Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 227

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1738 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 1530 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1531 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r.w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 1518 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel
2019 1337 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat cmentarnych
2019 1338 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 1339 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
2019 654 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
2019 310 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel
2019 311 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2019 rok”
2019 299 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
2019 300 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 69 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 3132 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3131 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
2018 3134 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3133 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 2712 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec.
2018 2713 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trzciel - 2.
2018 2714 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/366/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.
2018 2692 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
2018 2691 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019.
2018 2694 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2018 2693 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2018 2390 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Trzciel
2018 2391 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Gminy Trzciel
2018 2108 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Rybojady i Jasieniec, gmina Trzciel.
2018 1743 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzciel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1742 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel
2018 1745 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lutol Suchy.
2018 1744 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzciel
2018 1321 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel
2018 1101 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XL/314/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
2018 1102 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XL/317/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Trzciel
2018 1092 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/313/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego w wyższej wysokości.
2018 1016 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociszewo.
2018 678 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w  Trzcielu z  dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2018 677 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzciel za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 679 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 681 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzciel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 680 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzciel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 285 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 286 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2018 rok”
2018 287 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Trzciel
2018 267 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzciel
2018 63 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
2018 53 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 lutego 2006 roku – Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu
2018 43 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzciel
2017 2726 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018.
2017 2505 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2017 2493 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Brójce.
2017 2492 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów oświatowych w Zespole Edukacyjnym w Brójcach
2017 2491 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów oświatowych w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu
2017 2496 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
2017 2495 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 2494 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2017 2165 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2017 rok”
2017 1738 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Brójcach
2017 1737 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany nazw ulic w Trzcielu
2017 1283 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów – pedagogów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2017 1073 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Trzciel
2017 1072 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1038 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.
2017 1037 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stary Dwór.
2017 1020 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Trzciel
2017 1019 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Trzciel
2017 1018 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Trzciel jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół.
2017 1017 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 536 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzciel
2017 242 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry
2017 240 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2017 241 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwała Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2017 164 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2017 rok
2016 2643 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
2016 2640 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
2016 2254 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2016 2251 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2250 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
2016 1871 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Mądra głowa” dla dzieci uczęszczających w Gminie Trzciel w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.
2016 1867 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XX/139/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa ich nabycia, a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2016 1634 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1632 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1631 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1630 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2016 1629 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1043 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel.
2016 637 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2016 638 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/325/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2015 2791 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 2786 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
2015 2784 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Brójce, gmina Trzciel.
2015 2767 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
2015 2760 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/326/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania zmienionej uchwałą Nr XXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 maja 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2015 2755 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 2044 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2043 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016.
2015 2042 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
2015 1947 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 1946 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2015 1949 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1948 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1635 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2015 862 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
2015 833 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry
2015 827 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2015 802 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2015 435 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2015 60 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok
2014 2256 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku
2014 2234 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/326/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2014 2231 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2014 2227 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
2014 1337 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu
2014 1165 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2014 288 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2014 261 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 262 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 263 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 169 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok
2013 2367 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
2013 2311 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2013 2312 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2013 2146 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 września 2013r. w sprawie wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży
2013 1993 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 września 2013r. w sprawie zasad korzystania ze skweru na Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu
2013 1842 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2013 1819 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1649 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/206/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2013 1406 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2013 1291 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 1084 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1075 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1076 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 963 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach Lutol Suchy i Chociszewo w gminie Trzciel.
2013 909 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2013 132 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok
2013 159 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Trzciel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2630 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2012 2631 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 2632 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzciel.
2012 2623 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.
2012 2622 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku
2012 2625 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2012 2624 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2012 2171 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2012 2172 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 2114 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości
2012 2115 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 1917 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Trzciel na stałe okręgi wyborcze.
2012 1918 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Trzciel oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1849 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Łagowiec, gmina Trzciel
2012 1763 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2012 1465 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 maja 2012r. W sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
2012 1180 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel
2012 1040 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2012 357 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2012 r.
2012 341 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/22/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27stycznia 2011 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 342 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
2012 234 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 235 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2011 3004 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
2011 2643 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
2011 2644 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 2392 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2011 2391 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzciel.
2011 2393 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2011 2395 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2394 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych.
2011 1907 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII / 68 / 2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Rybojady, gmina Trzciel
2011 1522 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2011 1521 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2011 1520 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie SPRAWIE NADANIA STATUTU DLA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZCIELU.
2011 1525 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2011 1524 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
2011 1523 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 1409 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Trzciel (1).
2011 1310 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.
2011 1210 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcielu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1115 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2011 1114 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel
2011 1117 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2011 1116 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2011 764 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 640 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2011 r.
2011 491 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
2011 492 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 493 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.
2011 169 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 168 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/326/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2011 167 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/319/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2011 170 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/329/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 173 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LXI/340/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzciel
2011 172 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzciel i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 171 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/330/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu przez Gminę Trzciel organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadań gminy do realizacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 15 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLI/339/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadania.
2010 1789 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/323/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Lutol Mokry.
2010 1790 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI / 325 / 10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sierczynek.
2010 1759 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/350/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
2010 1664 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/333/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia stawek opłat lokalnych.
2010 1663 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
2010 1666 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2010 1665 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/334/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 1328 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/310/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia
2010 1270 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży
2010 1052 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2010 883 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2010 884 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 maja 2010r. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Trzciel oraz ustalenia granic dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Trzciel.
2010 735 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 289/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Trzciel
2010 736 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 290/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Trzciel
2010 578 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciel na rok 2010
2010 355 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Trzciel.
2010 180 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Trzciel
2010 198 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2009 1586 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/ 243/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór w gminie Trzciel.
2009 1444 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/244/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2009 1445 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/245/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: uchwalenia trybu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzciel.
2009 1438 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
2009 1439 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009r. określenia stawek podatków lokalnych
2009 1131 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2009 1132 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
2009 1133 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXVI/209/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
2009 868 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXII/179/08 z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
2009 867 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
2009 608 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 marca 2009r. w sprawie: rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2009 609 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XVIII/150/08 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2009 378 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych uregulowanych w przepisach rozdziału 2 ustawy - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów