Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 37

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1644 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/136/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z kąpieliska na zbiorniku wodnym w Kożuchowie"
2019 370 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2019 rok.
2018 2267 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/493/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg gminnych
2018 612 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody drzewa z gatunku modrzew europejski zlokalizowanego na działce ozn. nr ewid. 273 obręb 1 w Kożuchowie
2018 83 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr L/415/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2018 rok.
2017 2213 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2017 rok.
2016 2132 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Kożuchów
2016 25 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2011 2964 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/94/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy w 2012 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 2987 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/95/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 2676 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/91/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2011 2675 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/90/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów.
2011 2678 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/93/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2011 2677 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/92/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2011 1087 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr X/36/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2011 1088 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy Kożuchów składników mienia do korzystania
2011 849 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/29/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
2011 848 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/28/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2011 847 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/26/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 705 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/30/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 9 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 398 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr V/15/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kożuchów na 2011 rok
2011 370 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 313 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2011 314 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2011 109 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2011 1 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXV/404/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
2011 19 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/411/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 20 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/414/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
2010 1548 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LXV/400/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kożuchów
2010 1417 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr LI/330/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kożuchów na 2010 rok
2010 1350 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LXIV/394 /10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 849 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LVII/ 356/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 850 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LVII/357/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Kożuchów.
2010 333 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LII/336/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały podwyższającej kryterium dochodowe w realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Kożuchów
2010 339 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LIII/347/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2184 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach