Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 280

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1686 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1687 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wschowa
2019 1401 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznym przedszkolu i oddziałach podstawowych w publicznych szkołach podstawowych.
2019 1400 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/267/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2019 1399 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa, a także ustalenie granic ich obwodów.
2019 1402 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2019.
2019 1405 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2019 roku
2019 1404 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2019r.
2019 1403 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2019r.
2019 734 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Nowe Ogrody
2019 735 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty.
2019 202 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok
2018 3061 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004r., w sprawie: lokalizacji targowisk na terenie gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska.
2018 2886 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2885 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
2018 2884 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wschowa.
2018 2887 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018 2890 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 2889 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 2888 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2467 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/405/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/221/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa.
2018 2396 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLV/398/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie.
2018 2306 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/399/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2307 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/400/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1999 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/397/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.
2018 1753 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2019
2018 1754 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie miejscowości Dębowa Łęka gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych.
2018 1755 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie miejscowości Konradowo gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych.
2018 1739 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/385/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1740 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Wschowa
2018 1741 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/391/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
2018 1366 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2018r.
2018 1367 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2018 r.
2018 1161 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLI/366/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2018
2018 1162 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLI/373/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/358/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 970 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/358/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 969 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/357/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wschowa na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 972 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/363/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2018 971 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/362/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2018 roku
2018 345 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok
2017 2784 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2017 2760 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Wschowa oraz warunków korzystania z tych przystanków
2017 2591 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/326/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2590 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2593 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 2592 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy Wschowa innym instrumentem płatniczym
2017 2221 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Wschowa.
2017 1825 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/2017 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Wschowa do kategorii drogi gminnej
2017 1257 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2018
2017 1155 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/188/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 lutego 2004 roku w sprawie zasad przekazywania sołectwom do korzystania składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa.
2017 1156 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/285/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2017.
2017 958 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej
2017 957 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/219/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Przyczyna Dolna gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych
2017 956 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2017 roku
2017 955 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
2017 796 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym
2017 795 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
2017 798 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa
2017 797 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punków w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym
2017 531 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg w miejscowości Wschowa do kategorii dróg gminnych.
2017 277 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/251/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2017 226 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok.
2016 2736 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
2016 2737 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
2016 2637 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2625 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2016 2623 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 2622 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2621 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 2620 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2619 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2016 2618 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/221/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa.
2016 2617 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Wschowa do kategorii dróg gminnych
2016 2606 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2017 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/221/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wschowa
2016 2012 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/222/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wschowa Powiatowej Spółce Wodnej we Wschowie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2016 2005 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/220/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
2016 2004 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/219/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Przyczyna Dolna gm. Wschowa do kategorii dróg gminnych.
2016 1467 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/200/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2016 1468 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/205/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
2016 1170 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XIX/199/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2017.
2016 1168 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XIX/191/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2016
2016 1097 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Wschowa w referendum lokalnym, zarządzonym na dzień 26 czerwca 2016 r.
2016 829 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia
2016 783 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/170/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2016 roku
2016 782 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/169/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 785 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/174/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
2016 784 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVI/171/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej we Wschowie dotyczącej nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie
2016 443 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/159/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
2016 444 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/160/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wschowa.
2016 315 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIV/150/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2016 rok
2016 16 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2016 15 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/139/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 10 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2016 11 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2015 2796 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/146/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawiezmiany uchwały nr XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa
2015 2795 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/143/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/129/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2600 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/133/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 2479 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/129/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2478 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/128/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2477 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/127/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 2482 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/132/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/565/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2015 2481 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/131/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2480 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIII/130/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/480/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 2018 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa
2015 1913 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/120/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa.
2015 1875 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2015 1557 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1526 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
2015 1438 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1413 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna
2015 1390 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/65/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie.
2015 1383 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
2015 1264 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 1260 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/572/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy udzielanego w ramach pomocy de minimis.
2015 1259 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
2015 1252 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2015 1087 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/66/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i ks. A. Kostki.
2015 1086 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy.
2015 1062 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2015 1061 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/62/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych
2015 962 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Wschowa dotyczących budżetu miasta i gminy Wschowa na rok 2015
2015 931 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
2015 929 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2015
2015 560 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
2015 471 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2015 rok.
2015 279 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolny funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Wschowa jest organem prowadzącym.
2015 252 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymiiinnymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2015 251 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2014 2240 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/572/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy udzielanego w ramach pomocy de minimis.
2014 2239 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/566/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2224 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/560/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: zasad obciążania nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wschowa ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
2014 2222 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/564/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2218 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/565/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 1591 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/540/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w "Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.".
2014 1590 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/530/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/269/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1448 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej.
2014 1375 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/510/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/182/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
2014 1369 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/511/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2014 1370 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/516/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zasad najmu lub dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Wschowa.
2014 1144 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/496/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolach publicznych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
2014 1033 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLI/467/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2014 roku
2014 1021 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/477/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2014
2014 971 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/484/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2014 972 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/490/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 828 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/465/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.
2014 622 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/455/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/322/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
2014 620 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/462/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/448/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie świadczenia pieniężnego
2014 621 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/463/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w „Nowym Szpitalu we Wschowie Sp. z o.o.”.
2014 410 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/438/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2014 rok
2014 377 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/449/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 376 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/446/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2014 379 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.
2014 378 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/418/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 371 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/448/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie świadczenia pieniężnego.
2014 226 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa
2014 202 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie
2013 2641 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/421/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r.
2013 2639 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/419/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2640 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/420/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2622 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/417/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2623 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2383 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, obiektów sportowych "Orlik", siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Wschowa.
2013 2384 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2385 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/410/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2013 2125 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2013 2098 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/396/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/162/08 Rady Miejskiej we Wschowiez dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Wschowie.
2013 1756 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia
2013 1701 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/321/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
2013 1359 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B–33–U
2013 1311 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla działek oznaczonych nr ewid. 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie
2013 1304 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2013.
2013 1118 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/308/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2013 rok.
2013 1119 2013-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2013 710 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/331/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2013 552 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
2013 553 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/322/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
2013 554 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/323/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2013 510 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2013 511 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/320/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich Gminy Wschowa.
2013 278 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 275 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2012 2599 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2012 2598 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 2597 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wschowa.
2012 2602 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2601 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2600 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1938 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/269/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1935 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXV/268/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Wschowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1714 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/206/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.
2012 1608 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.
2012 1515 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – D – 54 – MU.
2012 1380 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/241/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
2012 1381 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/243/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: regulaminu korzystania z kąpieliska w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży).
2012 1263 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2012 1211 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XX /212/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.
2012 1166 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/222/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wschowa.
2012 1167 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/225/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2012 1009 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/206/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2012.
2012 868 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2012 864 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/193/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy rondom.
2012 575 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
2012 494 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położonych przy ul. Wolsztyńskiej
2012 364 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.
2012 338 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.
2012 160 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/146/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2012 27 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/162/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową, określenia wysokości stawek opłaty miejscowej i terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2011 2646 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/149/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2645 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/148/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2647 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 2649 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.
2011 2648 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/151/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2011 2562 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/140/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa.
2011 2561 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/133/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
2011 2560 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/132/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2011 2593 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/145/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: wysokości stawki procentowej bonifikaty oraz warunków jej udzielania osobom fizycznym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność miasta Wschowa.
2011 2592 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/142/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2563 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/141/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/116/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania.
2011 2298 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/115/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wschowa albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2011 2297 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Wschowa.
2011 2299 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/116/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania.
2011 2301 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa.
2011 2300 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/117/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wschowa.
2011 1914 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.
2011 1915 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1820 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Wschowa” oraz „Zasłużony dla Gminy Wschowa”.
2011 1821 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 963 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.
2011 962 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie oraz nadania statutu.
2011 965 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 964 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2011 531 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 530 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2011 532 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
2011 534 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/362/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r.
2011 533 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 436 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
2010 1792 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1791 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/477/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1793 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/480/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1815 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/491/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu.
2010 1794 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/481/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1490 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LIII/468/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa, przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 1491 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LIII/471/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2010 1059 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr Nr LI/439/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
2010 1060 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr Nr LI/453/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 926 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr L/428/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zasad używania herbu Gminy Wschowa.
2010 761 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
2010 747 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok
2010 591 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym
2010 592 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/400/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 462 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 463 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2010 389 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
2010 390 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zasad najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.
2010 251 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2010 99 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
2010 98 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/366/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie
2009 2061 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/336/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa
2009 1862 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 1861 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1860 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1859 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1372 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XL/320/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1333 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej
2009 1134 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2009 1135 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2009 1136 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej
2009 1005 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
2009 1015 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa
2009 840 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie
2009 611 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 610 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital we Wschowie"
2009 613 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2009 612 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa
2009 581 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad zajmu oraz ustalenia opłaty za lokale użytkowe
2009 290 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie
2009 197 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2009 198 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji