Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 182

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2205 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
2019 2204 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2019 2203 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów w Gminie Torzym
2019 2063 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Torzym
2019 1681 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 005602 F poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 1682 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 103731 F poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 1071 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2019 1072 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Torzym w 2019 r.
2019 1074 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów sołectw
2019 402 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2019 401 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 399 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 400 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 404 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Torzym
2019 403 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Torzym
2018 2952 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2018 2953 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2018 2954 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2397 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/125/16 z dn. 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Torzym
2018 2078 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Torzym lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 2079 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Torzym
2018 2080 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1666 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Torzym
2018 1667 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Torzym
2018 1434 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia liczby godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Torzym
2018 1024 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Torzym na 2018 rok
2018 1025 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Torzym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 655 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Torzym na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 656 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy
2017 2519 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2017 2520 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2017 2521 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 2338 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 1995 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Torzym i ustalenia jej przebiegu
2017 1996 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Torzym
2017 1552 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w obrębie Grabów, gmina Torzym i ustalenia jej przebiegu
2017 1553 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Torzym
2017 1547 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Torzym
2017 1548 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gądków Wielki
2017 1178 2017-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXIV/154/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Torzym
2017 1160 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego
2017 673 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 672 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 671 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Torzym w 2017r.
2017 263 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXI/137/17 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym
2017 7 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla nieruchomości w obrębie Grabów w rejonie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 138
2017 8 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Torzym przy ulicy Mickiewicza oraz w obrębie Garbicz
2017 9 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/133/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 rok
2016 2816 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2016 2530 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/115/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2016 2529 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/114/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2528 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/113/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2016 2533 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/125/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Torzym
2016 2532 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.
2016 2531 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/116/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2016 2009 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach, a także odpowiednio w ich zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym
2016 2008 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym
2016 2007 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Mieście i Gminie Torzym
2016 1177 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/96/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania
2016 1176 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/95/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1175 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/94/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 880 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIV/89/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Torzym w 2016 r.
2016 881 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIV/90/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Torzymiu
2016 864 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Torzym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 863 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany planu sieci szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym oraz określenia granic ich obwodów
2016 449 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/85/16 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Torzym
2015 2731 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
2015 2732 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym
2015 2406 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2015 2307 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2015 2306 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2015 2305 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2015 2308 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2311 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2015 2310 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.
2015 2309 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Torzym
2015 1614 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/52/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Torzym
2015 1613 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr X/49/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Torzym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1599 2015-09-18 Uchwała Uchwała nr X/50/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1402 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta i Gminy Torzym w 2015r.
2015 1230 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1229 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/43/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 728 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Torzym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 465 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Torzym
2015 464 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2015 rok
2014 2365 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2014 2363 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 2364 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2014 2366 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 2180 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Torzym
2014 1836 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Torzym i ustalenia jej przebiegu
2014 1835 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Torzym
2014 1834 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1367 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów
2014 1368 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Koryta
2014 807 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 370 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 369 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 367 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2014 rok
2014 368 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
2013 2568 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2569 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2013 2570 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2013 2344 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/196/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Sulęcińskiej w Torzymiu
2013 2345 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2035 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Torzym
2013 2034 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Torzym i ustalenia jej przebiegu
2013 2033 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania
2013 2032 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2013 2031 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez gminę Torzym
2013 1749 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013r. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań
2013 1750 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1751 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 996 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Torzym w rejonie miejscowości Kownaty
2013 997 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 470 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/156/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 469 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/155/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 468 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/154/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
2013 471 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/157/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 474 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/160/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 473 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/159/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 472 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/158/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 338 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2013 61 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2013 rok
2012 2721 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Torzym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2551 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2552 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2012 2553 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
2012 2543 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2012 2544 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2012 1925 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/127/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 października 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 1916 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/126/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1650 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 1530 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów
2012 811 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/101/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobemgminy Torzym na lata 2012–2018
2012 812 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/96/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Torzym w 2012 r.
2012 505 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Torzym na lata 2012–2018
2012 497 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
2012 383 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2012 378 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
2011 2966 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2967 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
2011 2729 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 2728 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2011 2730 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy i miasta Torzym na 2012 r.
2011 2732 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2011 2731 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2009 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1494 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę Torzym
2011 1402 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Torzym
2011 919 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Torzym na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2011 765 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu ul. Świebodzińska 12
2011 414 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmaiany uchwały o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu
2011 407 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku
2011 416 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXI/215/09 z dnia 26 listopada 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 6, poz. 67 z dnia 28.01.2010r.) w zakresie zmian charakteryzujących obszar użytków ekologicznych
2011 415 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II /4/10 z 10 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku
2011 129 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 93 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
2010 1975 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXX/272/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia zasad wynajmu pomieszczeń w obiektach szkolnych
2010 1976 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXX/273/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Torzym
2010 1869 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010 1870 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2010 1871 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 972 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na okres dłuższy, niż 3 lata oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
2010 973 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad dzierżawy, najmu i użyczania lokali użytkowych
2010 908 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV / 240 / 2010 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Torzym
2010 870 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Torzymiu
2010 861 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Torzym na 2010 rok.
2010 617 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustanowinia użytków ekologicznych na terenie gminy Torzym
2010 272 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boczów
2010 66 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2010 67 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian charakteryzujących obszar użytków ekologicznych w Mieście i Gminie Torzym.
2009 1902 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej.
2009 1899 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
2009 1901 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 1900 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
2009 1588 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 września 2009r. Ww sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przebiegu linii kablowej SN 15kV położonego w obrębie Tarnawa Rzepińska w gminie Torzym
2009 713 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Torfowisko wysokie"
2009 712 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 715 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy
2009 714 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie "Uroczysta rzeki Pliszki"