Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 116

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1544 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2018 386 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/229/18 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Szlichtyngowa.
2017 2666 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
2017 280 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2017 281 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
2017 282 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/17 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szlichtyngowa.
2017 99 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY SZLICHTYNGOWA
2017 78 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej
2017 77 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa
2016 2510 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 2485 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
2016 2486 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 1797 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 1796 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/120/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szlichtyngowa w obrębach: Gola, Górczyna i Zamysłów.
2016 1602 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2016 1601 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/112/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmian uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2016 902 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2016, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XIII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 806 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XV/96/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2016 roku
2016 550 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szlichtyngowa
2016 260 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Szlichtyngowa.
2016 105 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY SZLICHTYNGOWA
2016 99 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/76/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 100 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 101 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2582 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 2532 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
2015 2533 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2534 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 1760 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 9 października 2015r. w sprawie: zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Szlichtyngowa.
2015 1643 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2015 1639 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie opłaty targowej.
2015 534 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2015 304 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 GMINY SZLICHTYNGOWA
2015 41 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 2155 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2014 2156 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2159 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
2014 2151 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 1719 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Szlichtyngowa
2014 1609 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLII/284/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2014 1608 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr XLII/281/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2014 1197 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/272/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2014 430 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Szlichtyngowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 423 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 424 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 425 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 183 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 13 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na rok 2014 Gminy Szlichtyngowa
2013 2724 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2652 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 2653 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2013 2114 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 26 września 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2013 1776 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 1725 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 1726 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2013 1727 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie sposobu sprawiana pogrzebu
2013 981 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 598 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/208/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 348 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013  GMINY SZLICHTYNGOWA
2012 2664 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2663 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 2666 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2665 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szlichtyngowa w latach 2013-2017”.
2012 2210 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/180/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 1867 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa.
2012 1390 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: określenia szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szlichtyngowa i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych .
2012 1171 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Szlichtyngowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1172 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/145/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Szlichtyngowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 775 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2012 451 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 452 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Szlichtyngowa.
2012 246 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/109/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 247 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 3009 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 3010 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 2935 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 9 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Szlichtyngowa
2011 2883 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/97/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2011 2717 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2011 2716 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2719 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2718 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2277 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 października 2011r. w sprawie: programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2287 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa.
2011 2056 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szlichtyngowa.
2011 1285 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.
2011 1212 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Szlichtyngowa.
2011 1187 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 10.
2011 1188 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1129 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.
2011 678 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 679 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/366/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 680 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 32 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 33 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/367/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1988 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/373/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych.
2010 1697 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1698 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1699 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1115 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
2010 989 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Szlichtyngowa.
2010 858 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY SZLICHTYNGOWA
2010 782 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2010 780 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/167/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty targowej.
2010 781 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
2010 73 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2010 69 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2009 2151 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIII/200/2008 Rady miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy.
2009 1913 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1912 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/274/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 1911 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1645 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szlichtyngowa.
2009 1644 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2009 1646 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2009 1648 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2009 1647 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2009 1630 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/08 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 12 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na rok 2009 Gminy Szlichtyngowa
2009 177 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/217/08 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górczyna