Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 95

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 966 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI.240.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 967 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI.241.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 968 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI.242.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Niegosławice
2018 658 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 586 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.233.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 585 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 584 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2018 589 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.236.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Niegosławice
2018 588 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.235.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2018 r.
2018 587 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.234.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 57 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX.223.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2018 r.
2017 2771 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.220.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegosławice
2017 2770 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.217.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2660 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegosławice
2017 2603 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Elfiki, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice oraz nadania mu statutu
2017 2604 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Fasolki, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice oraz nadania mu statutu
2017 2605 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostki organizacyjne Gminy Niegosławice
2017 2370 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Jabłona
2017 2310 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.197.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niegosławice
2017 2311 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przecław
2017 2309 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.196.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mycielin
2017 2307 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.194.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gościeszowice
2017 2308 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.195.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krzywczyce
2017 2315 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zimna Brzeźnica
2017 2316 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach
2017 2314 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sucha Dolna
2017 2312 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rudziny
2017 2313 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stara Jabłona
2017 2250 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.189.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2247 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.190.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niegosławice w 2018 roku
2017 2251 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.192.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.65.2015 Rady Gminy Niegosławice w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 2256 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.191.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2253 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.193.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2116 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.186.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowica
2017 2114 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.185.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2017 r.
2017 1730 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2017 1338 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.135.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2017 1339 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 475 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 476 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 34 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Eko Maluch” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Eko Maluch”
2014 2492 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice
2014 2489 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.18.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2487 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.16.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2014 2488 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2338 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II.5.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2337 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II.4.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2336 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1941 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV.264.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2015 r.
2014 1942 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV.265.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2014 1943 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV.266.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1938 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV.260.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 października 2014r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2014 1188 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XL.244.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegosławice
2014 1181 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL.243.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Niegosławice
2014 888 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.239.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2022
2014 876 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.238.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 877 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.241.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 612 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.232.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Małego Ekologa w Przecławiu oraz ustalenia Statutu Klubu Małego Ekologa
2014 473 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.230.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2014 26 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.210.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice
2014 25 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.209.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 28 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.220.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 27 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.219.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2434 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.202.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2335 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.190.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2013 2336 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.191.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2337 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.192.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niegosławice
2013 2008 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII.187.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2013 1697 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.177.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1696 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.176.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1699 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.179.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy
2013 1698 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.178.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Niegosławice
2013 1447 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.171.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niegosławice
2013 1327 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1328 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX.167.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1326 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX.165.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2013 1319 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX.164.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 933 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.160.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2022.
2013 368 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII.154.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 365 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.150.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 366 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.151.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 170 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.144.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 171 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.145.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI.136.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 172 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.146.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2726 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.135.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia metody i opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2727 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.136.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2719 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI.137.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice.
2012 2504 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV.126.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2012 2313 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV.125.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potzreb podatku rolnego w 2013 roku
2012 1646 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.115.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych.
2012 1492 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Niegosławice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1493 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Niegosławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 833 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w roku 2012”
2012 527 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK  GMINY NIEGOSŁAWICE
2012 375 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach.