Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 233

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1822 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2019 1823 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1532 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 1383 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1384 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 996 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2019 982 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie połączenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
2019 983 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbąszynek
2019 956 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek
2019 953 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/16/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 roku
2019 955 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Zbąszynek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 954 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 255 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
2019 256 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/4/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 254 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2019 170 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2019 rok
2019 35 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2019 34 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 33 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania służące poprawie jakości powietrza
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Zbąszynek
2019 36 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 21 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek
2018 2748 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2018 2461 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLV/84/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2018 2440 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/85/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
2018 2441 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/86/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2282 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/74/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Zbąszynek na 2019 rok
2018 1994 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/63/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2018 1995 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/64/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2018 1996 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/66/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1628 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/49/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Zbąszynek
2018 1629 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/54/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2018 1630 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/57/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1325 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/38/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1324 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/37/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek
2018 1326 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/39/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbąszynek ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 1328 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/41/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2018 1327 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/40/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1012 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/16/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1013 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 905 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 906 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/24/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2018 roku
2018 907 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/25/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 484 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/13/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 485 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/14/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Zbąszynek w rejonie ulic: Ogrodowa, Zachodnia i Henryka Sienkiewicza
2018 231 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/3/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2018 232 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie: miasta Zbąszynek i wsi: Chlastawa, Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn
2018 233 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/10/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbąszynek instrumentem płatniczym
2018 59 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/121/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2018 rok
2018 60 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/124/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół obwodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek
2017 2467 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/115/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek
2017 2465 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/114/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2464 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/112/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
2017 2463 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/111/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2017 2462 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/110/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek w rejonie ulic Ogrodowa i św. Piotra i Pawła
2017 2461 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/108/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2017 2244 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/96/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2153 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/81/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Zbąszynek dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2017 2100 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/88/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
2017 2095 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/87/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 1869 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/69/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2017 1870 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/75/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1651 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/55/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami Gminy Zbąszynek
2017 1261 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXX/47/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa Gmina Zbąszynek
2017 1107 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/42/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1106 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/39/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbąszynek
2017 913 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/32/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2017 roku
2017 910 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/27/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek
2017 909 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/25/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 912 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/29/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbąszynek
2017 911 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/28/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami Gminy Zbąszynek
2017 504 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/15/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej nr 007107F i wyłączenia tego odcinka z użytkowania
2017 230 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/7/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
2017 228 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/5/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2016 2798 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/93/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/81/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2016 2789 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/88/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2017 rok
2016 2414 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/80/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2016 2415 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2016 2416 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
2016 2130 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/76/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda
2016 2129 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/75/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 2125 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 1990 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/70/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 1718 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/61/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Zbąszynek
2016 1715 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/57/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1716 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/58/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/52/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1717 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/59/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 1448 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/49/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1447 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/48/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek
2016 1449 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/50/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1451 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/52/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 1450 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/51/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbąszynek
2016 1178 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XIX/39/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXXVII/25/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2016 977 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/35/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2016 roku
2016 976 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/32/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/22/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2016 950 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/23/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 roku
2016 798 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/22/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2016 797 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/21/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na Placu Dworcowym w Zbąszynku
2016 796 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/18/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zbąszynek w ramach pomocy de minimis
2016 801 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/26/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2016 roku
2016 800 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/25/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
2016 799 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/24/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Zbąszynek
2016 445 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/14/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior –Wigor" w Zbąszynku
2016 446 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/15/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2015 2753 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2752 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
2015 2751 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2016 rok
2015 2351 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 2342 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbąszynek
2015 2341 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2340 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zbąszynek
2015 2339 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2015 2338 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2015 1910 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 1698 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 1591 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 1543 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/90/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1527 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej: Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Zbąszynku
2015 1528 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zbąszynek
2015 1021 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Chlastawa i Kosieczyn
2015 661 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda
2015 662 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2015 663 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 434 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany załącznika Uchwały Nr XIX/35/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 433 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 235 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/9/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 234 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/8/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2014 2480 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2014 2144 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/56/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2142 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/54/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2014 2141 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/53/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 1747 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/51/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, nauczycieli wspomagających, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2014 961 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XL/26/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/71/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2014 840 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/24/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 577 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/18/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Zbąszynek
2014 346 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/3/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 347 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 65 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/79/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok
2014 58 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/84/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 59 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/85/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2013 2624 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/70/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 2625 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/71/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2013 2626 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/72/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/67/2013 z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2305 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/67/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2306 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/68/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbąszynek na lata 2013-2018r.
2013 1919 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/49/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Zbąszynek
2013 1920 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/60/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/76/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012 r.
2013 1700 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/45/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbąszynek
2013 1417 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXX/40/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Zbąszynek
2013 1393 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/39/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miejscowowści Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec
2013 1390 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/36/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/76/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2013 1384 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/35/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zbąszynku
2013 1318 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/30/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Usług Komunalnych w Zbąszynku
2013 1302 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/32/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek
2013 1303 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/31/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Rogozińcu oraz powierzenia Burmistrzowi Zbąszynka ustalania wysokości opłat za korzystanie
2013 899 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/24/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 900 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/27/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 659 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek.
2013 28 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2013 rok.
2013 23 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/90/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchmości.
2013 24 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa w obrębie miasta Zbąszynek pod lokalizację mieszkalnictwa i usług.
2013 15 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/89/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek.
2013 16 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/91/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2377 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/76/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
2012 2376 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/75/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 2379 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/83/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 2378 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
2012 2372 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/78/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2373 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/79/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 2374 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/80/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 1974 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/72/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kosieczyn.
2012 1975 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/73/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/54/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1702 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/54/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1644 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/45/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1409 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/32/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” położonych na terenie Gminy Zbąszynek.
2012 1410 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/33/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Zbąszynek.
2012 1363 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/40/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1187 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/34/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1188 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/35/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zbąszynek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1124 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zbąszynek w obrębie wsi Chlastawa, Kosieczyn, Kręcko, Dąbrówka Wlkp., Rogoziniec oraz miasta Zbąszynek
2012 1011 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod wydobywanie kopalin- piasków i żwirów na terenie Gminy Zbąszynek, obręb wsi Kosieczyn dz. nr 683.
2012 881 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/15/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
2012 865 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/13/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku”
2012 866 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/14/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/7/2001 z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
2012 695 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2012 rok.
2012 250 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r.
2012 251 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 36 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 2650 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchmości i opłaty targowej.
2011 2651 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zbąszynek
2011 2652 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 2548 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/62/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek.
2011 2399 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz niektórych innych uchwał
2011 2400 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2011 2401 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Zbąszynek
2011 2348 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2176 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/33/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn.
2011 2188 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/42/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr LII/62/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010 r.
2011 912 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/9/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2011 913 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/10/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze.
2011 625 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/7/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 450 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III /9/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu spłat i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadajacych Gminie Zbąszynek lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których taka ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, oraz postanowienia o stosowaniu ulg z urzędu.
2011 451 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/62/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010 r.
2011 452 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 405 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/65/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek.
2011 406 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/67/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 383 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 355 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbąszynek na 2011 rok.
2011 199 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LII/64/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1710 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/62/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchmości i opłaty targowej.
2010 1515 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/41/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa w obrębie wsi Chlastawa.
2010 1423 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/40/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn i Chlastawa, tereny położone w obrębie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302.
2010 1427 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr L/51/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Usług Komunalnych w Zbąszynku.
2010 1283 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/48/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Burmistrza Zbąszynka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 32/2010 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własność Gminy Zbąszynek.
2010 1089 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/34/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1090 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/35/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek
2010 800 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/22/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Zbąszynek
2010 771 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI / 74 / 2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbąszynek na rok 2010.
2010 619 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/18/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Numer XXIV/32/2008 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własność Gminy Zbąszynek.
2010 464 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/8/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 2091 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/55/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego
2009 2092 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2009 1931 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/58/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchmości i opłaty targowej.
2009 1932 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/59/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zbąszynek
2009 1428 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/38/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2009 1429 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/41/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1254 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/34/ 2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na osiedlu mieszkaniowym w Zbąszynku w rejonie ulicy Kościelna
2009 1049 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/26/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
2009 936 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/20/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbąszynek i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 937 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/21/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 509 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/12/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 510 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/13/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam