Uchwała Nr XXIII/228/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko.

 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U.2016.446) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko §7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 Ze spotkania z mieszkańcami sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się informację o przebiegu dyskusji oraz podjętych ustaleniach i wynikach konsultacji..

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Kołwzan


Uzasadnienie

 Zmiana zapisów uchwały jest wynikiem dostosowania jej treści do nowego orzecznictwa
w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych określonych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygnatura II OSK 518/14. Zapisy uchwały zmieniły się w następujący sposób, zdanie: „Ze spotkania z mieszkańcami sporządza się protokół wraz z listą obecności. W protokole zamieszcza się informację o przebiegu dyskusji oraz podjętych ustaleniach i wynikach konsultacji.” zastąpiono zapisem: „Ze spotkania z mieszkańcami sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się informację o przebiegu dyskusji oraz podjętych ustaleniach i wynikach konsultacji.”.