Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 216

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2008 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1968 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szprotawa, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1967 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 1972 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1970 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 1742 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1421 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
2019 1422 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Potok Sucha"
2019 614 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa
2019 602 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Henryków
2019 603 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie
2019 604 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szprotawie
2019 327 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK GMINY SZPROTAWA
2019 139 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechlice
2019 140 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 122 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2754 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2753 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2757 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019
2018 2756 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa
2018 2383 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/412/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Szprotawa godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 2382 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/411/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia
2018 2381 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/406/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
2018 2380 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szprotawy
2018 2127 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXII/400/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szprotawa
2018 2126 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXI/397/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2018 2136 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXI/396/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szprotawa
2018 2128 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXII/401/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2018 2018 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/389/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty i doradcy zawodowego
2018 2017 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/388/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2018 2016 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/387/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
2018 2021 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/393/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018r.
2018 2020 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/391/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szprotawa
2018 2019 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/390/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1821 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa
2018 1822 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/380/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Szprotawa
2018 1823 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Szprotawa godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 1678 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/367/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2018 1677 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/366/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, socjoterapeuty i  doradcy zawodowego
2018 1679 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/368/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa
2018 1681 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/370/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1680 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/369/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierowniczew jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2018 1404 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/362/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Szprotawa, której właścicielem lub\ władającym jest Gmina Szprotawa
2018 1222 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LV/349/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szprotawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 933 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/344/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 932 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/343/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2019 rok
2018 935 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2018 roku"
2018 934 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/345/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy
2018 659 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szprotawa oraz nadania jej statutu
2018 290 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Szprotawa prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 289 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/327/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem rejestrującym jest Gmina Szprotawa oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 288 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/326/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 291 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 294 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/433/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2018 293 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia
2018 292 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szprotaw za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
2018 38 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa
2017 2259 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
2017 2252 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2254 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2036 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 1875 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Szprotawie
2017 1876 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia
2017 1675 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku
2017 1188 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2017 1187 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
2017 949 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2017 948 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 947 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2018 rok
2017 547 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia
2017 546 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
2017 549 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 548 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
2017 296 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 294 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2016 2819 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
2016 2487 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia
2016 2488 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/215/2016 w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2016 2274 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2273 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2277 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Szprotawa
2016 2275 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2013 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę XLIII/366/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 03 lipca 2009 roku w sprawie szczegołowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2016 1964 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1965 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Szprotawa
2016 1781 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy
2016 1780 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 1440 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy
2016 1441 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2016 1245 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa
2016 1244 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szprotawa
2016 1242 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy
2016 1241 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa
2016 1038 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 883 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 819 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2016 818 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2016 roku
2016 817 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2017 rok
2016 505 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie nr LXIX/502/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 492 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szprotawa
2016 272 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 271 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 270 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szprotawa
2016 269 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2364 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/129/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szprotawa
2015 2363 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/128/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2362 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/119/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2026 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2025 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2015 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2016 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 października 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2015 1573 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian opisu stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2015 1572 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 1571 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2015 1570 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia
2015 1569 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1414 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych
2015 1415 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian opisu stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2015 1299 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszno Dolne
2015 1298 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szprotawka
2015 1296 2015-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2015 1281 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 1280 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szprotawy
2015 997 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2016 rok
2015 995 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Szprotawy instrumentem płatniczym
2015 959 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wiechlicach przy ulicy Brzozowej 17
2015 813 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 16 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK GMINY SZPROTAWY
2015 796 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 675 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 674 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Leszno Dolne i Szprotawka w przedmiocie uchwalenia statutów sołectw Leszno Dolne i Szprotawka
2015 673 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie Statutu Sołectwa Szprotawka
2015 672 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 490 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy
2015 488 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Szprotawka
2015 487 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia nowego sołectwa Szprotawka
2014 2394 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2014 2393 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2392 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015
2014 2391 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2202 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXII/440/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 2097 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXII/441/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia w drodze inkaso
2014 1744 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXI/433/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Szprotawa
2014 1743 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXI/432/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014r.
2014 1625 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LX/427/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi zlokalizowanemu pomiędzy ul. Mickiewicza, a budynkiem przy ul. Mickiewicza 1
2014 1624 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LX/425/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/211/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1493 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LIX/420/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy
2014 1439 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/418/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie upoważnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
2014 1438 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/417/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Szprotawa w przedmiocie podziału sołectwa Leszno Dolne i utworzenia nowego sołectwa Szprotawka
2014 1437 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/411/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szprotawa
2014 947 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/384/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 946 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/383/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 945 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/380/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa
2014 944 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/379/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2015 rok
2014 739 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LI/374/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa lub z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
2014 443 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 442 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szprotawa na lata 2014-2018”
2014 445 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 444 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 436 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK GMINY SZPROTAWY
2014 437 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa
2013 2714 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014
2013 2715 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2013 2718 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Szprotawa
2013 2252 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2013 2148 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2147 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/332/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2150 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/339/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2149 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLV/334/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 1964 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi relacji Wiechlice wieś - Wiechlice Osiedle Lotnisko oraz ul. Klonowej w Wiechlicach do kategorii dróg gminnych
2013 1805 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/243/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2013 1806 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy
2013 1807 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/247/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2013 1677 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szprotawy
2013 1678 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie lokalizacji i zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Szprotawie
2013 1679 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2013 1669 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/297/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Szprotawskiego Domu Kultury w Szprotawie
2013 983 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie.
2013 984 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania nazw osiedlom mieszkaniowym w Szprotawie
2013 972 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ich numeracji oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Gminy Szprotawa
2013 784 2013-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 778 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy
2013 622 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa
2013 620 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy
2012 2782 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szprotawie
2012 2781 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2012 2785 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy.
2012 2783 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy dla Parku Zabaw przy ulicy 3 Maja w Szprotawie
2012 2775 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa
2012 2776 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Szprotawa
2012 2777 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawy
2012 2769 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013
2012 2120 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku leśnego
2012 2110 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia-Polkowiczki
2012 2089 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2012 2090 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2012 2091 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/519/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2012 2061 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2052 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na cele nie związane z budową, przebudową, utryzmaniem i ochroną dróg
2012 2053 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1905 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Szprotawa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1899 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szprotawa niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
2012 1900 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1747 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów szkolnych i psychologów
2012 1674 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi od wiaduktu do obwodnicy miasta Szprotawa (działka nr 149/4 obręb wsi Kartowice) do kategorii dróg gminnych.
2012 1675 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szprotawie
2012 1667 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2012 1351 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szprotawie
2012 1184 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiebiorców działających na terenie Gminy Szprotawy
2012 1178 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi od granicy miasta Szprotawa do obwodnicy miasta Szprotawa (działka nr 149/2 obręb wsi Kartowice) do kategorii dróg gminnych
2012 935 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach
2012 872 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2012 873 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia  31 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2012 745 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK GMINY SZPROTAWY
2012 738 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/141/2011 w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2012 740 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 741 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa