Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 377

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1996 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/117/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2019 1853 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/120/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
2019 1852 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/118/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 1855 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/122/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
2019 1854 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/121/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2019 1516 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/99/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Lubniewicko - Sulęcińskie"
2019 1507 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie"
2019 1257 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/75/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
2019 1258 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/76/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza nad Pliszką"
2019 1249 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2019 1250 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/77/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 807 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 808 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019
2019 539 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/41/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 538 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/39/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego
2019 537 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny
2019 536 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/34/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich
2019 535 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy Noteckiej"
2019 534 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
2019 533 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10
2019 45 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego”
2018 3075 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok
2018 3076 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2018 2526 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/798/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku"
2018 2525 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/797/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2524 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/796/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie"
2018 2527 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/799/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich
2018 2530 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/795/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska"
2018 2529 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/802/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2018 2528 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/801/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu oraz nadania nowego statutu
2018 2113 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/761/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
2018 2112 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/759/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2115 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/768/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze
2018 2114 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/767/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Lasy Witnicko-Dzieduszyckie"
2018 1781 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/749/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Gubińskie Mokradła"
2018 1509 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/730/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2018 1508 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/729/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2018 1510 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/732/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1512 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/734/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1511 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1310 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/692/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz oraz nr 296 w m. Żagań
2018 1311 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/695/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Las Żarski"
2018 1163 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/667/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.
2018 1095 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/672/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”
2018 1094 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów
2018 1096 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/677/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
2018 1098 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/681/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2018 1097 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/680/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”
2018 845 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/648/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 828 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/647/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”
2018 830 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/651/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich
2018 819 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/644/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2018 820 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/645/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018
2018 821 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/646/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
2018 504 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/624/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Brzeźnicy"
2018 505 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/625/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci"
2018 506 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/626/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych
2017 2805 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/603/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok
2017 2806 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/610/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
2017 2807 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/612/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Krzeszyce
2017 2421 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/593/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Gorzycko"
2017 2420 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/587/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"
2017 2423 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/595/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
2017 2422 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/594/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Nysy"
2017 2156 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/570/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego
2017 2157 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/574/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2017 1934 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/529/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2017 1933 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/535/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej od drogi krajowej nr 27 przez Wilkanowo do m. Zielona Góra oraz niektórych ulic w Zielonej Górze do kategorii dróg wojewódzkich
2017 1935 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/544/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych podmiotom uprawnionym na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego
2017 1938 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/530/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2017 1936 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/531/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego
2017 1484 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/504/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól
2017 1268 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/470/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Słubicka Dolina Odry"
2017 1267 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/471/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”
2017 1265 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/469/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Szprotawki"
2017 1027 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych
2017 1026 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/444/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami pn. "Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020"
2017 1028 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/453/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
2017 1030 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/455/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry"
2017 1029 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/454/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska"
2017 606 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/421/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2017 473 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017
2017 472 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/399/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Barlinecka"
2017 475 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/411/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2017 474 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/410/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego"
2017 469 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zbąszyńska Dolina Obry"
2016 2726 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok
2016 2725 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2016 2724 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/375/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świdnica
2016 2305 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/352/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku"
2016 2304 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXV/351/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Obry"
2016 2051 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Bobru"
2016 2049 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/327/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebiechów
2016 2048 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/326/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzepin
2016 2047 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/325/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jasień
2016 2046 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/324/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skąpe
2016 2045 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/323/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sława
2016 1874 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2016 1873 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/296/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynny Obrzycko - Obrzańskie"
2016 1870 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/295/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Ilanki"
2016 1869 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bronków - Janiszowice"
2016 1868 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/293/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2016 1866 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/290/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcin
2016 1865 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/289/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wędrzyn
2016 1864 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ośno Lubuskie
2016 1317 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/266/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2016 1316 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/260/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM
2016 1315 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/259/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 161
2016 1314 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/252/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
2016 1313 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/250/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna
2016 1090 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/228/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Śląskiej Ochli"
2016 1089 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/227/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański
2016 1088 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/226/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM
2016 1087 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/225/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego
2016 1086 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/223/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
2016 861 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/185/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2016 580 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016
2016 294 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/166/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
2016 293 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2015 2777 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/152/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
2015 2778 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/153/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świdnica
2015 2779 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/154/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gozdnica
2015 2738 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/147/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok
2015 2097 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10."
2015 2071 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10."
2015 2070 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/137/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10.”
2015 2049 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego
2015 2048 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/139/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 34+500)
2015 2047 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/138/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żary
2015 2046 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/136/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Rynna Pławska"
2015 2045 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/134/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”
2015 2014 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/124/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2015 2013 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz
2015 2012 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów
2015 2011 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/121/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2015 1581 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/112/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2015 1580 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/111/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyle PM10"
2015 1579 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/110/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Tuplice
2015 1578 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/109/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubsko
2015 1577 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/108/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świebodzin
2015 1576 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/107/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczaniec
2015 1575 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/106/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2015 1172 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/101/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie"
2015 1171 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/100/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Witnicko - Dębieńskie"
2015 1170 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2015 1169 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/96/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawie udzielania stypendiów motywacyjnych Marszałka Województwa Lubuskiego
2015 1168 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu stypendialnego Województwa Lubuskiego”
2015 1167 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/94/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”
2015 1066 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/86/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Witnica
2015 1067 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/87/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zbąszynek
2015 1068 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzniesienia Zielonogórskie"
2015 947 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/79/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Szprotawki"
2015 946 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/78/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie wskazania dodatkowych miast, w których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM
2015 784 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/65/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niegosławice
2015 785 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 786 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/70/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2015 556 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/54/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skwierzyna
2015 555 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/53/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015
2015 554 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/51/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2015 559 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/57/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzepin
2015 558 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/56/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szprotawa
2015 557 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/55/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skąpe
2015 302 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/42/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2015 303 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz
2015 298 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/35/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cybinka
2015 297 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/34/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bytnica
2015 299 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostrzyn nad Odrą
2015 301 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/39/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2015 300 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie
2015 35 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sława
2014 2486 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok
2014 2482 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski"
2014 2481 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wschowa
2014 1908 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/629/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pszczew
2014 1907 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/628/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzciel
2014 1910 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/634/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie
2014 1909 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/630/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ośno Lubuskie
2014 1885 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/633/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kolsko
2014 1883 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/632/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słubice
2014 1882 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/631/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drezdenko
2014 1881 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/624/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”
2014 1659 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr LII/610/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego
2014 1654 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LII/611/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2014r. w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B
2014 1653 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LII/602/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Siedlisko
2014 1275 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/589/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie
2014 1248 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/591/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2014 1247 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/590/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie
2014 1204 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/579/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie
2014 1202 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/578/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna
2014 1201 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/577/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa
2014 1200 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra"
2014 1027 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/565/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasteczko
2014 1026 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/564/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól
2014 1025 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/562/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Torzym
2014 1022 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/563/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Lubiszyn
2014 1023 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/566/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bledzew
2014 769 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/552/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej"
2014 770 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/553/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej"
2014 765 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/549/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kargowa
2014 763 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/543/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2014 764 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/547/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2014 564 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2014 551 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/529/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Małomice
2014 550 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/528/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czerwieńsk
2014 552 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/530/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stare Kurowo
2014 554 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/532/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014
2014 553 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/531/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosno Odrzańskie
2013 2835 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/512/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2014 rok
2013 2836 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/513/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuplice
2013 2837 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/514/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice
2013 2678 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/503/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/376/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac
2013 2679 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/504/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku"
2013 2675 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/493/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce
2013 2674 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/492/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jasień
2013 2677 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/502/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp.
2013 2676 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/500/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2013 2246 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/484/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi nr 282 oraz zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi w m. Zielona Góra
2013 2247 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/487/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Santok
2013 2248 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/488/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gubin
2013 1992 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego
2013 1991 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/468/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 292 od ul. Staszica do ul. Południowej w Nowej Soli
2013 1990 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/464/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Trzebiel
2013 1987 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/463/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Przewóz
2013 1728 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/457/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2013 1520 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/447/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1356 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/431/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Obwód Lecznictwa Kolejowego" w Gorzowie Wlkp. i nadania nowego statutu
2013 1355 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/430/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego
2013 1168 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2013 1157 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/420/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łęknica
2013 1143 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/415/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim
2013 1142 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/414/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2013 1145 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/418/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2013 1144 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/416/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
2013 1136 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
2013 1137 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/409/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno–Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 1134 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/406/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2013 1135 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze
2013 1140 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
2013 1141 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/413/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
2013 1138 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/410/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2013 1139 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/411/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Nowy Dworek"
2013 1126 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/399/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami pod nazwą "Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013-2016"
2013 1127 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/417/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2013 1128 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2013 830 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287 w m. Lubsko, nr 296 w m. Żagan, nr 278 w m. Sulechów)”
2013 826 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
2013 577 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/370/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Lubuskiego na rzecz najemców
2013 576 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Lubuskiego
2013 575 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/362/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 580 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/377/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
2013 579 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac
2013 578 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Lubuskiego w użytkowanie wieczyste
2012 2866 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2012 2865 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 rok
2012 2868 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2012 2867 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2012 2347 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2012 2346 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
2012 2348 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2012 2350 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.
2012 2349 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”
2012 2341 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
2012 2340 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
2012 2339 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2012 2342 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze
2012 2345 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 2344 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
2012 2343 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
2012 2336 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/318/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/495/2010 Sejmiku Wojeództwa lubuskiego w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego"
2012 2337 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku
2012 2338 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2012 1873 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
2012 1874 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
2012 1875 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
2012 1835 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku
2012 1732 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/286/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2012 1666 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXX/289/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.
2012 1587 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Województwa Lubuskiego
2012 1533 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia „Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego”.
2012 1397 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/237/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2012 1398 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/238/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
2012 1399 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/239/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze
2012 1396 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/236/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2012 1393 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Ortopedycznemu im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2012 1394 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/234/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2012 1395 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/235/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp.
2012 1404 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/244/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Obwód Lecznictwa Kolejowego" w Gorzowie Wlkp.
2012 1405 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/245/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Zielonej Górze
2012 1406 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/246/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
2012 1403 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/243/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi dla Osób Uzależnionych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”
2012 1400 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/240/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
2012 1401 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/241/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2012 1402 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/242/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
2012 1255 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański
2012 1195 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego
2012 899 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie określenia "Programu Ochrony Powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski".
2012 743 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/192/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie utworzenia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
2012 461 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2012 462 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gorzów Wielkopolski
2012 463 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/173/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012
2012 98 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/157/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2011 2939 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok
2011 2918 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVI/142/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.
2011 2919 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVI/145/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad na jakich podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, mogą zbywać, wydzierżawiać, wynajmować, oddawać w użytkowanie oraz użyczać majątek trwały
2011 2112 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/119/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice Łagowskiego Parku Krajobrazowego
2011 2113 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/120/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń.
2011 1990 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 23/UMWP/BRDW/2011 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie zadań publicznych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, jak również turystyki na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2011 1388 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/104/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”, polegającego na rozszerzeniu jego działalności w zakresie udzielanych świadczeń.
2011 984 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/78/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2011 864 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
2011 863 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2011 866 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól
2011 865 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku
2011 790 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2011 791 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz nr 3, odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski)”
2011 792 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń.
2011 438 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok
2011 94 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
2010 1820 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2010 1821 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/583/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę nr XIX/175/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze.
2010 1822 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/596/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 1359 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/558/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 1358 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/556/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie likwidacji położonej w Nowej Soli filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
2010 1357 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/555/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej części drogi nr 285 w Gminie Gubin
2010 1362 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/575/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2010 1361 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/572/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Lubuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1360 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/559/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 1337 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 1168 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/459/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
2010 1042 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LIII/533/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2010r.
2010 827 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/514/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 720 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/501/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn aparatury lub sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Lubuskie
2010 719 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/500/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2010 722 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/510/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
2010 721 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/505/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 634 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/478/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu.
2010 633 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/476/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 632 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/475/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. polegającego na ograniczeniu jego działalności, pod względem udzielanych świadczeń.
2010 637 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr L/507/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
2010 636 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego”
2010 635 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/487/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku.
2010 415 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/464/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej”
2010 416 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej”
2010 380 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/427/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok
2010 343 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/455/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę
2010 341 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/442/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia
2010 342 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/449/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2010 48 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLV/430/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa lubuskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie
2009 2205 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 2209 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Sulechowie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
2009 2204 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/416/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 2208 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/422/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Gubinie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
2009 2206 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
2009 2207 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Krośnie Odrzańskim filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
2009 1832 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/399/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania wojewódzkiej strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
2009 1833 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 1835 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie
2009 1834 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 1494 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLI/379/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2009r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry - miasta na prawach powiatu"
2009 1193 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1192 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
2009 1191 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 1195 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
2009 1196 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubsko
2009 1194 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubuskie
2009 948 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2009r.
2009 888 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2009 889 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad na jakich samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Lubuskie, mogą zbywać, wydzierżawiać, wynajmować, oddawać w użytkowanie oraz użyczać majątek trwały
2009 841 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia
2009 690 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
2009 691 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 385 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie udzielania stypendiów dla sportowców z terenu Województwa Lubuskiego
2009 387 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 386 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.
2009 165 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 166 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
2009 167 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/08 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego