Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 117

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1741 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1430 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szprotawa na 2019 roku”
2019 137 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia - Polkowiczki.
2019 138 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie: miasta Szprotawa, Henryków, Sieraków i Nowa Kopernia.
2018 2755 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawa
2017 950 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2017 roku"
2017 545 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Szprotawy
2017 295 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 293 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa
2016 2276 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 1439 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2016 450 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK GMINY SZPROTAWA
2016 422 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2015 2017 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 października 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 1623 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LX/424/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 747 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy
2013 2253 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 października 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013 1335 2013-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2013 1331 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szprotawy
2013 982 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2013 971 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej, umiejscowienia w strukturze Urzędu Miejskiego oraz nadania regulaminu
2012 2784 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2012 Rada Miejska w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2012 159 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/146/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 35 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2011 3011 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/519/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2011 3012 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 3013 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2011 2907 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Siecieborzyce w gminie Szprotawa
2011 2667 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2666 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2668 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
2011 2670 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2669 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2011 2552 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Borowina w gminie Szprotawa
2011 2570 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zaliczenia ulic Kolejowej, Kopernika i Przejazdowej do kategorii dróg gminnych.
2011 2461 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego na gruntach obrębu Witków w gminie Szprotawa
2011 2302 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa.
2011 2303 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy.
2011 2047 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr LXXI/519/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2011 2046 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2011 2049 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 2048 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 1750 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1751 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie nr LXIX/502/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 1702 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem
2011 1703 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym
2011 1621 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 1622 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia ulic Jesionowej i Nowej w miejscowości Wiechlice do kategorii dróg gminnych.
2011 1623 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Szprotawa.
2011 1267 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym
2011 1266 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem
2011 1269 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów
2011 1268 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach
2011 1110 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1109 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Szprotawie.
2011 1111 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 1113 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2011 1112 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1108 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy.
2011 763 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 591 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2011 357 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK GMINY SZPROTAWY
2011 296 2011-02-04 uchwała Uchwała nr LXIX/503/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Dzikowice i Długie
2011 239 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/513/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie w szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 238 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/512/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 240 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LXX/515/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
2011 250 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szprotawy
2011 249 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
2011 125 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 126 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2010 1939 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXXI/519/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2010 1879 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1878 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1881 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2010 1880 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2010 1583 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/443/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szprotawy
2010 1520 2010-11-02 uchwała Uchwała nr LXIX/500/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za swiadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2010 1521 2010-11-02 uchwała Uchwała nr LXIX/502/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1522 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LXIX/506/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.
2010 1161 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LIX/465/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 1165 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLV/483/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr L/284/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 1166 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLV/484/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmianyuchwały nr L/285/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 1039 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/486/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 lipca 2010r.
2010 732 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/453/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 733 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/454/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr L/284/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 734 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/455/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr L/285/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 677 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr L/410/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 GMINY SZPROTAWY
2010 585 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/432/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
2010 584 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/430/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 587 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/435/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szprotawy
2010 586 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LV/433/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa.
2010 551 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 331 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LII/421/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego w miejscowości Szprotawa do kategorii dróg gminnych.
2010 182 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr L/414/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2009 2076 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/395/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie upoważnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
2009 2012 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2013 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1721 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 1722 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2009 1723 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/394/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2009 1474 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 1473 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/366/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2009 1475 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/369/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szprotawy
2009 1490 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/384/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009 1476 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza
2009 1265 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/358/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie.
2009 1023 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/337/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2009r. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr LI/301/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa
2009 1024 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/341/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 1036 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/352/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 maja 2009r. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2009 1035 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/351/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 maja 2009r. Uchwała w sprawie zaliczenia ulic Pl. Komuny Paryskiej, Żagańskiej i Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do skrzyżowania z ul. Żagańską) do kategorii dróg gminnych.
2009 790 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVII/317/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia ulic Kościuszki, Pl. Komuny Paryskiej, Żagańskiej i Sobieskiego (od skrzyzowania z ulicą Niepodległości do skrzyzowania z ulicą Żagańską) do kategorii dróg gminnych
2009 791 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2009 792 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społęcznej w Szprotawie
2009 560 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr LIII/316/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2009 559 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Nr L/285/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 562 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 561 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia ulic Kościuszki, Pl. Komuny Paryskiej, Żagańskiej i Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Żagańską ) do kategorii dróg gminnych