.223.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n."Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie".
2012 1683 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr ooo7.226.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1411 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 0007.196.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1259 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.201.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 1260 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.206.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1258 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.195.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sulechów
2012 1089 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr 0007.190.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i wysokości stawek procentowych udzielanych bonifikat
2012 925 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.185.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sulechów
2012 702 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.178.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 703 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.179.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2012 629 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły i części obrębu 1 miasta Sulechów
2012 552 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.175.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów oraz zmiany uchwały Nr XXX/275/2001 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulechów
2012 314 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.168.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2012 99 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr 0007.161.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3035 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 0007.152.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2012
2011 2871 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.149.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Sulechów w roku 2012
2011 2872 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.150.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów
2011 2873 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.151.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2011 2554 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 0007.122.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów - Brzezie
2011 2507 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.139.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Sulechów
2011 2506 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.137.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2012
2011 2508 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.140.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2012
2011 2510 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr Nr 0007.148.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2011 2509 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 0007.143.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011 1857 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 0007.98.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1397 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011
2011 1281 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu
2011 1280 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.74.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2011 1282 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2011 1284 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Sulechów
2011 1283 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.85.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie
2011 956 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 0007.37.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kruszyna
2011 854 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 0007.50.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu
2011 779 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2011 378 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulechowie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania
2011 301 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich rodzajów i wysokości
2011 103 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011
2011 104 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w Gminie Sulechów
2011 43 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LII/549/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
2011 44 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LII/550/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2010 1953 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/511/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 3 miasta Sulechów, części obrębu Brzezie k. Sulechowa, części obrębu Mozów i części obrębu Kije
2010 1968 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LI/529/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły, części obrębu Kruszyna i części obrębu 2 miasta Sulechów
2010 1562 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/540/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2011
2010 1561 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/532/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1563 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/541/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2011
2010 1565 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/543/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2010 1564 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LI/542/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1516 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/508/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Obłotne
2010 1505 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr L/525/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1395 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLIX/518/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w Gminie Sulechów
2010 1394 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLIX/517/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na 2011
2010 679 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010
2009 1888 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/429/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu
2009 1889 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
2009 1772 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/426/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2010
2009 1773 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2010
2009 1759 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechowa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Świat
2009 1760 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/401/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Piastów” w Sulechowie
2009 1702 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 1 miasta Sulechów
2009 1587 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/403/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części obrębu Kalsk
2009 1551 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/418/2009 z dnia 20 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2010
2009 1450 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/411/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2009 1357 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/394/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 1356 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/391/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
2009 1250 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/368/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów
2009 1103 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXV/309/08 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulechów na rok 2009
2009 1092 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/371/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu
2009 1093 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów
2009 1094 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/380/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2009 946 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/363/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 945 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/361/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów
2009 604 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/347/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 605 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2009 275 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/326/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2009
2009 9 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/320/08 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów